Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Corline Biomedical AB: Corline föreslår beslut om företrädesemission om 25,5 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER.
Styrelsen i Corline Biomedical AB (publ) ("Corline" eller "Bolaget") har den
18 februari 2016 beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslagit
att bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om cirka 25,5 MSEK. Företrädesemissionen är via avtal om
tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 100 procent. Teckningskursen
i företrädesemissionen är 8,0 SEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Corline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en
portfölj med läkemedelskandidater inom organ- och celltransplantation.
Ytbeläggning med Bolagets egenutvecklade heparinbaserade substans syftar till
att ge skydd mot skadliga immunförsvarsreaktioner vid organtransplantation,
cellterapi och medicintekniska implantat.
Corlines fokus har sedan 2005 skiftat från medicinteknik till forskning och
utveckling inom regenerativ medicin, det vill säga ytbeläggning av levande
vävnad i form av hela organ, vävnadssegment och levande celler. Inom
regenerativ medicin utvecklar Bolaget produkter för njurtransplantation
(Renaparin(TM)) och för cellterapi inom diabetes typ 1 (Cytoparin(TM)) med
patentskydd till år 2029. Under 2015 erhölls särläkemedelsstatus i Europa
avseende användning inom njurtransplantation. Bolagets strategi är att driva
utveckling genom klinisk fas II för att därefter överväga utlicensiering till
läkemedelsbolag för registrering, lansering och marknadsföring. Bolaget står
nu inför att inleda två kliniska studier under 2016/2017, dels för
Cytoparin(TM), dels för Renaparin(TM).
I syfte att tillföra Corline rörelsekapital och skapa bättre förutsättningar
att realisera Bolagets strategi och fastställda plan inom ramen för Bolagets
forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs nu en företrädesemission som
tillför Bolaget cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Corline har erhållit
tecknings- och garantiåtaganden, vilka på förhand skriftligen avtalats,
motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Den tillförda
emissionslikviden är avsedd att finansiera Bolaget under kommande 18 månader
vilket inkluderar följande uppskattade fördelning:

* Preklinisk utveckling och klinisk studie fas I/IIa Renaparin (~50 %)
* Klinisk studie fas I/IIa Cytoparin (~20 %)
* Preklinisk utveckling i Corline Pharma AB - in vivo (~20 %)
* Fortsatt försäljning/projektutveckling medicinteknik (~10 %)

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i Corline beslutade den 18 februari 2016 att kalla till extra
bolagsstämma den 8 mars 2016 och föreslå att bolagsstämman beslutar om en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 185 782
aktier. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för
teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på
avstämningsdagen den 15 mars 2016. För varje aktie i Corline som innehas på
avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 8,0 SEK.
Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt
anmäla intresse för teckning av nya aktier. Vid full teckning i
företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,5 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent
genom tecknings- och garantiåtaganden (för mer information, se nedan).
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt (det vill
säga med stöd av teckningsrätter) skall styrelsen, inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte
tecknats med företrädesrätt.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen

* 8 mars - extra bolagsstämma beslutar om företrädesemissionen
* 10 mars - prospekt beräknas offentliggöras
* 11 mars - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
* 14 mars - aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
* 15 mars - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
* 18 mars - 6 april - teckningsperiod
* 18 mars - 4 april - handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
* 12 april - beräknad dag för offentliggörande av utfall

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 398 234,00 SEK, från
1 194 702,25 SEK till högst 1 592 936,25 SEK, genom nyemission av högst 3 185
872 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,125 SEK.
Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

I samband med företrädesemissionen har Corline erhållit teckningsåtaganden
från ett antal av Bolagets aktieägare inklusive styrelseordförande Adam
Dahlberg, Monika Sunnanväder, Margareta Nilsson samt Anna Sunnanväder om
totalt cirka 5,1 MSEK. Teckningsåtaganden har även erhållits från ett antal
externa investerare som övertar teckningsrätter och nyttjar dessa för
teckning av nya aktier om totalt cirka 10,2 MSEK. Teckningsåtaganden uppgår
sammanlagt till cirka 15,3 MSEK, motsvarande 60 procent av
företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om
emissionsgarantier med ett antal externa investerare om totalt cirka 10,2
MSEK motsvarande 40 procent av företrädesemissionen, som kan tas i anspråk
vid bristande teckning, innebärande att företrädesemissionen via avtal om
tecknings- och garantiåtaganden är säkerställd till 25,5 MSEK motsvarande 100
procent.
Beslut på extra bolagsstämma den 8 mars 2016

Genomförande av företrädesemissionen kräver beslut på extra bolagsstämma, som
är planerad till den 8 mars 2016. Kallelse till stämman inklusive förslag
till beslut utfärdas separat.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Corline i samband med företrädesemissionen är Erik
Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare
till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.
VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Corline. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Corline kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna
offentliggöra omkring den 10 mars 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Corlines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post:henrik.nittmar@corline.se

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

HUG#1987473

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.