Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Danske Bank Sverige: Delårsrapport Danske Bank Sverige: Stabilt resultat och stort inflöde av nya kunder

· Rörelseresultat före skatt 1 573 Mkr
· Fortsatt tillväxt inom bolån trots ökad konkurrens
· Ökat inflöde av nya privat- och företagskunder

Danske Bank i Sverige fortsätter att vara en utmanare på den svenska
marknaden med ett stort inflöde av nya kunder både inom privat- och
företagsmarknaden. För första kvartalet 2019 levererade Danske Bank i
Sverige ett rörelseresultat före skatt på 1 573 Mkr vilket är 18
procent lägre än rörelseresultatet för samma kvartal 2018 men 9
procent högre än rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018.

Bankens räntenetto för perioden ökade något jämfört med samma period
förra året, tack vare en god affärsaktivitet med högre
utlåningsvolymer. Provisionsnettot minskade vilket kan relateras till
lägre placeringsprovisioner. Handelsintäkterna minskade i jämförelse
med samma kvartal 2018 men ökade i jämförelse med fjärde kvartalet
2018 som en följd av en god kundaktivitet i både ränte- och
valutaprodukter. Bankens totala intäkter minskade med 2 procent
jämfört med samma kvartal 2018 men var 8 procent högre än fjärde
kvartalet föregående år.

Utlåningsvolymen ökade med 9 procent jämfört med samma period
föregående år och inlåningsvolymen minskade med 5 procent. Jämfört
med föregående kvartal ökade utlåningsvolymen med 2 procent och
inlåningsvolymen med 5 procent. Kostnaderna ökade med 12 procent
under perioden, främst drivet av kostnader för utveckling och ökade
satsningar inom det regulatoriska området. Kreditreserveringarna
ligger på en låg nivå.

- Vi presenterar ett stabilt resultat för årets första kvartal.
Marknaden har varit mer utmanande än samma kvartal 2018. Vi ser en
ökad konkurrens, inte minst på bolånemarknaden som vi har lyckats
möta genom bra erbjudanden och kvalificerad rådgivning. Det
återspeglas i våra marknadsandelar för nyutlåningen där vi under
perioden vuxit dubbelt så mycket som vår totala andel. Våra
företagskunder har varit aktiva vilket bidragit till ökade volymer.
Nu fortsätter vår tillväxtresa i Sverige med målet att attrahera ännu
fler kunder i alla segment och att fokusera på deras långsiktiga
affär och relation med oss, säger Berit Behring, vd Danske Bank
Sverige.

[image]

Stark återhämtning på aktiemarknaden
De finansiella marknaderna präglades under perioden av en kraftig
återhämtning på aktiemarknaderna, samtidigt som räntorna föll på bred
front. Både den amerikanska centralbanken Fed och den europiska ECB
blev betydligt mjukare i sina budskap. I Sverige har marknaden
successivt prisat bort höjningar från Riksbanken. Kronan återhämtade
sig något i slutet av kvartalet efter en snabb och relativt kraftig
försvagning i början av året. En ny regering kom på plats, men
reformutrymmet för 2019 begränsades kraftigt av M/KD-budgeten som
Riksdagen antog redan i december i fjol.

Ökade marknadsandelar trots dämpad tillväxt
Bostadsbyggandet föll gradvis under perioden och fortsatta
prissänkningar i nyproduktionen har skett. Tillväxttakten på
bolånemarknaden i Sverige dämpades under kvartalet och konkurrensen
från nya aktörer ökade. Trots detta hade Danske Bank ett stort
inflöde av nya kunder, som framförallt är drivet av partnerskapen med
Saco och TCO. Danske Banks marknadsandel på nyutlåningen var i slutet
av perioden närmare 9 procent vilket kan jämföras med bankens totala
marknadsandel på cirka 4 procent.

Aktiva företagskunder men fortsatt låg volatilitet
Prognoser om svagare tillväxt har ännu inte fått genomslag på bankens
företagskunder där aktiviteten har varit fortsatt god. Under perioden
har banken också haft förmånen att bli vald som husbank till ett
flertal både befintliga och nya kunder och flera strategiska
transaktioner har genomförts. Trots låg volatilitet på kapital- och
räntemarknaderna ökade handelsintäkterna i jämförelse med föregående
kvartal även om de inte kom upp till nivån för det starka första
kvartalet 2018.

Gröna obligationer som finansieringslösning växer
Marknaden för gröna obligationer fortsatte att växa från rekordnivåer
2018 och flera stora affärer stärkte Danske Banks position inom
området. Under perioden agerade banken bland annat "Joint Lead
Managers" när SBAB emitterade sin säkerställda gröna obligation på 6
miljarder kronor. För att fortsätta tillhandahålla alternativa
finansieringslösningar lanserade Danske Bank i mars ett nytt ramverk
för gröna lån och obligationer då banken även emitterade sin första
gröna obligation på 500 miljoner EUR. Emissionen som ska användas för
att finansiera bland annat gröna fastigheter och projekt inom
förnyelsebar energi, togs emot mycket positivt.

Nya lösningar som gör skillnad
För att möta kundefterfrågan på smidiga företagslösningar har banken
byggt en flexibel plattform, District, där kunden kan arbeta
effektivt med sina finansiella transaktioner i en och samma vy. All
finansiell data kopplas ihop med analys som ger kunden en fullständig
överblick av sina finanser. På sikt kommer bankens kunder även att
kunna ansluta tredjepartsaktörer vilket gör tjänsten ännu mer
komplett. Tjänsten har testats under en period och kommer att
implementeras i full skala innan sommaren.

Under perioden lanserade banken sparroboten June där alla som vill
komma igång med ett sparande kan göra det på ett enkelt sätt. June
ger en personlig rekommendation på ett sparande som utgår från varje
persons ekonomi, riskprofil och förutsättningar.

Användningen av bankens e-möten ökade i omfattning. Närmare hälften av
alla rådgivningsmöten som banken genomförde med sina privatkunder
utgjordes av e-möten. Det sparar tid för kunderna och är enkelt och
effektivt.

Anslutningstakten till bankens aggregator där kunderna via sin
mobilbank kan samla information från sina konton i andra banker,
fortsatte att öka under perioden.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första
kvartalet 2019. För ytterligare information, vänligen se
danskebank.com/reports
(http://danskebank.com/en-uk/ir/Reports/Pages/financial-reports.aspx).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Berit Behring, vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06, berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och
relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat
privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag
bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med
traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar,
bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter
- kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av - och
vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern
genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga
bankärenden enklare.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på
Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/danske-bank-sverige/r/delarsrapport-danske-ba...
https://mb.cision.com/Main/1157/2799926/1034626.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.