Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

CVC Capital Partners: Quimper offentliggör slutligt utfall i budet på Ahlsell

Den 11 december 2018 offentliggjorde Quimper AB (ett bolag som CVC
Fonder indirekt har, eller kommer att, investera i) ("Quimper")[1],
ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ)
("Ahlsell" eller "Bolaget") att sälja samtliga deras aktier i
Ahlsell, noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap ("Nasdaq
Stockholm"), till Quimper ("Erbjudandet"). Den 13 februari 2019
förklarade Quimper att Erbjudandet skulle fullföljas och att den
initiala acceptperioden, vilken gick ut den 11 februari 2019, skulle
förlängas och hållas öppen till och med den 27 februari 2019.

Erbjudandet är nu avslutat. Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid
utgången av den förlängda acceptperioden den 27 februari 2019 uppgår,
tillsammans med aktierna som redan innehas eller på annat sätt
kontrolleras av Quimper och dess närstående parter, till totalt 420
204 749 aktier i Ahlsell, motsvarande cirka 97,9 procent[2] av
aktiekapitalet och rösterna i Ahlsell.

Quimper har påkallat tvångsinlösen avseende de återstående aktierna i
Ahlsell. Sista dag för handel i Ahlsells aktier på Nasdaq Stockholm
är den 6 mars 2019.

Den 13 februari 2019 offentliggjordes att Quimper kontrollerade cirka
93,9 procent[3] av aktiekapitalet och rösterna i Ahlsell. Vid
utgången av den förlängda acceptperioden den 27 februari 2019 har
Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 310 626
426 aktier i Ahlsell, vilket motsvarar cirka 72,4 procent[4] av
aktiekapitalet och rösterna i Ahlsell.

Redovisning av likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet under
den tillkommande acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 7 mars
2019.

Quimper innehar inte några finansiella instrument som ger finansiell
exponering mot Ahlsells aktie och har inte förvärvat några sådana
aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

Quimper

För mer information om Erbjudandet vänligen se: www.quimperbidco.com

----------------------------------------------------------------------

[1] Quimper är ett nystartat bolag som fonder eller entiteter ("CVC
Fonder"), rådgivna av CVC Advisers Company (Luxembourg) S.à r.l.
och/eller dess närstående, indirekt har, eller kommer att, investera
i. "CVC" betyder CVC Advisers Company (Luxembourg) S.à r.l. och dess
närstående, tillsammans med CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. och
var och ett av dess dotterbolag.

[2] Baserat på samtliga utestående 436 302 187 aktier i Ahlsell,
exklusive de 7 000 000 aktier som ägs av Ahlsell.

[3] Baserat på samtliga utestående 436 302 187 aktier i Ahlsell,
exklusive de 7 000 000 aktier som ägs av Ahlsell.

[4] Baserat på samtliga utestående 436 302 187 aktier i Ahlsell,
exklusive de 7 000 000 aktier som ägs av Ahlsell.

Denna information offentliggjordes den 1 mars 2019 klockan 08:30
(CET).

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få
sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer,
handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Quimpers kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller
endast för den dag den förmedlas och Quimper har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och
bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet avser aktierna i Ahlsell AB (publ), ett bolag bildat
enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och
förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA.
Bolagets finansiella rapporter och all finansiell information som
inkluderas i erbjudandehandling eller andra dokument relaterade till
erbjudandet är upprättade i enlighet med IFRS, vilka inte kan
jämföras med finansiella rapporter och finansiell information för
bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter och
finansiell information har upprättats i enlighet med amerikanska i
allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e), och Regulation
14E i U.S. Exchange Act som ett "Tier II" offentligt erbjudande och i
övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet
kommer således att regleras av andra offentliggörande- och
förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept,
tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt
tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och
regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Det kan vara svårt för
amerikanska aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella
krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal
värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom
Quimper och Bolaget är belägna utanför USA och alla eller en
majoritet av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är
bosatta i andra länder än USA. Amerikanska aktieägare kommer kanske
inte att kunna stämma Quimper eller Bolaget eller deras ledande
befattningshavare eller styrelseledamöter i domstol i deras hemländer
för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan
vara svårt att få Quimper, Bolaget eller deras närstående att
underkasta sig amerikansk domstols dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler
kan Quimper och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter
för Quimper eller, från fall till fall, dess närstående) från tid
till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, under
acceptperioden, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av
aktier i Ahlsell, utanför USA, som är föremål för Erbjudandet, eller
andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller
utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske
på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata
transaktioner till förhandlat pris. All information beträffande
sådana köp kommer att offentliggöras genom relevant elektronisk media
om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt
tillämplig svensk lag, förordningar eller bestämmelser. Vidare kan
Quimpers finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel
avseende värdepapper i Ahlsell, vilket kan inkludera köp eller
arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Mottagandet av kontanter i enlighet med Erbjudandet av en aktieägare i
Bolaget som är en amerikansk person kan komma att utgöra en
skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt
inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga
och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje sådan aktieägare
uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare omgående
angående de skattemässiga konsekvenserna av att delta i Erbjudandet.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER
AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA
PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

För ytterligare information, kontakta:

Carsten Huwendiek, Managing Director, Global Head of Marketing &
Communications, CVC Advisers Limited

Tel: +44 (0) 2074204240, e-mail: chuwendiek@cvc.com

Helena Stångberg, Senior Director, Partner, Hallvarsson & Halvarsson
(för svensktalande)

Tel: +46 709 71 12 53, e-mail: helena.stangberg@halvarsson.se

Information om CVC

CVC är ett ledande riskkapital- och investeringsrådgivarbolag. Bolaget
grundades år 1981, och CVC har idag ett nätverk bestående av 24
kontor och cirka 450 anställda utspridda över Europa, Asien och USA.
Fram till idag har CVC säkrat investeringar till ett värde av mer än
116 miljarder USD från några av världens ledande investerare inom
riskkapital och kreditstrategier. CVC Fonder har investerat i den
nordiska regionen i över 20 år och investerar för närvarande i ett
brett spektrum av portföljbolag i regionen, inkluderat Synsam, ÅR
Packaging, eTraveli och Mehiläinen.

Totalt förvaltar CVC för närvarande tillgångar till ett värde av cirka
69 miljarder USD. Idag är CVCs fonder investerade i 72 bolag runt om
i världen, som sysselsätter cirka 200 000 personer i flertalet
länder. Tillsammans har dessa bolag en sammanlagd årlig försäljning
på över 150 miljarder USD. För ytterligare information om CVC,
vänligen besök: www.cvc.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cvc-capital-partners/r/quimper-offentliggor-s...
https://mb.cision.com/Main/9596/2754136/1000287.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.