Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

Danske Bank Oyj : Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

kaistu

DANSKE BANK OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

Helsinki, Suomi, 2.2.2016

Danske Bank Oyj -konsernin vuosi 2015

Toimitusjohtaja Risto Tornivaara: Luottokannat kehittyivät myönteisesti
vaikeassa markkinatilanteessa

"Vuoden 2015 aikana näimme jälleen tuloksia vuonna 2012 aloitetusta
liiketoimintamallin ja organisaation uudistamisesta, joka tähtää
kilpailukyvyn varmistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Asiakastyytyväisyys jatkoi kohenemistaan kaikissa segmenteissä, ja etenkin
keskisuurten ja suurten yritysasiakkaiden keskuudessa olemme jo saavuttaneet
tavoittelemamme ykkös- tai kakkostilan. Danske Bankin tavoitteena on olla
suomalaisten luotetuin pankkikumppani, ja olemme iloisia että myös
kotitalousasiakkaidemme tyytyväisyys palveluihimme kasvaa.

Johdonmukainen työmme asiakastyytyväisyyden parantamiseksi näkyi myönteisesti
myös liiketoiminnan kehityksessä. Pienten ja keskisuurten yritysten
luottokantamme kasvoi 8% eli markkinoita nopeammin. Kotitalousasiakkaamme
ovat ottaneet myönteisesti vastaan työmme pankkiasioinnin kehittämiseksi
entistäkin vaivattomammaksi, ja myönnettyjen uusien asuntoluottojen määrä
kasvoi yhteensä 20 % verrattuna vuoteen 2014.

Lisäksi yli 22 000 kotitalousasiakastamme hyödynsi Suomen talouden
vauhdittamiseksi tarjottua mahdollisuutta asuntolainojen lyhennysvapaaseen,
mikä vapautti noin 110 miljoonan euron arvosta varoja kotitalouksien
käyttöön.

Luottokannan laatu on yleisesti hyvällä tasolla, emmekä näe luottoriskeissä
merkittävää muutosta.

Danske Bankin tavoitteena on tehdä sekä päivittäisasiointi että
talouspäätökset asiakkaillemme helpoiksi tarjoamalla innovatiivisia
palveluita ja ratkaisuja. Mobiili- ja tabletpankkisovelluksiemme suosio
jatkoi vahvaa kasvuaan, ja niihin kirjauduttiin joulukuussa yhteensä jo yli 3
miljoonaa kertaa. Asiakkaamme tarkastelivat vuoden viimeisen kuukauden aikana
pelkästään mobiilipankin kautta tilitapahtumiaan yli viisi miljoonaa kertaa
ja sijoitusomistuksiaankin noin 200 000 kertaa.

MobilePay-maksusovelluksen oli ladannut vuoden loppuun mennessä jo lähes 240
000 suomalaista, ja sovelluksen kautta siirrettiin rahaa vuoden aikana lähes
500 000 kertaa. Uskomme, että mobiilimaksaminen vahvistaa jalansijaansa
vuonna 2016 ja odotamme vahvaa vuotta myös MobilePaylle.

Pankkialan toimintaympäristö pysyi koko vuoden erittäin haasteellisena. Suomen
kansantaloudella oli neljäs vaikea peräkkäinen vuosi, ja ennätyksellisen
alhainen korkotaso painoi korkokatteita. Kun myös arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan nettotuotot pienenivät, Danske Bank Oyj -konsernin
liiketoiminnan tuotot jäivät 5 % edellisvuodesta. Määrätietoinen työ pankin
kulurakenteen kehittämiseksi jatkui, ja myös luottotappiot pienentyivät.
Pankin kulu-tuotto -suhde parani edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä ollen
61,4 prosenttia.

Vuoden voitto ennen veroja oli 209,5 miljoonaa euroa, 2 prosenttia
vertailukautta vähemmän. Danske Bank -ryhmä on Suomessa merkittävä
veronmaksaja. Maksoimme vuoden 2014 tuloksesta yhteensä 58,8 miljoonaa euroa
yhteisöveroa, ja olimme Finanssialan Keskusliiton tilaston mukaan Suomen 10.
suurin yhteisöveron maksaja.

Danske Bank Oyj -konsernin vakavaraisuus on edelleen erittäin hyvä, ja
vakavaraisuussuhdelukumme oli vuoden lopussa 18,4 prosenttia (14,5% vuoden
2014 lopussa). Danske Bankin tavoitteena on kasvaa Suomessa, ja tähän vahva
vakavaraisuutemme antaa hyvän pohjan."

Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. € 2015 2014 2013 2012 2011 |
| Liikevaihto 790 850 887 1 001 1 087 |
| Korkokate 304 315 318 358 346 |
| % liikevaihdosta 38,5 37,1 35,9 35,8 31,8 |
| Voitto ennen veroja 210 214 200 157 147 |
| % liikevaihdosta 26,5 25,1 22,5 15,7 13,6 |
| Tuotot yhteensä 1) 575 603 622 637 650 |
| Liiketoiminnan kulut yhteensä 2) 353 373 425 417 449 |
| Kulu-tuotto-suhde 61,4 61,8 68,3 65,4 69,1 |
| Taseen loppusumma 30 313 29 692 26 680 31 813 27 406 |
| Oma pääoma 2 515 2 502 2 383 2 379 2 272 |
| Kokonaispääoman tuotto, % 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 |
| Oman pääoman tuotto, % 3) 6,6 6,9 6,1 5,0 5,0 |
| Omavaraisuusaste, % 3) 8,3 8,4 8,9 7,5 8,3 |
| Vakavaraisuussuhde, % 4) 18,4 14,5 16,7 15,8 14,4 |
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 5) 13 17 -3 64 53 |
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 589 4 322 5 435 6 026 6 236 |
| Henkilöstö kauden aikana keskimäärin 2 006 2 097 2 286 2 765 3 035 |
| FTE kauden lopussa 6) 1 730 1 709 1 776 2 235 2 483 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1)Tuottoihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan mukaiset tuotot.
2) Liiketoiminnan kuluihin on luettu kulu-tuotto-suhdeluvun laskentakaavan
mukaiset kulut.
3) Taseen erää Pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan.
4) Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu sekä luottolaitoslain 9-10 luvun
että EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. Luottoriskin riskipainotetut
saamiset ja vastuut on laskettu sisäistä mallia (FIRB) käyttäen yrityksille,
mutta muutoin vakiomenetelmää käyttäen. Markkina- ja operatiivisten riskien
riskipainotetut saamiset ja vastuut on laskettu vakiomenetelmää käyttäen.
Vertailukauden luku vuodelta 2013 on muutettu vastaamaan uutta sääntelyä.
5) Arvonalentumistappioihin luotoista ja muista saamisista sisältyvät
arvonalentumistappiot, niiden peruutukset,
toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset. (-) tappioiden
nettomäärä positiivinen.
6) Esitystapaa muutettu vuodelle 2015 niin, että tuntityöntekijät on otettu
mukaan FTE-lukuun. Vertailukauden lukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta
esitystapaa.

Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia. Danske Bank Oyj:n lisäksi
Danske Bankin Suomen toiminnot käsittävät Danske Bank A/S:n Helsingin
sivuliikkeen.

Danske Bank Suomen toimintojen avainluvut

--------------------------------------------------------------------------
| 2015 2014 |
| Tuotot yhteensä Milj. € 632 663 |
| Voitto ennen veroja Milj. € 243 249 |
| Tase kauden päättyessä Milj. € 33 255 31 128 |
| Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 1) 2 038 2 111 |
| |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------
1) Esitystapaa muutettu vuodelle 2015 niin, että tuntityöntekijät on otettu
mukaan FTE-lukuun. Vertailukauden lukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta
esitystapaa.

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden kasvun odotetaan olevan melko vaatimatonta vielä vuonna 2016
ja nojautuvan pitkälti viennin kasvuun. Euron heikkenemisen pitäisi edistää
Suomen vientiä erityisesti Yhdysvaltoihin. Venäjän heikkona pysyvät
talousnäkymät ja sanktiot puolestaan jatkuvat ja vaikuttavat edelleen
negatiivisesti Suomen vientiin sekä kotimaan palvelukysyntään.

Korkotason, erityisesti lyhyiden korkojen, odotetaan pysyvän alhaisena myös
vuoden 2016 aikana. Vaikka hiljalleen kasvava työttömyys ja alhainen tulojen
kasvu heikentävät kotitalouksien ostovoimaa, niin odotamme yksityisen
kulutuksen jatkavan hienoista nousua. Tätä edesauttavat matalat korot ja
kuluttajahintojen lasku. Odotammekin luotonannon niin henkilö- kuin
yritysasiakkaille kasvavan vuoden 2016 aikana ja näin korkokatteen sekä
tuottojen yhteensä odotetaan paranevan vuoteen 2015 verrattuna.

Kulujen odotetaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla, vaikka pankin
tavoitteena on edelleen parantaa kustannustehokkuuttaan ja
toimintaprosessejaan. Tähän vaikuttaa sääntelyn aiheuttama pankkien kulujen
kasvu, kun viranomaiset varautuvat Suomessa ja pankkiunionissa mm.
kriisinratkaisuun erilaisten rahastojen muodossa. Kaiken kaikkiaan odotamme
nettotuloksen vuodelle 2016 olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2015, sillä
luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla.

Odotuksiin sisältyy epävarmuutta makrotaloudellisiin ennusteisiin liittyen.
Erityistä epävarmuutta liittyy arvopaperikaupasta ja valuuttatoiminnasta
saataviin tuottoihin sekä lainojen arvonalentumisiin.

Tilinpäätös kokonaisuudessaan

Danske Bank Oyj -konsernin tammi-joulukuun 2015 tilinpäätös kokonaisuudessaan
on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja löytyy pankin internet-sivuilta
osoitteestawww.danskebank.fi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj

Haastatteluja varten olkaa yhteydessä Tomi Koljoseen/Viestintä, puh. 050 422
0911.

Danske Bank on moderni pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle
kotitaloudelle ja yritykselle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä
innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla.
Danske Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. www.danskebank.fi

Danske Bank A/S -konserni

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret
ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Palvelemme yli 3,5 miljoonaa
henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden
lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja
leasing-paveluita.

Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, ja
haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä
yhteisöille joiden osana toimimme.

Danske Bank A/S-konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön
osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. www.danskebank.com

Danske Bank Oyj - Tilinpäätös ja toimintakertomus
http://hugin.info/152743/R/1982930/726620.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on be...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.