Du är här

2018-07-26

Compare-IT Nordic AB: Kallelse till årsstämma i Compare-IT Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Compare-IT Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma
den 27 augusti 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Åkergränden 7 i
Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman
öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 21 augusti 2018, dels senast den 21 augusti 2018 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan ska ske via e-post
till cecilia.wendel@compare-it.se. Vid anmälan ska anges namn,
adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i
förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad
anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen
bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 augusti 2018
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 21 augusti 2018. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran
till aktieägare som uppger sin mailadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Fastställande av valberedning
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter,
teckningsoptioner eller konvertibler

19. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
20. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017/2018
lämnas på bolagets aktier.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av
arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt
2, 12-17)

Valberedningen har inför stämman på de fyra största ägarnas mandat
bestått av bestått av Jeanette Andersson, Martin Strandqvist, Jan
Karlander och Ulf Persson. Valberedningens ledamöter representerar
aktieägare som kontrollerar cirka fyrtio [40] procent av rösterna i
bolaget. Valberedningen föreslår årsstämman besluta

· att Per-Ola Ovin väljs till stämmoordförande,
· att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant,
· att till revisor utse Jan Hamberg,
· att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp vardera
till styrelseledamöter med ett ägande mindre än 10 % och med ett
prisbasbelopp till styrelseordförande.

· att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
· att omval sker av styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Martin
Strandqvist, Mats Nyberg och Ulf Persson. Mer information om de
personer som föreslås för omval till styrelsen finns på bolagets
webbplats.

· att nyval sker av Tord Olsson (Softhouse) som ordinarie ledamot.
Presentation av Tord Olsson finns på bolagets webbplats.

· att omval sker av Jimmy Björkman som suppleant.
· att Jeanette Andersson omväljs till styrelseordförande.
· Jan Karlander avgår ur styrelsen.
· att Parsells Revisionsbyrå AB omväljs till revisor i bolaget
(auktoriserade revisorn Jan Hamberg fortsätter som huvudansvarig
revisor om stämman beslutar enligt förslaget) samt,

· att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av
valberedning:

att valberedningen skall bestå av de fyra röstmässigt största
registrerade ägarna eller av dessa utsedd representant samt att
valberedningen sammankallas av styrelsens ordförande. Till ordförande
i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar
den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer
överens om något annat.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär
att sammanlagt mer än 3 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av
konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering
eller utnyttjande. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital,
öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
(punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkt 17 förutsätter för sin giltighet att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 8 687 754 stamaktier. Det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 8 687 754. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran
till aktieägare som uppger sin e-mailadress. Styrelsen och den
verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Lund 25 juli 2018

Compare-IT Nordic AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/compare-it-nordic-ab/r/kallelse-till-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/15604/2581642/883399.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.