Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

Crown Energy: Crown Energy offentliggör prospekt samt ny finansiell och annan information som återfinns i prospektet

Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy" eller "Bolaget") offentliggör
idag ett prospekt med anledning av att stamaktier i Bolaget, som
tillkommit efter omvandlingen av C-aktier, ska tas upp till handel på
NGM Equity ("NGM"). I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska
krav, ny finansiell information per den 31 juli 2017 hänförlig till
Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som inte
tidigare har offentliggjorts. Vidare innehåller prospektet ett
värderingsutlåtande över Bolagets fastighetsbestånd utförd av en
extern värderare.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av att totalt 353 267 971
C-aktier, i samband med slutavräkningen för förvärvet av ESI Group SA
som offentliggjordes den 25 augusti 2015, omvandlats till stamaktier
i Bolaget och ska tas upp till handel på NGM Equity. Prospektet har
idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt
offentliggjorts på Bolagets hemsida www.crownenergy.se. Prospektet
finns även tillgängligt på Bolagets huvudkontor.

Ny finansiell information

I prospektet redovisas, på grund av regulatoriska krav (krav att
finansiell information avseende eget kapital och skulder samt
nettoskuldsättning ej får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande
av prospekt, vilket gör att siffrorna i Bolagets halvårsrapport här
uppdateras), Crown Energys eget kapital och skulder samt
nettoskuldsättning per den 31 juli 2017. Denna information har inte
tidigare offentliggjort och nedanstående tabell återger denna
information. I tabellen inkluderas både räntebärande skulder och icke
räntebärande skulder.

I allt väsentligt återspeglar nedan siffror vad som offentliggjordes i
Bolagets halvårsrapport, men är uppdaterad per 31 juli 2017.

Kapitalstrukturen med förklaringar är presenterad på s. 58 i
prospektet.

+-----------------------------------------------+-----------+
|Eget kapital och skulder i TSEK | 2017-07-31|
+-----------------------------------------------+-----------+
| | |
+-----------------------------------------------+-----------+
|Totala kortfristiga skulder | 58 943|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Mot garanti eller borgen | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Mot säkerhet | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Utan garanti/borgen eller säkerhet | 58 943|
+-----------------------------------------------+-----------+
| | |
+-----------------------------------------------+-----------+
|Totala långfristiga skulder | 119 752|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Mot garanti eller borgen | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Mot säkerhet | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Utan garanti/borgen eller säkerhet | 119 752 |
+-----------------------------------------------+-----------+
| | |
+-----------------------------------------------+-----------+
|Eget kapital | 678 760|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Aktiekapital | 13 107|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Reservfond | -23 943|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Övrigt tillskjutet kapital | 720 823|
+-----------------------------------------------+-----------+
|Total kapitalisering | 857 455|
+-----------------------------------------------+-----------+
| | |
+-----------------------------------------------+-----------+
|Nettoskuldsättning (TSEK) |2017-07-31 |
+-----------------------------------------------+-----------+
|A) Kassa | 49 634|
+-----------------------------------------------+-----------+
|B) Likvida medel | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|C) Lätt realiserbara värdepapper | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|D) Likviditet (A)+(B)+(C) | 49 634 |
+-----------------------------------------------+-----------+
|E) Kortfristiga fordringar | 22 855|
+-----------------------------------------------+-----------+
|F) Kortfristiga bankskulder | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|G) Kortfristig del av långfristiga skulder | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|H) Andra kortfristiga skulder | 9 995|
+-----------------------------------------------+-----------+
|I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) | 9 995 |
+-----------------------------------------------+-----------+
|J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) | -62 494 |
+-----------------------------------------------+-----------+
|K) Långfristiga banklån | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|L) Utestående obligationslån | -|
+-----------------------------------------------+-----------+
|M) Andra långfristiga skulder exkl. minoritet | 101 680|
+-----------------------------------------------+-----------+
|N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) | 101 680|
+-----------------------------------------------+-----------+
|O) Nettoskuldsättning (J)+(N) | 39 186 |
+-----------------------------------------------+-----------+

Värderingsutlåtande över Crown Energys fastighetsbestånd

I prospektet avlämnas, på grund av regulatoriska krav, ett
värderingsutlåtande över Bolagets fastighetsbestånd. Bolaget lät
under första kvartalet 2017 externvärdera samtliga fastigheter. I
samråd med den externa värderaren Miguel Farinha på Ernst & Young,
S.A., gjordes bedömningen att inga väsentliga förändringar i kontrakt
skett mellan 31 mars och 30 juni 2017. Den externa värderaren har den
6 oktober 2017 lämnat ett värderingsutlåtande, avseende värdering som
utfördes per 31 mars 2017, över Bolagets fastigheter. Notera att
förändringar i fastighetsbeståndet mellan 31 mars 2017 (totalt 19
fastigheter) och avgivandepunkt för prospektet (totalt 18
fastigheter) avser det faktum att avtalet med markägaren för
fastigheten Village 1 inte förlängdes vid utgången den 31 maj 2017.
Värdet per 31 mars 2017 för Village 1 var ej väsentligt.

Det finansiella värdet för fastighetsbeståndet har beräknats uppgå
till 68 716 tusen USD. Värderingsutlåtandet återfinns i sin helhet på
s. 35-36 i prospektet.

Notera att då värderingsutlåtandet har upprättats i enlighet med IAS
40 Förvaltningsfastigheter, innebär detta att värderingen enbart tar
hänsyn till kassaflöden från fastighetsbeståndet som avser hyror, ej
kassaflöden genererade från fastighetsbeståndets serviceverksamhet.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017
kl.17:15 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ)

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet
i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden -
Energy och Property Development and Services. För mer information
besök gärna www.crownenergy.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crown-energy/r/crown-energy-offentliggor-prosp...
http://mb.cision.com/Main/6587/2367763/736397.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.