Du är här

2018-08-28

Compare-IT Nordic AB: Beslut vid årsstämma 27 augusti 2018

Stämman beslutade enhälligt helt i enlighet med styrelsens och
valberedningens beslutsförslag som presenterade i kallelsen:

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018/2019
lämnas på bolagets aktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för den
tid revisionen omfattar.

Styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en
suppleant samt att bolaget skall ha en revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett halvt
prisbasbelopp vardera till styrelseledamöter med ett ägande mindre än
10 % och med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt att
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: att omval sker av
styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Martin Strandqvist, Mats
Nyberg och Ulf Persson, att nyval sker av Tord Olsson som ordinarie
ledamot samt att nyval sker av Jimmy Björkman som suppleant. Jan
Karlander avgår ur styrelsen.

Stämman beslutade att Jeanette Andersson omväljs till
styrelseordförande.

Stämman beslutade att Parsells Revisionsbyrå AB omväljs till revisor i
bolaget och att auktoriserade revisorn Jan Hamberg fortsätter som
huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade om principerna för utseende av valberedning i
enlighet med valberedningens förslag:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade
ägarförhållandena i bolaget per den 30 mars 2019 är kända, kontakta
de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en
ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av
den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt
kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår
från att utse representant ska därefter följande aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra
ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna,
tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra
valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om
vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart
valberedningen konstituerats, dock senast fyra månader innan
årsstämman 2019. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen
före utgången av april 2019.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte
valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan
valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller
får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare
i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen
så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som
vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är
representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i
valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som
utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så
begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell
ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt
principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa
Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska
inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga
kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får
även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt;
adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Bemyndigande nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera akter,
teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens
förslag nedan. Det noterades att beslutet var enhälligt.

* Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller
emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna
ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall
på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen.

* Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt
mer än 3 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler
eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller
utnyttjande.

* Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för
aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i
aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner
utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara
marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering och verkställande av besluten.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-190 630

E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom
byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har
utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella
fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är
paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra
professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos
installatören och tidskrävande programmering i samband med
driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga
för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en
robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet
med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av
ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/compare-it-nordic-ab/r/beslut-vid-arsstamma-27...
http://mb.cision.com/Main/15604/2602084/898445.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.