Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

CybAero: CybAero offentliggör årsredovisning 2016, med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

CybAero offentliggör idag årsredovisningen för 2016, den finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida, samt bifogad som PDF i detta
pressmeddelande.

Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen och har lämnats
den 8 juni 2017. Revisorerna avstyrker att resultaträkningen och
balansräkningen fastställs men tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Motivet för den orena revisionsberättelsen är enligt revisorerna
följande (citat ur revisionsberättelsen):

"Enligt vår uppfattning har årsredovisningen, på grund av hur
betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för
uttalanden är, inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger inte en rättvisande bild av Cybaero ABs finansiella ställning
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar."

"Bolaget redovisar fordringar på beställare om 48,3 (45,6) MSEK. Av
förvaltningsberättelsen framgår att leveransprojekt försenats och
fördyrats till följd av vidare insatser i utveckling, tester,
systemintegration och leveransförberedelser. De slutliga
fabrikstesterna som var planerade att genomföras under 2016 är ännu
inte färdigställda. Omständigheterna är av betydelse för bedömningen
av värdet på tillgångsposten och det kan inte uteslutas att kunden
helt eller delvis ifrågasätter betalningsskyldighet. Fordringar på
beställare är därmed behäftat med nedskrivningsbehov.
Nedskrivningsbehovets storlek är svårbedömt men vi bedömer att det är
väsentligt."

"Vidare finns balanserade utgifter för utvecklingsarbeten till ett
värde om 40,0 (46,5) MSEK. För att aktivering ska kunna göras krävs
att det finns ekonomiska förutsättningar för att realisera förväntade
fördelar. Som följd av den osäkerhet som finns avseende betalningen
av fordringar på beställare i kombination med att finansiering inte
föreligger i tillräcklig omfattning och att resultatutvecklingen är
negativ anser vi att kostnaderna inte längre är balansgilla. Detta
medför ett nedskrivningsbehov om 40,0 MSEK och att balansposten inte
är redovisad i enlighet med årsredovisningslagen. Resultaträkningen
skulle ha belastats med motsvarande belopp för nedskrivningen."

"Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget behov av tillskott
av kapital. Finansiering var vid avgivandet av revisionsberättelsen
inte säkerställd varför det finns en betydande osäkerhet om bolagets
förmåga till fortsatt drift."

Det är bolagets uppfattning utifrån gällande affärsplan, att planerat
brygglån tillsammans med förväntade kundinbetalningar samt
ytterligare planerad finansiering, täcker bolagets kapitalbehov för
den kommande 12-månadersperioden.

ACC Group AB har under 2017 lämnat in ett betalningskrav på
förseningsavgifter kopplat till demonstrationssystem. CybAero har
bestritt kravet.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 21:00.

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North
sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/cybaero-offentliggor-arsredovisning-...
http://mb.cision.com/Main/1177/2284648/685825.pdf
http://mb.cision.com/Public/1177/2284648/98a1e7d5e57453e9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.