Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar halvårsrapport för första halvåret 2018

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport för det
första halvåret 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av
halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Corlines
hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

* Corlinelämnar in ansökan till Läkemedelsverket om en klinisk
läkemedelsprövning med RENAPAIR 01, vilken syftar till att utvärdera
säkerhet med Renaparin® i anslutning till njurtransplantation. Efter andra
kvartalets utgång medger Läkemedelsverket kliniskt prövningstillstånd.
Därmed har samtliga regulatoriska krav för att studien ska genomföras
uppfyllts.
* Corlineundertecknar term sheet med en nordamerikansk kund avseende en
medicinteknisk produkt, i vilket villkor för framtida royalties, priser och
volymer för kommande leveranser av bolagets heparinyta CHC(TM)
specificeras. Efter utvecklings- och uppskalningsperioden förväntas affären
generera intäkter till Corline om 50 MSEK årligen.
* Corlinegenomför en riktad nyemission till två strategiska investerare. I
samband med den riktade nyemissionen utnyttjas även bolagets befintliga
optionsprogram till fullo. Totalt tillförs Corline cirka 15,9 MSEK genom
transaktionerna.
* Kinesiska patentmyndigheterbeviljar efter periodens utgång Bolaget patent
för tekniken att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation,
vilket omfattar skydd bland annat för Renaparin®.

Ekonomisk översikt över första halvåret 2018

* Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 656 KSEK (320).
* Resultatet efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -3 654
KSEK (-5 123).
* Resultatet per aktie uppgick för första halvåret till cirka -0,25 SEK
(-0,40).
* Likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 24,5 MSEK.
* Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 93 %.

Ekonomisk översikt över andra kvartalet 2018

* Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 346 KSEK (103).
* Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -1 870
KSEK (-2 038).
* Resultatet per aktie uppgick för andra kvartalet till cirka -0,13 SEK
(-0,16).

Definitioner
- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden.

- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

- Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga
uppgifter koncernen.

För fullständig halvårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports
.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23 augusti 2018.
Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget
Corline Pharma AButvärderas in vivo-administration av Corlines
heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska
produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som
implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma
grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Corline Biomedical AB delårsrapport januari-juni 2018
http://hugin.info/168529/R/2212429/862575.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.