Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

Creades AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i
Stockholm, kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 klockan
16.00 i Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm.

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april
2019, dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 4 april 2019
per post under adress Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm
eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal
biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och
övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär
finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen
den 4 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av den finansiella rapporten över investmentföretagets resultat och ställning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11. Val av:
a. styrelseledamöter,
i. omval av Sven Hagströmer
ii. omval av Hans Karlsson
iii. omval av Jane Walerud
iv. omval av Cecilia Hermansson
v. omval av Hans Toll
b. styrelseordförande,
i. omval av Sven Hagströmer
c. och revisor
ii. omval av Ernst & Young AB
12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 8b - Förslag avseende resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 14,00 kr
per aktie, vilket ger en total utdelning om 175 Mkr. Avstämningsdag
för rätt till utdelning föreslås till den 12 april 2019, varvid
utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 17 april
2019.

Punkt 2 och 9-11 - Förslag avseende styrelse m m
Valberedningen, som består av Sven Hagströmer (Sven Hagströmer med
familj via bolag (Biovestor AB), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB),
Axel Calissendorff (Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II) och
Johan Strandberg (SEB Fonder), föreslår att:

- Sven Hagströmer utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
- Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Bolaget ska ha ett
registrerat revisionsbolag som revisor (punkt 9).

- Styrelsearvode ska utgå med 176 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer, innebärande en ökning från föregående år om cirka 2 %. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode utgår för arbete i ersättningsutskottet. Revisorsarvode ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning (punkt 10).
- Omval av styrelseledamöterna Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane
Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll (punkt 11).

- Omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande (punkt 11).
- Omval av Ernst & Young AB (med Jesper Nilsson som huvudansvarig
revisor) för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (förslaget
överensstämmer med styrelsens rekommendation) (punkt 11).

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
www.creades.se.

Punkt 12 - Valberedningens förslag till beslut om principer för
utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande
principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i
bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen
på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det
kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den
största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska
åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman
gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val
av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till
styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till
principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller
aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den
ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som
tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen.
Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan
anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska
den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny
ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i bolaget (verkställande direktören och
CFO).

Bolagets ersättningsmodell ska innebära att ledande befattningshavare
ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra
att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen ska beakta
ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast kontant
ersättning, rörlig ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Den
rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande.

Det fullständiga förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare framgår av årsredovisningen.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen
att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill
årsstämman 2020 vid ett eller flera tillfällen genomföra återköp av
aktier i enlighet med följande villkor:

1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta,
ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent
av det totala antalet aktier i bolaget.

2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske
till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed
avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt
skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera
kapital till aktieägarna.

____________________
Övrigt
Bolagsstämmans beslut enligt punkt 14 ovan är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Aktier
I bolaget finns totalt 12.465.128 aktier, varav 8.199.253 A-aktier (en
röst per aktie) och 4.265.875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med
totalt 8.625.840,5 röster. Per dagen för denna kallelse innehar
bolaget inga egna aktier.

Handlingar m m
Årsredovisningen och styrelsens fullständiga förslag samt övriga
handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast
från och med den 20 mars 2019 och sänds till aktieägare som begär
det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets
webbplats, www.creades.se.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2018
Creades AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/creades-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-creade...
https://mb.cision.com/Main/516/2758588/1003834.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.