Du är här

2018-09-03

Curando: Rättelse av pressmeddelande avseende utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

I pressmeddelandet som publicerades idag klockan 14.15 angavs det
felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Vidare framgick inte tydligt att
Bolagets emission nu till fullo registrerats hos Bolagsverket. Det
rättade pressmeddelandet följer i sin helhet nedan.

Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad
information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och
Bolagets finansiella situation.

Bolagets extra bolagsstämma den 2 maj 2018 beslutade att emittera
högst 10 994 644 units med företrädesrätt för aktieägarna. Varje unit
består av en ny aktie och en teckningsoption serie TO1. ("TO1").
Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994
644 TO1. Teckningstiden löpte mellan 11 maj och 1 juni 2018.
Teckningskursen för varje unit uppgick till 1,23 kronor.
Sammanräkning visar att 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent,
tecknats med företräde, vilket motsvarar 2 953 457,55 kronor. 8 593
459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt
av emissionsgaranter vilket motsvarar 10 569 954,57 kronor.
Emissionen blev därmed fulltecknad. Utav emissionslikviden utgör
35,37 procent, vilket motsvarar 4 783 998,90 kronor, kvittning av
fordran.

Följande garanter tecknade utan stöd av företrädesrätt via kvittning
av fordran:

Antal aktier Belopp SEK
Turn Around AS* 1 626 016 2 000 000
Progressio Brage Finans AS** 800 000 984 000
Algora AB (via bank)*** 1463 414 1 799 999

* Curando Nordic AB:s VD Fredrik Thafvelin har ägande i Turn Around
AS.

** Curando Nordic AB:s styrelseledamot Petter Øygarden har ägande i
Progressio Brage Finans AS.

*** Curando Nordic AB:s styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i
Algora AB.

Den genom företrädesemissionen förändrade ägarbilden är ännu inte
färdigregistrerad hos Euroclear. Bolaget hänvisar tills vidare till
förteckning från Euroclear per den 29 juni 2018. Det fanns då en
diskrepans mellan Euroclears och Bolagsverkets register vad avser
antalet aktier i Bolaget. Enligt Euroclear uppgick antalet aktier i
Curando Nordic AB till 10 994 644 stycken medan antalet var 13 395
829 stycken enligt Bolagsverket där första delen av emissionen hade
registrerats.

Genom emissionen har Curando Nordic AB:s aktiekapital ökat med 1 099
464,40 kronor, till 2 198 928,80 kronor. Curando Nordic AB tillförs
13 523 412,12 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna
beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK inklusive garantiprovisioner.
Emissionen tillför Bolaget i faktiskt nytt rörelsekapital motsvarande
cirka 7 MSEK. Därutöver har Bolaget också genomfört en riktad
emission till Arenakoncernen AB som har tillfört Bolaget 1 393 472
kronor efter emissionskostnader.

Curando Nordic AB:s styrelse och ledning beräknar att
likviditetstillskottet kommer att ge ett positivt rörelsekapital
minst fram till och med december och att kärnverksamheten vid
årsskiftet kommer att ha ett positivt kassaflöde. Bedömningen görs
mot bakgrund av att genomfört arbete med minskade fasta kostnader,
effektivisering genom outsourcing till strategiska samarbetspartners
samt uppstart av ingångna kundavtal kommer att minska
rörelseförlusten med full effekt i fjärde kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom
vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden -
"Software as a service", "Care as a service" och "Health as a
service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och
sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och
vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och
mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande
inom leveransprocesser. Läs mer på www.curando.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/curando/r/rattelse-av-pressmeddelande-avseende...
http://mb.cision.com/Main/14897/2607423/902232.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.