Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Curando: Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2018

Curando Nordic AB ("Curando Nordic") offentliggör härmed delårsrapport
för perioden från april till juni 2018. Nedan presenteras en
sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på
hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

6 månader (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 175 KSEK vilket är en
ökning på 457% jämfört med första halvåret 2017.

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 025
KSEK. Resultatet belastades främst av personal- och konsultkostnader.

· Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,52 SEK
· Soliditeten uppgick per den 30 juni till cirka -2%.
Per den 30 juni 2018 har koncernen temporärt negativ soliditet, detta
justeras då den pågående nyemissionen avslutas efter rapportperiodens
utgång.

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 364 KSEK vilket är en
ökning på 290% jämfört med andra kvartalet 2017.

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 449
KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.

· Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,26 SEK
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid
periodens slut. Per den 30 juni 2018 uppgick antalet
aktier i Curando Nordic AB till 13 395 829 stycken.
Notera att emission med företrädesrätt för
aktieägare har registrerats på Bolagsverket efter
periodens utgång. Efter registrering uppgår antalet
aktier till 23 021 490 stycken. En diskrepans
föreligger mellan Euroclears och Bolagsverkets
register, per den 29 juni 2018 uppgick antalet
aktier i Curando Nordic AB till 10 994 644 stycken
enligt Euroclear medan antalet var 13 395 829
stycken enligt Bolagsverket. Avvikelsen avser den
riktade emissionen till Arenakoncernen, se
pressmeddelande dat. 2018-05-29. Rapportens
finansiella siffror är baserat på antalet aktier
registrerade hos Bolagsverket vid periodens utgång.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

(KSEK) Kv 1 Kv 2- Kv Kv 1- Kv 1
- Kv 2018 2- 2017 2 -2018 - 2 Helår
2018 1- -2017 2017
2017
01 01 04-01--06 04-01- 01-01-06 01-01-06 01-01
-01- -01- -30 -06-30 -30 -30 -12-31
-03 -03 3 mån. 3 mån. 6 mån. 6 mån. 12 mån.
-31 -31
3 mån 3 mån
. .
Nettoomsättning 4 811 531 1 116 9 175 1 647 10 459
4 364
Resultat före -2 -3 -2 663 -4 388 -5 455 -8 179 -15 240
avskrivningar 792 791
(EBITDA)
Rörelseresultat -3 -3 -3 390 -5 883 -6 939 -9 768 -17 764
(EBIT) 549 885
Resultat per -0,32 -0,37 -0,26 -0,56 -0,33 -0,89 -1,63
aktie

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

· Rethinking Care Sweden AB:s största ägare, Academic Medical Group
AB beslutar att dela ut sina aktier i Rethinking Care till sina
aktieägare.

· Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Friskare på jobbet Norden
AB inleder samarbete med Fora AB kring leverans av företagshälsa till
Foras organisation i Stockholm.

· Extra bolagsstämma beslutade att emittera units med företrädesrätt
för aktieägarna. Företrädesemissionen på lägst 12,10 och högst 20.90
MSEK var säkerställd till 75% via teckningsförbindelser från ledning,
styrelseledamöter och större ägare, samt via ett garantikonsortium.
Teckningskursen fastställdes till 1,23 SEK. Bolaget publicerade
memorandum och medverkade i investerarträffar i Malmö och Stockholm.
Med stöd av garantiåtaganden gav företrädesemissionen bolaget full
emissionslikvid.

· Rethinking Care Sweden AB och Mangold Fondkommission ingår avtal
om att Mangold skall agera likviditetsgarant i Bolagets aktie.

· Rethinking Care Sweden AB genomför riktad emission till
Arenakoncernen AB och bolagens samarbete inom företagshälsa
fördjupas.

· Rethinking Care Sweden AB:s VD köper 100 000 aktier i bolaget.
· Rethinking Care Sweden AB:s årsstämma den 31 maj 2018 beslutade om
namnändring till Curando Nordic AB. Namnändringen registrerades hos
Bolagsverket den 20 juni 2018.

Övriga händelser efter periodens utgång

· Curando Nordic AB:s dotterbolag Niana AB tilldelas avtal om
träningsledare av Riksdagsförvaltningen efter en offentlig
upphandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 09.00 CET.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom
vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden -
"Software as a service", "Care as a service" och "Health as a
service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och
sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och
vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och
mindre resursanvändning med hjälp av

IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på
www.curando.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/curando/r/curando-nordic-ab-publicerar-delarsr...
http://mb.cision.com/Main/14897/2605137/900417.pdf
http://mb.cision.com/Public/14897/2605137/917dedba7dce55c1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.