Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Concent AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Concent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas
till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler
på Sturegatan 10 i Stockholm, fredagen den 11 mars 2016 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget senast fredagen
den 4 mars 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så
att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 7 mars 2016.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till sara.slotte@concent.se
eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Sergels Torg 12, 7
tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-
eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller
ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
den 4 mars 2016 begära det hos sin förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den
juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk
person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år
såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i
fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. 1. Val av ordförande.
2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. 3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. 5. Godkännande av dagordning.
6. 6. Utdelning på preferensaktier
7. 7. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
8. 8. Avslutande av stämman

Beslutsförslag

Punkt 6: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna
utdelning enligt vad som framgår av § 6 i bolagsordningen om 2 kronor
per preferensaktie eller sammanlagt

685 452 kronor. Avstämningsdag för utdelningen var den 30 december
2015 och utbetalningen verkställdes via Euroclear Sweden AB den 8
januari 2016.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om utdelning
enligt vad som framgår av § 6 i bolagsordningen om 2 kronor per
preferensaktie eller sammanlagt högst 4 255 320 kronor, med
avstämningsdag den 30 mars 2016.

Per den 31 december 2014 uppgick disponibla vinstmedel i bolaget till
270 810 000 kronor.

Punkt 7: Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats
om förslag till beslut enligt punkt 7.

Upplysningar på extra bolagsstämma
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Övrigt
Handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551),
finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm. Handlingarna
skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin
adress.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 647
152 och antalet aktier till

83 947 152, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10
röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en
röst per aktie och 1 884 668 utgör preferensaktier med en röst per
aktie.

____________________

Stockholm i februari 2016

Concent Holding AB (publ)

Styrelsen
____________________

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem
och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser
utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa
ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I
praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på
ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och
platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor
med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.