Du är här

2018-08-24

Crunchfish: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CRUNCHFISH AB

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed
till extra bolagsstämma tisdagen den 11 september 2018 kl. 10.00 i
Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 september 2018 och senast
denna dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av
följande alternativ: genom brev på adress Crunchfish AB, att. Michael
Peterson, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, per telefon 0733-22 18
14 eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com. Vid
anmälan ska namn och personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och registrerat innehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd onsdagen den 5 september 2018,
vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid
före detta datum.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan
aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i
original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående
adress senast den 5 september 2018. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.crunchfish.com, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om
företrädesrättsemission

8. Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för bolagets
anställda genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande
teckning av nya aktier i bolaget

9. Stämmans avslutande
_____________________

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Crunchfish AB
(publ), 2018-09-11

§ 7 - Godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska godkänna styrelsens beslut av
den 24 augusti 2018 om att genomföra en företrädesrättsemission av
högst 7 701 451 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med
högst 354 266,746 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor
gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma
aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid
aktieägare för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt.
Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i
företrädesemissionen. För aktier som tecknas utan teckningsrätt ska
fördelning ske enligt följande:

ads. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som
tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre
än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller
inga aktier, och

adt. i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt,
pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att
tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha
tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen
50 aktier eller inga aktier, och

adu. i tredje hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått
s.k. toppgarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det
fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning
ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har
garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning; och

adv. i fjärde och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har
ingått s.k. bottengarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter,
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var
och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas fem (5) kronor.
3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i
aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 14
september 2018.

4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 18 september
2018 till och med den 2 oktober 2018. Teckning av aktier som tecknas
med företrädesrätt sker genom betalning senast den 2 oktober 2018,
och teckning utan företrädesrätt sker på teckningslista. Betalning
för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3)
bankdagar efter beslut om tilldelning, enligt särskild instruktion på
utsänd avräkningsnota.

5. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de
nya aktierna registrerats.

7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets
registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 8 - Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram för
bolagets anställda genom riktad emission av teckningsoptioner med
åtföljande teckning av nya aktier i bolaget

Styrelsen för Crunchfish AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman ska
fatta beslut om ett incitamentsprogram för Bolagets anställda. Syftet
med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt
engagemang bland deltagarna genom ett incitament som är kopplat till
Bolagets framtida värdetillväxt.

För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att
bolagsstämman ska fatta beslut om (i) emission av teckningsoptioner
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt (ii) godkännande
av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
och övrig personal, på följande villkor:

1. Högst 700 000 teckningsoptioner ska kunna ges ut.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda
dotterbolaget Crunchfish Proximity AB.

3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista
under perioden 1 november 2018 till och med den 8 november 2018, med
rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i
Bolaget.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga
rum under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30
juni 2022.

7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella
kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 3
oktober 2018 till och med den 31 oktober 2018. Teckningskursen och
det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli
föremål för omräkning till följd av fondemission, split,
företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga
omräkningsvillkor ska tillämpas.

8. Teckningsoptionerna ska av Crunchfish Proximity AB, vid ett eller
flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande
befattningshavare och övrig personal verksamma inom koncernen, i
enlighet med i punkt 10 angivna riktlinjer.

9. Överlåtelse enligt punkten 8 ska ske till marknadsmässigt värde
vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende
värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes
värderingsmodell.

10. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande
riktlinjer:

Befattning Antal teckningsoptioner
VD högst 200 000
Övriga ledande befattningshavare högst 40 000 per person
(f.n. 5 personer)
Övriga anställda högst 20 000 per person
Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Första tilldelning beräknas ske i november 2018.

11. Av teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen
får tilldelning därefter ske till framtida anställda till vid var tid
gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper.
Överlåtelse av teckningsoptioner till framtida anställda får inte ske
efter årsstämman 2019.

12. Övriga villkor för teckningsoptionerna, såsom rätt till
vinstutdelning för aktie som tecknats med stöd av
teckningsoptionerna, framgår av "Villkor för teckningsoptioner
2018/2022".

Vid antagande av att samtliga 700 000 teckningsoptioner utnyttjas för
teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst
32 200 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 4,5 % i
förhållande till Bolagets nuvarande aktiekapital (före eventuellt
genomförande av företrädesrättsemissionen enligt ovan).

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets
personal genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för
en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå en
ökad långsiktig intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare.
Utgivande av teckningsoptioner förväntas vidare skapa förutsättningar
för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget och att
tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. Teckningsoptionerna är
slutligen avsedda att ersätta bolagets nuvarande optionsprogram,
vilka samtliga löper ut under november månad 2018.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av
betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för
säkring av programmet vidtagits. Programmet beräknas inte heller ha
någon väsentlig effekt på viktiga nyckeltal.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska
bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig
nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

Styrelsens förslag har beretts i Bolagets ersättningsutskott i samråd
med styrelsen. Styrelseledamöter omfattas inte av programmet.

För giltigt beslut av bol...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.