Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Community Entertainment: Kallelse till årsstämma 28 juni 2017

Kallelse till årsstämma i Community Entertainment Svenska AB (publ.)

Aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB (publ.), (org.nr
556588-3229), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2017, kl.
10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8, 118 21 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare i Community Entertainment Svenska AB (publ.) som önskar
delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken senast den 21 juni 2017, och dels anmäla sitt
deltagande till bolaget. Anmälan sker per brev till Community
Entertainment Svenska AB, "Årsstämma", Bysistorget 8, 118 21
Stockholm eller via e-post till info@comentab.se senast den 21 juni
2017. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I förekommande
fall ska även uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträde
lämnas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste,
för att ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämma, begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare
bör underrätta förvaltaren i god tid före avstämningsdagen den 21
juni 2017. Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på
bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

Förslag till dagordning

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning
b. om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ge ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av
aktiekapitalet för täckning av förlust.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse, suppleanter och revisor
11. Tillsättande av valberedning inför kommande årsstämma
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Fråga från aktieägare
14. Stämmans avslutande
Beslutsförslag i korthet:

Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av
aktiekapitalet för täckning av förlust

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av
bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet för täckning av
förlust.

Förslag till ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt
punkt B nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att
ändra gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras
från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24
000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000
kronor och högst 8 000 000 kronor".

Förslag till minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av
aktiekapitalet för täckning av förlust med 11 295 259 kronor.
Förlusten består dels av balanserad förlust om 5 806 603 kronor och
dels av förlust som uppstått efter senast fastställda bokslut
2016-12-31 om 5 488 656 kronor. Förlusten har uppkommit genom en
nedskrivning av dotterbolagsaktier vid en intern omstrukturering.
Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring
av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A
ovan. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till
bolagets fria egna kapital.

Bolagets aktiekapital uppgår efter dagens beslut avseende disposition
av balanserad förlust samt årets uppkomna förlust till 2 259 040
kronor, innebärande ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsarvode (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200 000 kronor att fördelas på
följande sätt: ordförande 100 000 kronor och övriga externa ledamöter
50 000 kronor vardera. Bolagets revisor ersätts mot godkänd räkning.

Val av styrelse, suppleanter och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra ledamöter utan
suppleanter. Valberedningen avser att presentera förslag till
styrelseledamöter i god tid före årsstämman.

Valberedning (punkt 11)

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning är oförändrat i förhållande till vad som beslutades om
vid de senaste två årens årsstämmor. Valberedningen föreslår således
att styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med Bolagets
större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms
inom bolagsordningens gränser. Såvitt avser emissioner med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt får Bolagets aktiekapital med stöd
av bemyndigandet dock sammanlagt högst ökas med ett belopp
motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet. Avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv
av bolag eller rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor.

Fråga från aktieägare (punkt 13)

Aktieägare har ställt fråga avseende värderingen av dotterbolaget
Million Mind i moderbolagets redovisning.

_______

Handlingar m.m.

Bolaget har i dagsläget 2 259 040 aktier. Redovisningshandlingar,
revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt
övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre
veckor före stämman att hållas tillgängliga hos bolaget, Bysistorget
8, 118 21 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som så begär och
uppger sin adress.

Stockholm maj 2017

Styrelsen

Kontaktperson:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 maj 2017.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där
företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom
skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification
och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och
informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om
produkter och tjänster, presentera information om interna
målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller
samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/community-entertainment/r/kallelse-till-arssta...
http://mb.cision.com/Main/11571/2277273/682465.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.