Du är här

2016-01-27

Deflamo AB : Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ)

Malmö den 27 januari 2016

Deflamo AB (publ) ("Bolaget
") håller extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 kl. 10.30 i
Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som:

delsär registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per lördagen den 20 februari 2016;

delsanmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast måndagen den 22
februari 2016 kl. 16.00 under adress Deflamo AB, "Extra bolagsstämma",
Höjdrodergatan 32, 212 39 Malmö, per telefon 040-619 95 00 eller e-post
tillinfo@deflamo.com

Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, e-postadress och telefonnummer dagtid.

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska
sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för
juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar
före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Deflamos hemsida
www.deflamo.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt
att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB i eget namn. Denna rösträttsregistrering måste vara
verkställd senast per lördagen den 20 februari 2016. Eftersom lördagen den 20
februari 2016 inte är en bankdag kommer Euroclear Sweden AB att utfärda
aktieboken för bolagsstämman närmast föregående bankdag, dvs. fredagen den 19
februari 2016. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman måste således vara
införd och direktregistrerad i aktieboken redan per fredagen den 19 februari
2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela
sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för bolagsstämman:

1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
7 Ändring av bolagsordningen
8 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för aktieägarna
9 Stämmans avslutande

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Mot bakgrund av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans godkännande,
föreslår styrelsen att bolagsstämman - för att möjliggöra nyemissionen -
fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna
för bolagets aktiekapital och antal aktier
(§§ 4 och 5) i enlighet med följande.

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 1 940 000 kronor
och högst 7 760 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor, varvid bolagsordningens § 4 erhåller följande lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Lägsta och högsta antal aktier ska ändras från lägst 3 880 000 aktier och
högst 15 520 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier, och högst 40 000 000
aktier, varvid bolagsordningens § 5 erhåller följande lydelse:

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 aktier, och högst 40 000 000
aktier.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds
av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 26
januari 2016 om nyemission av aktier om totalt cirka 20 miljoner kronor på
följande villkor:

1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 655 461,50 kronor genom
utgivande av högst 9 310 923 aktier av serie B.
2 Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie,
oavsett aktieslag, erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter
berättigar till teckning av nio (9) nya aktier av serie B.
3 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 2 mars 2016.
4 För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska
styrelsen besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
ska ske, varvid tilldelning ska ske i följande ordning: 1 till de som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana tecknare var
aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som
sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning; 2 till de som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning; 3 till garanter pro rata i förhållande till vad som utfästs i
garanti.
5 För varje tecknad aktie ska erläggas 2,15 kronor.
6 Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 mars 2016 till
och med den 18 mars 2016. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter
ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalas kontant
senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar
besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden
för teckning och betalning.
7 De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
8 Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt 8 förutsätter ändring av bolagsordningen enligt
punkt 7.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte övrig dokumentation enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna hos Bolaget
senast från och med fredagen den
5 februari 2016. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på
Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid bolagsstämman.

Malmö i januari 2016

Styrelsen

Deflamo AB (publ)

2016-01-27_Deflamo kallar till extra bolagsstämma
http://hugin.info/168489/R/1981488/725983.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

HUG#1981488

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.