Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-03

Curando: Utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad
information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och
Bolagets finansiella situation.

Bolagets extra bolagsstämma den 2 maj 2018 beslutade att emittera
högst 10 994 644 units med företrädesrätt för aktieägarna. Varje unit
består av en ny aktie och en teckningsoption serie TO1. ("TO1").
Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994
644 TO1. Teckningstiden löpte mellan 11 maj och 1 juni 2018.
Teckningskursen för varje unit uppgick till 1,23 kronor.
Sammanräkning visar att 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent,
tecknats med företräde, vilket motsvarar 2 953 457,55 kronor. 8 593
459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt
av emissionsgaranter vilket motsvarar 10 569 954,57 kronor.
Emissionen blev därmed fulltecknad. Utav emissionslikviden utgör
35,37 procent, vilket motsvarar 4 783 998,90 kronor, kvittning av
fordran.

Följande garanter tecknade utan stöd av företrädesrätt via kvittning
av fordran:

Antal aktier Belopp SEK
Turn Around AS* 1 626 016 2 000 000
Progressio Brage Finans AS** 800 000 984 000
Algora AB (via bank)*** 1463 414 1 799 999

* Curando Nordic AB:s VD Fredrik Thafvelin har ägande i Turn Around
AS.

** Curando Nordic AB:s styrelseledamot Petter Øygarden har ägande i
Progressio Brage Finans AS.

*** Curando Nordic AB:s styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i
Algora AB.

Den genom företrädesemissionen förändrade ägarbilden är ännu inte
färdigregistrerad hos Euroclear och Bolagsverket. Bolaget hänvisar
tills vidare till förteckning från Euroclear per den 29 juni 2018.
Det fanns då en diskrepans mellan Euroclears och Bolagsverkets
register vad avser antalet aktier i Bolaget. Enligt Euroclear uppgick
antalet aktier i Curando Nordic AB till 10 994 644 stycken enligt
Euroclear medan antalet var 13 395 829 stycken enligt Bolagsverket
där första delen av emissionen hade registrerats.

Genom emissionen kommer Curando Nordic AB:s aktiekapital öka med 1 099
464,40 kronor och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 198 928,80
kronor. Curando Nordic AB tillförs 13 523 412,12 kronor före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka
1,5 MSEK inklusive garantiprovisioner. Emissionen tillför Bolaget i
faktiskt nytt rörelsekapital motsvarande cirka 7 MSEK. Därutöver har
Bolaget också genomfört en riktad emission till Arenakoncernen AB som
har tillfört Bolaget 1 393 472 kronor efter emissionskostnader.

Curando Nordic AB:s styrelse och ledning beräknar att
likviditetstillskottet kommer att ge ett positivt rörelsekapital
minst fram till och med december och att kärnverksamheten vid
årsskiftet kommer att ha ett positivt kassaflöde. Bedömningen görs
mot bakgrund av att genomfört arbete med minskade fasta kostnader,
effektivisering genom outsourcing till strategiska samarbetspartners
samt uppstart av ingångna kundavtal kommer att minska
rörelseförlusten med full effekt i fjärde kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Curando Nordic AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 september 2018 kl. 14.15 CET.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom
vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden -
"Software as a service", "Care as a service" och "Health as a
service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och
sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och
vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och
mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande
inom leveransprocesser. Läs mer på www.curando.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/curando/r/utfall-av-foretradesemission-i-curan...
http://mb.cision.com/Main/14897/2607143/902056.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.