Du är här

2018-07-18

Danske Bank Sverige: Danske Bank växer på en utmanande marknad med ökad konkurrens

· Stabil tillväxt - resultatet ökade med 6 procent
· Inflöde av nya kunder och växande volymer i alla kundsegment
· 10 procent marknadsandel av nyutlåningen trots ökad konkurrens

För årets första halvår levererade Danske Bank i Sverige ett
rörelseresultat före skatt på 3 475 Mkr, vilket är en ökning med 6
procent jämfört med samma period föregående år. Verksamheten
utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens
totala intäkter ökade med 3 procent jämfört med samma period förra
året.

Det ökade räntenettot är främst relaterat till en god affärsaktivitet
med växande volymer vilket i sin tur har bidragit till det positiva
resultatet. Utlåningsvolymen ökade med 13 procent jämfört med samma
period föregående år och inlåningsvolymen ökade med 5 procent.

Kostnaderna ökade med 3 procent under perioden vilket är en följd av
bankens tillväxtstrategi och fortsatta investeringar i den digitala
transformationen. Återföring av kreditreserveringar under perioden
har lett till positiva nettokreditförluster.

- Vi har en stabil tillväxt och gör ett bra resultat första halvåret.
Med ett ökat inflöde av nya kunder och ökade volymer i både privat-
och företagsmarknaden, fortsätter vi att flytta fram våra positioner
i Sverige. Dock ser vi en ökad osäkerhet i vår omvärld, inte minst i
form av en eskalerad handelskonflikt och politisk oro vilket påverkar
marknaderna. I oroliga tider är det särskilt viktigt att vi som
finansiell rådgivare finns där för våra kunder så att de kan känna
sig trygga i sina beslut, säger Berit Behring, vd Danske Bank
Sverige.

[image]

Svagare bostadsproduktion
Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter fortsätter att gå trögt i
Sverige, trots att många bostadsutvecklare nu börjat ge rejäla
rabatter. På andrahandsmarknaden råder avvaktan och priserna ligger
relativt stilla. Omsättningen har fallit kraftigt och under perioden
dämpades bolånetillväxten, dock ökade konsumtionen i fortsatt god
takt. Internationellt tilltog oron kring den nya italienska
regeringens politik och handelskriget som USA inlett mot Kina och
Europa. Indikationer på en svagare industrikonjunktur i Euro-området
har än så länge inte givit motsvarande avtryck för svenska
exportörer.

Riksbanken och styrräntan
I april förtydligade Riksbanken att man avser höja styrräntan först
under det fjärde kvartalet 2018. Mot bakgrund av detta och den
internationella oron föll statsobligationsräntorna, i synnerhet de
längre löptiderna. Den svenska kronan som under de senaste åren
försvagats kontinuerligt, stabiliserades och förstärktes något mot
slutet av kvartalet.

Hög aktivitet trots osäker omvärld
Trots att bankens kunder påverkats av osäkerheten i vår omvärld har
aktiviteten inom alla affärsområden varit hög under perioden. Bankens
samarbetsavtal med TCO och Saco har fördjupats ytterligare och
omfattar nu även ett attraktivt erbjudande för de av Sacos medlemmar
som driver företag. Under kvartalet inleddes även en testpilot för
TCOs företagsmedlemmar.

Danske Bank fortsätter också att växa och stärka sin position på
företagsmarknaden. Under andra kvartalet ökade affärsaktiviteten på
företagsmarknaden väsentligt och banken agerade bland annat som
rådgivare när Landshypotek Bank emitterade sin gröna säkerställda
obligation på 5,25 miljarder SEK, som också är den hittills största i
Sverige. I samband med emissionen agerade banken även som en så
kallad "joint book runner".

Investeringsviljan hos bankens SME-kunder, där många är verksamma inom
exportindustrin, har varit fortsatt hög vilket har bidragit till att
volymerna vuxit. Antalet kunder i detta segment ökade också under
kvartalet. Efterfrågan på fastighetskrediter har varit fortsatt
stark, vilken banken hanterat på ett riskmedvetet sätt. Bland de
större företagen och institutionerna har det volatila marknadsläget
inneburit att kunderna har ett större behov av rådgivning och
riskhantering, något som banken mött med både kvalificerad rådgivning
och konkreta lösningar.

Ökade marknadsandelar
Danske Banks erbjudande till privatmarknaden fortsatte att attrahera
kunder, inte minst när det gäller bolån. I maj uppgick bankens
marknadsandel på nyutlåningen på bolånemarknaden till närmare 10
procent vilket är mer än dubbelt så mycket som den totala
marknadsandelen.

Gröna möten för nya och befintliga kunder
I takt med den ökade digitaliseringen växer också kundernas behov av
smidiga digitala tjänster. Därför lanserade Danske Bank som första
bank i Sverige möjligheten för både befintliga och blivande kunder
att boka digitala rådgivningsmöten direkt via webben - något som
sparar tid för kunderna och som är bra för miljön. Tjänsten har
tagits emot väl och mer än hälften av de inbokade mötena har bokats
av nya kunder. Totalt utgjordes 45 procent av bankens totala
rådgivningsmöten av e-möten.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första
halvåret 2018. För ytterligare information, vänligen se
danskebank.com/reports
(http://danskebank.com/en-uk/ir/Reports/Pages/financial-reports.aspx).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Berit Behring, vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06, berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och
relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat
privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag
bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med
traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar,
bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter
- kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av - och
vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern
genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga
bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på
Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/danske-bank-sverige/r/danske-bank-vaxer-pa-en-...
http://mb.cision.com/Main/1157/2576996/880087.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.