Du är här

2018-08-22

Concent AB: CONCENT HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR IDAG DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2018

Stockholm, 22 augusti 2018

Concent Holding AB (publ.) rapporterar januari - juni 2018.

[image]

VÄSENTLIGA HÄNDELSER under PERIODEN

Concent Holding AB (publ) benämns nedan som "Concent" eller "Bolaget".

· Den 3 januari meddelade Bolaget att koncernbolaget Östermyra Bruk AB
uttnyttjat möjligheten att förlänga obligationslånet, om cirka 200
MSEK, till den 12 februari 2018.

· Den 8 februari meddelade Bolaget att koncernbolaget Östermyra Bruk
AB:s återbetalning av obligationslånet inte skulle ske enligt
obligationsvillkoren på förfallodagen den 12 februari 2018. Vidare
meddelades att Östermyra under en tid arbetat med att sammanställa
ett förslag till obligationsinnehavarna under obligationslånet
avseende den fortsatta driften av Östermyra, hanteringen av
obligationslånet och utvecklingen av Barents Center. Bolaget
meddelade även att förslaget och villkoren för detta skulle
kommuniceras till obligationsinnehavarna så snart förslaget och
villkoren färdigställts.

· Den 15 februari meddelade Bolaget att av offentliggörandet av
bokslutskommunikén sköts upp till den 27 februari 2018. Anledningen
härtill var att koncernen har behövt lägga mer resurser på arbetet
med projekten vilket innebar att bokslutet skulle färdigställas
senare än vad som tidigare har beräknats.

· Den 27 februari meddelade Bolaget att koncernbolaget Östermyra Bruk
AB initierat ett skriftligt förfarande inom ramen för Östermyras
obligationslån med syfte att möjliggöra slutförandet av Barents
Center. I korthet föreslogs obligationsinnehavarna godkänna att den
moderbolagsborgen som Bolaget lämnat skulle upphöra samt att
obligationsinnehavarnas fordringar under obligationslånet konverteras
till aktier. Konverteringen av obligationslånet till preferensaktier
föreslogs bl.a. vara villkorad av att Östermyra säkrade finansiering
med ett belopp som garanterar byggstart. Röstningsförfarandet
beräknades avslutas den 16 mars 2018.

· Den 27 februari avgav Bolaget bokslutskommuniké för 2017.

· Den 16 mars meddelade Bolaget att obligationsinnehavarna godkänt
Östermyras förslag om konvertering och att resningen av finansiering
för att garantera byggstart skulle intensifieras. Vidare meddelade
Bolaget att när finansiering som garanterade byggstart säkerställts
skulle Bolaget att återkomma med närmare beräknad tidpunkt för
konverteringen.

· Den 23 maj gav Bolaget in stämningsansökningar mot bolagets tidigare
styrelse och VD avseende krav på skadestånd hänförligt till utdelning
på preferensaktier som aktieägarna i enlighet med förslag av
styrelsen, beslutade om den 11 mars och den 27 juni 2016. Concent
anser att i balansräkningen för Bolaget och koncernen hade aktier och
goodwill tagits upp till värden som vida översteg de verkliga
värdena. Hade aktie- och goodwillposten tagits upp till sitt rätta
värde hade det saknats fritt eget kapital. Därutöver var likviditeten
mycket ansträngd. Utdelningarna stred därmed mot aktiebolagens regler
och utgjorde otillåtna värdeöverföringar som skadat Concent. Concent
yrkar i stämningsansökningarna skadestånd om cirka 24 mkr samt ränta
och ersättning för rättegångskostnader.

· Den 5 juni publicerade Bolaget årsredovisningen för 2017.

· Vid årsstämman den 20 juni fastställdes resultat- och
balansräkningarna för moderbolaget och koncernen och stämman
beslutade om att balansera bolagets resultat, 41,9 mkr, i ny räkning.
Således lämnades inte någon utdelning på preferensaktier eller
stamaktier för räkenskapsåret 2017. Stämman beviljade tidigare
styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
förvaltningen 2017. Vidare beslutades om omval av Peter Gustafsson,
Björn Sahlström samt nyval av Peter "PG" Gustafson. Peter Gustafsson
omvaldes som styrelsens ordförande. Den auktoriserade revisorn Johan
Kaijser valdes som bolagets revisor.

· Den 21 juni meddelade koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) att
konverteringen av obligationslånet emitterat den 12 september 2016 om
nominellt cirka 200 MSEK enligt förslaget som gick ut den 27 februari
2018 inte skulle genomföras då villkoret om finansiering inte
uppfyllts. Med anledning av detta kallade Östermyra
obligationsinnehavarna till ett investerarmöte, att hållas per
telefon den 2 juli 2018, där möjliga lösningar skulle diskuteras.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER efter PERIODEN

· Den 17 augusti meddelade koncernbolaget Östermyra Bruk AB (publ) att
diskussioner löpande pågår med representanter för
obligationsinnehavarna. Det finns dock ännu inte någon
överenskommelse med obligationsinnehavarna om framtiden för Östermyra
och Barents Center. Med anledning av att byggnationen av Barents
Center ännu inte har startat bedömer Östermyra att den ursprungliga
planen för Barents Center inte kommer att förverkligas. Däremot är
Östermyra övertygade om att tomtens placering i centrala Haparanda
och kommunens behov innebär att det finns alla möjligheter för ett
bra projekt. Oaktat vilket utfall diskussionerna landar i och vilket
framtida scenario som inträffar för projektet Barents Center kommer
detta inte ha någon negativ påverkan på Concent-koncernens ekonomiska
ställning. Vidare har styrelsen i Östermyra med anledning av att
konverteringen inte genomfördes som planerat upprättat en
kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets
egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. På
en extra bolagsstämma (kontrollstämma 1) framlades
kontrollbalansräkningen varpå stämman beslutade att bolaget inte
skulle gå i likvidation utan att bolagets verksamhet skulle drivas
vidare. Detta då diskussioner pågår med obligationsinnehavarna om hur
obligationslånet ska lösas och styrelsen bedömer att en sådan lösning
kommer att kunna nås med obligationsinnehavarna då det ligger i såväl
Östermyras som obligationsinnehavarnas intresse.

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/8,
2018 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt
online på www.concent.se och www.news.cision.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/concent-holding-ab--publ--publice...
http://mb.cision.com/Main/11800/2597586/895116.pdf
http://mb.cision.com/Public/11800/2597586/8ddf9c29ea418b54.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.