Du är här

2018-03-07

D. Carnegie & Co: D. CARNEGIE & CO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 28 februari 2018 att Bolaget kommer att genomföra
en nyemission om 1 013 Mkr med företrädesrätt för D. Carnegie & Co:s
aktieägare. Emissionen är fullt garanterad av Bolagets största
aktieägare Vega Holdco S.à r.l. Prospektet för emissionen har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls
tillgängligt på D. Carnegie & Co:s hemsida, www.dcarnegiegroup.se/sv/
och på Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt.

Anmälningssedel kan erhållas från D. Carnegie & Co:s hemsida
www.dcarnegiegroup.se/sv/ och på Swedbanks hemsida,
www.swedbank.se/prospekt från och med teckningsperiodens första dag
den 9 mars 2018.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE

Swedbank är Global Coordinator och Sole Bookrunner och Mannheimer
Swartling är legal rådgivare till D. Carnegie & Co i samband med
företrädesemissionen.

Stockholm den 7 mars 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

fÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Svein Erik Lilleland, VD

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se

Jonas Andersson, Investerings- & Finansieringschef

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: jonas.andersson@dcarnegie.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 14.30.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i D. Carnegie & Co AB.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i D. Carnegie & Co
AB kommer endast att ske genom det prospekt som D. Carnegie & Co AB
offentliggör den 7 mars 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
D. Carnegie & Co AB har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt
ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte
omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar D. Carnegie & Co AB:s aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 31 december 2017 till drygt 21 456 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 31 December 2017 till 1 576 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-offentligg...
http://mb.cision.com/Main/8760/2467191/802218.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.