Du är här

2017-10-11

Corem Property Group: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ) ser goda möjligheter till fortsatt
tillväxt. Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en
extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut
som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och
möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga
aktieägare.

Styrelsen har därför föreslagit att stämman beslutar inrätta ett nytt
aktieslag, stamaktier av serie B. Befintliga stamaktier kommer att
benämnas stamaktier av serie A. Därefter kommer en fondemission ske
till befintliga stamaktieägare där samtliga stamaktieägare får tio
stamaktier av serie B för varje innehavd stamaktie av serie A.

Därutöver har bolaget ingått avtal om förvärv respektive överlåtelse
av fastighetsägande bolag med juridiska personer som bedöms vara
närstående till Corem. Förvärven respektive överlåtelserna
underställs därför bolagsstämman för godkännande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440,
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 november, kl.
10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Inregistrering inleds kl. 09.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 3 november 2017;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Corem
Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post
info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast fredagen den 3
november 2017, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella
biträden vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som
aktieägare i aktieboken fredagen den 3 november 2017. Sådan
registrering kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs
i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar
aktierna.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska även
förete ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är
behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före
stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre
giltighetstid, dock maximalt fem år. För att underlätta
inregistreringen till stämman bör fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till
bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds utan kostnad till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelse finns totalt 75 516 155
aktier i bolaget, varav 68 316 155 är stamaktier med en röst per
aktie och 7 200 000 är preferensaktier med en tiondels röst per
aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 69 036 155. Bolaget
innehar vid tiden för denna kallelse 1 702 650 stamaktier vilka ej
kan företrädas på stämman.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande.
2. 2. Val av ordförande vid stämman.
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 4. Godkännande av dagordningen.
5. 5. Val av en eller två justerare.
6. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. 7. Beslut om kontant nyemission av stamaktier.
8. 8. Beslut om ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.
9. 9. Beslut om i) ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier och iii) fondemission av stamaktier av serie B.
10. 10. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m. och beslut om sammanläggning av aktier 1:2 (s.k. omvänd split).
11. 11. Godkännande av förvärv från LC Development Fastigheter AB.
12. 12. Godkännande av överlåtelse till och förvärv från Klövern AB (publ).
13. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
15. 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2, Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 7, Beslut om riktad nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med 20,75 kronor
genom en kontant nyemission av fem (5) nya stamaktier. Aktierna ska
emitteras till kvotvärde, 4,15 kronor per aktie. Teckningsberättigad
för de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vara Swedbank AB. Teckning och betalning ska ske
senast den 10 november 2017.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt grunden
för emissionskursen är att emissionen genomförs för att skapa
erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra föreslagen
fondemission enligt punkten 9 nedan samt sammanläggning enligt
punkten 10 nedan.

De nya aktierna ska direkt berättiga till utdelning från och med den
dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 8, Beslut om ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag
och omvandlingsförbehåll

För att möjliggöra tillväxt med begränsad utspädning av röster för
befintliga aktieägare föreslår styrelsen att ett nytt aktieslag,
stamaktier av serie B, införs i bolagsordningen. Vid införandet av
det nya aktieslaget föreslår styrelsen att nuvarande aktieslag som
benämns stamaktier framöver benämns stamaktie av serie A, dvs.
samtliga nu utgivna stamaktier ska vara stamaktier av serie A.
Stamaktierna av serie B har samma ekonomiska rättigheter som
befintliga stamaktier av serie A, men endast 1/10 röst per aktie.
Stamaktier av serie A har en (1) röst per aktie.

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att
bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i andra
stycket punkt 5.1 ändras enligt följande.

5.1 Antal aktier och aktieslag

2 st. "Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie
B och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras
till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.
Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt
preferensaktie medför vardera en tiondels röst."

Mot bakgrund av införandet av ett nytt aktieslag föreslår styrelsen
också att bolagsstämman beslutar att ändra sista stycket i
bolagsordningens punkt 5.3 till följande lydelse:

"Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom
utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och
serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de
stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och
redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat.
Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya
aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna
fördelas de nya stamaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande
till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger.
Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier
till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan
stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de
förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag."

Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen av stamaktier av serie B
i punkt 9 iii) nedan föreslår styrelsen att ett omvandlingsförbehåll
införs i Corems bolagsordning. Styrelsen föreslår att en ny punkt 5.6
införs i bolagsordningen med följande lydelse:

"5.6 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier
omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska
vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som ska
omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar
hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska
göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha
kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad.
Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för
registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när
registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret."

Styrelsen föreslår även att tidigare och nu obsoleta skrivningen om
preferensaktiens företrädesrätt till utdelning om 5 kronor per aktie
under första kvartalet 2010 tas bort samt att vissa övriga
justeringar av redaktionell karaktär görs.

Punkt 9, Beslut om i) ändring av bolagsordningen avseende gränser för
aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital, ii)
ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier,
och iii) fondemission av stamaktier av serie B.

Styrelsen i Corem önskar skapa ett nytt aktieslag genom emission av
stamaktier av serie B. Emission av nya stamaktier av serie B föreslås
ske genom en fondemission. Styrelsens avsikt är att genom
fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument med begränsad
utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer att
bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för bolaget samt
möjliggöra tillväxt. Avsikten är att stamaktierna av serie B ska
noteras på NASDAQ OMX Stockholm under december 2017.

Corems styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital
hålls på en balanserad nivå där hänsyn tas till bolagets verksamhet
och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av
en aktiekapitalsminskning.

Punkt 9 i) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för
aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital

För att möjliggöra styrelsens föreslagna minskning av Corems
aktiekapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att
bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande:

"4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000
kronor."

Styrelsen föreslår vidare a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.