Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-24

Concentric AB: CONCENTRICS HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättning: 603 MSEK (540) - upp 11% jämfört med föregående
år efter justering för valuta (+1%).

· Rörelseresultat: 126 MSEK (100) - en rörelsemarginal om 20,9%
(18,5).

· Resultat efter skatt: 94 MSEK (75); resultat per aktie före
utspädning om 2,36 SEK (1,86).

· Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 175 MSEK (77),
som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet

· Koncernens nettoskuld: 132 MSEK (335); en skuldsättningsgrad om
14% (42).

DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA

· Nettoomsättning: 1 206 MSEK (1 086) - upp 13% jämfört med
föregående år efter justering för valuta (-2%).

· Rörelseresultat: 246 MSEK (200) - en rörelsemarginal om 20,4%
(18,4).

· Resultat efter skatt: 183 MSEK (149); resultat per aktie före
utspädning om 4,62 SEK (3,69).

· Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 286 MSEK (155),
som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar halvårsrapporten 2018.

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för andra kvartalet ökade med 11% justerat för
valuta jämfört med föregående år och för första halvåret var ökningen
13%, vilket är bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den
ökade aktivitetsnivån under det första halvåret speglar den starka
efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. Vad gäller de
tillväxtmarknader där Concentric verkar sågs god tillväxt i Indien
och Sydamerika jämfört med föregående år, medan Kina kännetecknas av
god tillväxt inom entreprenadmaskiner men negativ tillväxt på
marknaderna för lantbruksmaskiner och lastbilar. De största
förbättringarna under andra kvartalet jämfört med föregående år
skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men vi såg
även stadig tillväxt på marknaderna för entreprenadmaskiner och
lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence i kombination med ökad efterfrågan
Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en självklar,
integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är
att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda.
Concentrics program för Business Excellence ("CBE") har underlättat
för våra team att på ett effektivt sätt öka vår kapacitet och
produktion över hela världen. På så sätt har vi kunnat möta den
ökande efterfrågan.

CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den
redovisade rörelsemarginalen för det andra kvartalet och första
halvåret ökade till 20,9% (18,5) respektive 20,4% (18,4).
Bidragsmarginalen på ökningen av rörelseresultatet för det första
halvåret blev mycket bra och uppgick till 38%.

Potentiella förvärv

Vi fortsätter att söka efter ytterligare förvärv som antingen kan
möjliggöra geografisk expansion, produktexpansion på den växande
marknaden för eldrivna fordon, och teknik som stärker våra befintliga
produktlinjer inom motorer och hydraulik. Därmed kan vi utöka och
stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Global kund gör inköp från två leverantörer

En global kund har tillkännagivit en strategisk ambition om
parallellinköp från två leverantörer för merparten av sina totala
direkta materialutgifter och håller nu på att implementera denna
inköpsstrategi. Tidigare har Concentric varit den enda leverantören
av pumpar till denna globala kund. Förhandlingar pågår i dagsläget,
varför det ännu är oklart hur detta kommer att påverka Concentric.
Jag är övertygad om att vi kommer att förbli en viktig
samarbetspartner, men resultatet av de här förhandlingarna kan komma
att påverka koncernens framtida intäktsgenerering.

Utsikter

Totalt visar marknaden en tillväxt på 9% för första halvåret jämfört
med föregående år. Den senaste marknadsstatistiken viktad för
Concentrics mix av slutmarknader och geografiska områden indikerar
att tillväxten för helåret kommer att försvagas något under det andra
halvåret 2018. Säsongseffekten av sommarmånaderna gör det svårt att
bedöma huruvida marknaden har uppnått en hållbar, hög tillväxttakt,
framför allt på lastbilsmarknaderna i Nordamerika och Europa.

Orderboken är dock fortsatt stark och orderingången under andra
kvartalet tyder på att omsättningen under tredje kvartalet kommer att
bli i stort sett densamma som under andra kvartalet, efter
justeringen för färre arbetsdagar. Vår förväntning är även
fortsättningsvis att efterfrågan på våra produkter på slutmarknaderna
i Nordamerika och Europa kommer att förbli robust under återstoden av
2018. Samtidigt har vi god lyhördhet och flexibilitet i verksamheten
för snabba anpassningar vid eventuella marknadsförändringar.

Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och
operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2018
klockan 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på

tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentrics-halvarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/1643/2580351/882401.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.