Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Corline Biomedical AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER.
Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 mars 2016 kl. 13.00 i
bolagets lokaler på Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala.
Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
2 mars 2016, och
* dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl.
15.00 fredagen den 4 mars 2016, under adress Lefflersgatan 5, 754 50
Uppsala med angivande av "extra bolagstämma", per telefon +46 (0)18 71 30
90, per fax +46 (0)18 71 30 91 eller via e-post till info@corline.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast onsdagen den 2 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i
god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

OmbudAktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats,www.corline.se.

Antal aktier och rösterI Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 557
618 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 9 557 618.

Förslag till dagordning1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslutPunkt 6 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare

Styrelsen i Corline Biomedical AB (publ) ("Bolaget
"), org.nr 556417-0743, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets
aktiekapital med högst 398 234 kronor genom en nyemission av högst 3 185 872
aktier på följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget,
varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt (det vill
säga med stöd av teckningsrätter) skall styrelsen, inom ramen för emissionens
högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med
företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare
som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till
övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte
kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av
företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, skall tilldelningen ske
till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdagen den 15 mars
2016.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning till
ett av Bolaget angivet konto under tiden från och med fredagen den 18 mars
2016 till och med onsdagen den 6 april 2016. Styrelsen skall äga rätt att
förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med fredagen den 18 mars 2016 till och
med onsdagen den 6 april 2016. Betalning skall erläggas kontant senast två
(2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall
äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant skall ske på
särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges
ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas
kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som
utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att
förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 8 kronor per aktie och medför rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämmanStyrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Tillhandahållande av handlingarStyrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med
adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala, senast två veckor före stämman, dvs.
senast tisdagen den 23 februari 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad
till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.
Uppsala i februari 2016

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen
Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

HUG#1987481

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.