Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

Crunchfish: Crunchfish AB offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Crunchfish AB offentliggör prospekt med anledning av den
Företrädesemission av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den
11 september 2018. Prospektet har i dag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Emissionen beräknas tillföra Bolaget ca 38,5
MSEK.

Digitaliseringen som sveper över världen medför nya sätt att
interagera med elektronik och skapar en värdefull marknad för nya
interaktionslösningar. Snabb och enkel interaktion har varit
Crunchfish fokusområde sedan start. Med en patentskyddad
interaktionsmjukvaruportfölj inom Geststyrning och Mobile proximity
står Bolaget inför en spännande framtid. Erbjudandet syftar till att
säkerställa resurser för produktutveckling, marknadsbearbetning och
stärka Bolagets finansiella ställning.

"Vi har inte bara ett utan två teknologiområden som båda löser problem
och bidrar till digitaliseringen inom områden med otroligt stor
potential som AR i industrin och betalning med mobiltelefonen. Med
våra patenterade teknologier kan vi erbjuda nödvändiga metoder av
interaktion för AR och lösa de tekniska problem som idag begränsar
användningen av digitala kuponger och mobiltelefonen som plånbok. Det
jag ser hända är att användning av AR i mobiltelefonen börjar ta fart
och AR-glasögon inom industrin går från pilotinstallationer mot
kommersiell utrullning samtidigt som Crunchfish inom m-handelsområdet
flyttar fram positionerna genom fler samarbeten med ledande aktörer.
Marknadsförutsättningarna kommer därmed skapas för att börja skörda
frukterna av de ansträngningar och investeringar vi gjort i
partnerskap, produktutveckling och ökad sälj- och
marknadsföringskraft de senaste åren." säger verkställande direktör
Joakim Nydemark i VD-ordet.

Genom emissionen tillförs Crunchfish cirka 38,5 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. De befintliga ägarna, styrelseordförande Joachim
Samuelsson via Femari Invest AB, styrelseledamot Göran Linder som
representerar Midroc Invest AB, styrelseledamöterna Stephan Carlquist
och Mikael Kretz ägare av Carlquist Holding AB respektive Nitrox
Consulting AB samt grundaren Paul Cronholm mfl har vederlagsfritt
åtagit sig att teckna ca 7,275 MSEK, vilket motsvarar cirka 18,89
procent av Företrädesemissionen.

För den del av emissionsbeloppet som inte omfattas av
teckningsåtaganden enligt ovan har externa parter, inkl bl a LMK
Venture Partners AB, Gerhard Dal, Grenspecialisten Förvaltning AB och
Fredrik Lundgren, utfärdat sedvanliga emissionsgarantier uppgående
till totalt 23,090 MSEK, vilket motsvarar cirka 59,96 procent av en
Företrädesemission.

Sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka
78,86 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionen omfattar högst 7 701 451 aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer den
aktieägare som på avstämningsdagen den 14 september 2018 är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägarna erhåller en
(1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två
(2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i
Företrädesemissionen.

Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie och totalt tillförs Bolaget
cirka 38,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om
samtliga aktier tecknas och betalas.

Teckningsperioden löper mellan den 18 september 2018 och den 2 oktober
2018. Även allmänheten har möjlighet att teckna. Mer information om
emissionen återfinns i det prospekt som idag har offentliggjorts.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets,
emissionsinstitutets samt Redeye AB:s respektive hemsidor;
www.crunchfish.com, www.aktieinvest.se respektive www.redeye.se.
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt
Redeye AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare:
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå
är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest är
emissionsinstitut.

För vidare information, vänligen kontakta:

Joakim Nydemark, VD för Crunchfish AB,
+46 706 351 609,
ir@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för
offentliggörande den 17 september 2018.

Kort om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya
interaktionsmöjligheter för industriella applikationer samt m-handel.
Bolagets teknologier gör det möjligt att styra elektronik med gester
samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier
licensieras till hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns
för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer.
Crunchfish grundades 2010 och Bolaget är noterat vid Nasdaq First
North sedan 2016. Huvudkontor finns i Malmö. Besök crunchfish.com för
ytterligare information.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Crunchfish. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Crunchfish kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget nu har offentliggjort.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller
skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta
meddelande åläggs av Crunchfish att informera sig själva om och
observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper
som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte
erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av
ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet
med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Crunchfish
avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna
något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien.
Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till
personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som
faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra
personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer
benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är
Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på
informationen i detta meddelande. En investering eller
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för
Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta
Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera
eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Crunchfish aktuella syn på Bolagets framtida utveckling
och marknadsförutsättningar. Ord som "avses", "antar", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad
med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter
utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crunchfish/r/crunchfish-ab-offentliggor-prospe...
http://mb.cision.com/Main/14959/2620097/910574.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.