Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Concentric AB: CONCENTRIC KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Concentric AB har beslutat kalla till årsstämma
torsdagen den 4 april 2019. Närmare detaljer beträffande förslag till
årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Årsstämma i Concentric AB

Concentric AB håller årsstämma torsdagen den 4 april 2019 kl. 12.00 i
Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15,
Stockholm. Registreringen börjar kl. 11.30. Kaffe serveras i
anslutning till stämman.

RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 mars 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget på adress Concentric AB, Strandgatan 2, 582 26 Linköping, per telefon +46 76 610 40 04 eller via bolagets webbplats www.concentricab.com, senast fredagen den 29 mars 2019.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn (företagsnamn), adress,
telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge fullmakt eller
annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida, www.concentricab.com, och skickas
genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 29 mars
2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda
datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för
ytterligare information om behandling av personuppgifter.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Verkställande direktörens redogörelse

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn

11. Val av styrelseledamöter samt revisor

12. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta
egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

14. Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2019)

15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner

16. Beslut om

(a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier,

(b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, och

(c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2019

(d) överlåtelse av egna aktier till en personalaktietrust

17. Beslut om antagande av valberedningsinstruktion

18. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Kenth Eriksson,
utses till stämmans ordförande.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av
avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen)

Till stämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 1 387 083 735
kronor minskat med årets resultat om -40 857 632 kronor. Stämman kan
således förfoga över ett fritt eget kapital om 1 346 226 103 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 4,25
kronor per aktie, sammanlagt 164 188 397 kronor (bolagets egna aktier
och aktier som innehas av personalaktietrusten erhåller ingen
utdelning), och att återstoden, 1 182 037 706 kronor, balanseras i ny
räkning.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 8
april 2019. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas
utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den
12 april 2019.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, beslut
om arvode till styrelseledamöterna och revisorn, och val av
styrelseledamöter samt revisor (punkterna 9 - 11 på dagordningen)

I enlighet med beslut av årsstämman 2012 utsågs i september 2018
följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019: Göran
Espelund, ordförande, (Lannebo Fonder), Erik Durhan (Nordea Fonder),
Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Johan Strandberg (SEB
Fonder). Valberedningen, som representerar omkring 36,2 procent av
aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att stämman beslutar i
huvudsak enligt nedan.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda
styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa
årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marianne Brismar,
Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Anders Nielsen, Susanna
Schneeberger, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson, samt nyval av
Karin Gunnarsson. Kenth Eriksson föreslås omväljas till styrelsens
ordförande.

Karin Gunnarsson är född 1962. Hon har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2008 arbetar hon på HEXPOL AB och
är sedan 2012 bolagets CFO och IR-ansvarig. Karin har tidigare
arbetat som bl.a. SVP Group Controlling på Telelogic AB och som
koncernredovisningschef på Trelleborg AB. Sedan 2018 är Karin
styrelseledamot i Beijer Electronics Group AB.

Karin har lång erfarenhet från internationell verksamhet i flera
industriella börsnoterade bolag, och besitter omfattande kompetens
inom förvärv, skatt, finansiering, controlling, investor relations,
samt redovisning.

Mer information om de personer som föreslås för val till styrelsen
finns på bolagets webbplats www.concentricab.com.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
KPMG AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman
2020. KPMG AB har informerat bolaget om att den auktoriserade
revisorn Erik Gunnarsson kommer att vara bolagets huvudansvariga
revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med
revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningen eller
revisionsutskottet har varit föremål för påverkan från tredje part
eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten
i revisorsvalet.

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av
årsstämman 2020 föreslås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande
ska erhålla 700 000 (tidigare 560 000 kronor) och var och en av de
övriga ledamöterna ska erhålla 325 000 (tidigare 265 000) kronor.
Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 100 000
(tidigare 75 000) kronor samt ledamot i utskottet 50 000 (tidigare 30
000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i
revisionsutskottet ska erhålla 150 000 (tidigare 100 000) kronor och
ledamöter i nämnda utskott 75 000 (tidigare 50 000) kronor.
Ovanstående förslag innebär att den totala ersättningen till
styrelsen (ersättning för utskottsarbete inkluderat) ökar från 2 455
000 kronor till 3 425 000 kronor.

Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena såväl som
ersättningar för utskottsarbete jämfört med liknande bolag baserat på
ett flertal olika mått av storlek och komplexitet.

Valberedningen har också beaktat att omfattningen av styrelsens och
utskottens arbete har utvidgats. Arbetets komplexitet har också ökat.
Utfallet av analysen sammantaget med den ökade arbetsinsatsen
motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden och
ersättningar.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget
godkänd löpande räkning.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i huvudsak enligt nedan.

Concentric AB har etablerade principer och former för ersättning till
ledande befattningshavare. Styrelsen och dess ersättningsutskott
beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former
för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att
stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till bolagets Chief Executive Officer (CEO) och
andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för avtal som
ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i
befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsen ges möjlighet att kunna avvika från nedanstående riktlinjer
i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger. Vid
avvikelse krävs enligt svensk lag att information om och skäl till
avvikelsen fogas till styrelsens kommande förslag till riktlinjer.
Enligt svensk lag har vidare bolagets revisor att årligen i ett
särskilt yttrande ange huruvida riktlinjerna har följts eller inte.

Allmänt

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i ett
kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att
attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att
uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt
balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt
konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och nivå på
ersättning.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en
väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt
incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor
vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte bonus och
andra långsiktiga kontanta ersättningar, ska vara marknadsmässig i
den marknad inom vilken individen verkar. Den totala nivån på
ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger
i linje med marknaden för likvärdiga positioner inom relevant
marknad.

Kompensationen bör vara baserad på prestation....

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.