Du är här

2017-05-18

Deflamo AB: Kommuniké från årsstämma 18 maj 2017 (regelstyrt pressmeddelande)

Malmö 2017-05-18

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") den 18 maj 2017 beslutades
följande:

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2016 samt att
ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse, revisorer och arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Eric Appelman, Jan Blomquist, Åsa Hansdotter och Fredrik Westin
omvaldes samt Torbjörn Lindgren nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Torbjörn
Lindgren valdes till styrelsens ordförande. Johan Lavén och Pär Stenstierna
hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 250 000 SEK per år utgå. Till
styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om
125 000 SEK vardera per år utgå.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en
mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2018, varvid
revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny
Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och
mot godkänd faktura.

Valberedning

Det konstaterades, liksom vid årsstämman 2016, att de principer som
ursprungligen antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska
gälla tills vidare. Enligt dessa principer gäller bl.a. att valberedningen
ska bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter representerande de tre
röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte utgå
till ledamöterna i valberedningen.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra
anställda genom utgivande av högst 980 000 teckningsoptioner som berättigar
till teckning av motsvarande antal nya aktier i Bolaget ("Incitamentsprogram
2017/2020").

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget
Deflamo Förvaltning AB varvid teckning för teckningsoptionerna ska ske senast
den 15 juni 2017 med rätt för styrelsen att förlänga denna frist. Deflamo
Förvaltning AB ska sedan överlåta teckningsoptioner till deltagarna enligt av
bolagsstämman fastslagna principer för Incitamentsprogram 2017/2020.
Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till marknadsvärde
att fastställas enligt Black&Scholes.

Teckning av aktier baserat på teckningsoptionerna ska kunna ske fr.o.m. 1 juli
2020 t.o.m. 30 september 2020 till ett teckningspris om 1,22 SEK (avrundat
till två decimaler) motsvarande 150 procent av den underliggande aktiens
noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq First North under en period om
15 handelsdagar före dagens bolagsstämma.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ambitionen att genom
incitamentsprogrammet skapa större delaktighet för anställda, nyckelpersoner
och ledande befattningshavare i koncernen vad avser koncernens utveckling och
därmed öka förutsättningarna för att dessa personer känner ett särskilt
ansvar och verkar för att generera värdeskapande och vinstgivande tillväxt.
Det är också angeläget att kunna erbjuda denna möjlighet för att på ett
konkurrenskraftigt sätt stimulera de berörda individernas fortsatta
engagemang i koncernen.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt
förevarande optionsprogram kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med 490
000 SEK fördelat på 980 000 B-aktier, innebärande en utspädning om högst 5
procent av det totala antalet utestående aktier och en utspädning om 3,4
procent av det totala antalet röster.

Företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 18 april 2017 om
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje
aktie i Deflamo som innehas på avstämningsdagen för emissionen, den 23 maj
2017, berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger
rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen är 0,80 SEK per
aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka
23,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 26 maj
2017 till och med den 9 juni 2017, med rätt för styrelsen att förlänga
teckningstiden. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst
14 742 297,50 SEK genom en emission av högst 29 484 595 nya aktier av serie
B.

För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även ändra
bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande
lägst 5 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK till lägst 20 000 000 SEK och
högst 80 000 000 SEK samt lägsta och högsta antal aktier från lägst 10 000
000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 40 000 000 aktier och högst
160 000 000 aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det
informations-memorandum som förväntas offentliggöras den 24 maj 2017.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen,
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten
tills Bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av
hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport-
eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på
marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att
uppnå erforderligt intresse för teckning.

Anförande från bolagsledningen

Verkställande direktören Johnny Bodin presenterade företagets arbete och
viktiga händelser under året. Presentationen återfinns på Bolagets
hemsidawww.deflamo.com.

För ytterligare information, kontakta:

Johnny Bodin (vd)
Telefon: 0700-92 0739
Mail:johnny.bodin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är
ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till
farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i
plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i
Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och
införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra
kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och
snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First
North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Informationen publicerades den 18 maj 2017 kl. 17.55 CET.

2017-05-18_Stämmokommuniké_Deflamo AB
http://hugin.info/168489/R/2106079/799448.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.