Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

D. Carnegie & Co: Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") den 12 maj 2016
fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i D. Carnegie & Co beslutade idag att fastställa resultat-
och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.
Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och
att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara fem ledamöter utan suppleanter. Knut
Pousette, Ranny Davidoff, Mats Höglund, Terje Nesbakken och Eva Redhe
omvaldes som styrelseledamöter. Knut Pousette omvaldes som styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två utan
revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från
EY, valdes till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
1.200.000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400.000
kronor övriga ledamöter 200.000 kronor vardera. Till Bolagets
revisorer ska arvode utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av
valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016). Incitamentsprogrammet
innefattar en emission av 1.500.000 teckningsoptioner som berättigar
till nyteckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna
teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets ledande befattningshavare,
mellanchefer och övriga anställda.

Teckningskursen motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna,
varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala
avgifter för Bolaget i samband med emissionen. Vid fullt utnyttjande
av Teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka
1,94 procent av aktiekapitalet och 1,52 procent av rösterna i
Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta
om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får
medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i
bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till
att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av
rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens
förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter
att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av
åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att
överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och
fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av
ägarkretsen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen för att möjliggöra omstämpling av aktier samt justera
kallelsefristen till extra bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co: +46 (0)8 - 121 317 25
Knut Pousette, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co: +46 (0)8 - 121
317 00

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 den 12 maj 2016

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/8760/2008294/515200.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.