Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

Deflamo AB: Full teckning i pågående emission av större aktieägare samt nyinvestering av VD och styrelseordförande

Pressmeddelande Deflamo AB

Större ägare tecknar sig fullt ut i pågående företrädesemission

VD samt nytillträdde styrelseordföranden investerar i nya Deflamo-aktier

Malmö den 7 juni 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Deflamo AB (publ), specialkemiföretaget som utvecklar, producerar och
marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet
Apyrum, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och
Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i
emissionen, totalt motsvarande ca 3,3 miljoner kronor.

Härutöver tecknar sig tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för
totalt motsvarande cirka 630 000 kronor varav, utöver vad som framgår av det
informationsmemorandum som publicerats, den nyligen tillträdde
styrelseordföranden Torbjörn Lindgren tecknar sig för drygt 300 000 nya
B-aktier i Deflamo, VD Johnny Bodin tecknar sig för 50 000 nya B-aktier samt
styrelseledamoten Åsa Hansdotter, som redan är aktieägare, tecknar sig fullt
för sin andel motsvarande ca 50 000 nya B-aktier.

Deflamos företrädesemission genomförs med syftet att anskaffa ytterligare
rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya
kundgrupper för nya produkter, genomföra tilläggsinvesteringar i produktions-
och testutrustning, kommersialisera nya produkter, fortsätta utvecklingen av
Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer samt för att arbeta
vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi.

Teckningskursen är fastställd till 0,80 kronor per aktie. Teckningstiden
inleddes den 26 maj 2017 och pågår till och med nu på fredag den 9 juni 2017.
Sista dag för handel med teckningsrätter är idag den 7 juni 2017. Teckning av
aktier kan även ske utan företrädesrätt, dock utan garanterad tilldelning.

Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns
tillgängligt på Deflamos hemsida,www.deflamo.com, och på Eminova
Fondkommissions hemsidawww.eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail:johnny.bodin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB påwww.deflamo.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra
värdepapper utgivna av Deflamo AB (publ) ("Bolaget").

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada,
Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något
erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan",
"planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender,
och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Ett investeringsmemorandum offentliggjordes den 24 maj 2017 och finns, med
vissa begränsningar, tillgängligt på
www.deflamo.com.

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är
ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö
och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets
Certified Advisor.
Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och
emissionsinstitut i den pågående företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
7 juni 2017 kl. 13.00 CET.

2017-06-07_Teckning och aktieköp i Deflamo AB
http://hugin.info/168489/R/2111186/802637.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.