Du är här

2014-04-09

Connecta AB : Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)

Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm onsdagen den 9 april 2014.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade om utdelning med om 0,70 kronor per aktie, totalt cirka
7,3 miljoner kronor. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 14 april
2014, innebärande att utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden
AB torsdagen den 17 april 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Mikael Nachemson, Sören Belin och Caroline af
Ugglas.
Eva Gidlöf och Lars Wollung valdes som nya styrelseledamöter. Mikael Nachemson
omvaldes även till styrelsens ordförande. Till revisionsbolag valdes Deloitte
AB, med
Erik Olin som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 500 000
kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Därutöver
40 000 kr i utskottsarvode till ersättningsutskottet och 80 000 kr till
revisionsutskottet att fördelas med lika andelar inom gruppen. Totalt arvode
1 620 000 kr. Revisorerna skall
erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till
bolagsledningen.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2015
i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram
för nyckelpersoner, innefattande emission av högst 104 000 teckningsoptioner.
Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 8 juni 2017-7 juni 2019
teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 120
procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm
under perioden 14-25 april 2014. Vid full teckning och fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner uppgår utspädningseffekten till cirka en (1)
procent. Med beaktande av utestående teckningsoptioner enligt tidigare
teckningsoptions-program uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till
cirka 4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta
beslut om förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm till en kurs inom
det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske så att det egna innehavet
uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.
Fullständiga beslutsunderlag avseende årsstämmans beslut finns på
www.connectagroup.com
Stockholm den 9 april 2014, Connecta AB (publ)

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Information lämnades för offentliggörande den 9 april 2014 kl 18.00.

För ytterligare information
:

Mikael Nachemson, styrelseordförande, tel 08-635 80 00

Cecilia Ketels, IR-ansvarig, tel 072-158 12 81,ir@connecta.se

Se ävenwww.connecta.seochwww.connectagroup.com
Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på
ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående
resultat. Bolagets konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Kärnerbjudanden
kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT
Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största
kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte
Connecta 724 MSEK. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker
CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan
60, Tel +46 8 635 80 00.

Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)
http://hugin.info/1099/R/1775915/605768.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Connecta AB via Globenewswire

HUG#1775915

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.