Du är här

2014-08-04

Connecta AB : Kallelse till extra bolagsstämma i Connecta AB (publ)

Aktieägarna i Connecta AB (publ) 556610-5705, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler,
Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

* dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB per den 21 augusti 2014,
* dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 21 augusti 2014,
helst före kl. 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box
3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-post:
ir@connecta.se. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer,
personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan
ska i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsidawww.connectagroup.comoch
sänds till aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i så god tid att
omregistreringen är utförd senast den 21 augusti 2014. Detta innebär att
underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1 Öppnande av stämman.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två protokolljusterare.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8 Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
9 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
10 Val av revisor.
11 Stämmans avslutande.

Förslag från Acando AB (publ)

Punkterna 7-10

Stämman har sammankallats på begäran av aktieägaren Acando AB (publ) som per
den 30 juli 2014 innehade 9 667 797 aktier och röster i bolaget. Acando AB
(publ) kommer att presentera sitt förslag avseende styrelse och revisorn samt
arvoden i samband med den extra bolagsstämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 10 387
355 aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämma. Bolaget innehar per
dagen för kallelsen självt inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid bolagsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i augusti 2014
Connecta AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Information lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2014 kl. 15.00.
För ytterligare information
:

Mikael Nachemson, Styrelseordförande Connecta, tel 072-158 12 81

Se ävenwww.connecta.seochwww.connectagroup.com

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på
ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående
resultat. Bolagets konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Kärnerbjudanden
kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT
Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största
kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte
Connecta 724 MSEK. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (ticker
CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan
60,
Tel +46 8 635 80 00.

Kallelse till extra bolagsstämma i Connecta AB (publ)
http://hugin.info/1099/R/1846196/643440.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Connecta AB via Globenewswire

HUG#1846196

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.