Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-16

Delårsrapport januari-juni 2020

Andra kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 107 MSEK (144), en minskning med 25,7% (-9,3).

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 2,3 MSEK (4,5), rörelsemarginal 2,2% (3,1).

• Resultatet för andra kvartalet uppgick till 1,5 MSEK (2,4).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för andra kvartalet uppgick till 0,17 SEK (0,27).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 9,3 MSEK (9,4).

• NGS har under kvartalet utnyttjat möjligheterna till statligt stöd för deltidspermitteringar av viss personal med 1,3 MSEK. Vidare har nedsatta sociala avgifter reducerat koncernens kostnader med 1,8 MSEK i kvartalet, en åtgärd som regeringen beslutat om och erbjuds samtliga svenska bolag under perioden mars till juni 2020.

 

Januari-juni i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-juni uppgick till 222 MSEK (291), en minskning med 23,8% (-9,9).

• Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 5,0 MSEK (11,8), rörelsemarginal 2,2% (4,1).

• Resultatet för perioden januari-juni uppgick till 3,2 MSEK (7,6).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-juni uppgick till 0,35 SEK (0,84).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-juni till 15,2 MSEK (9,0).

• NGS har under perioden utnyttjat möjligheterna till statligt stöd för deltidspermitteringar av viss personal med 1,3 MSEK. Vidare har nedsatta sociala avgifter reducerat koncernens kostnader med 2,4 MSEK under perioden.

 

 VD-kommentar                       

Andra kvartalet präglades av en svag utveckling med betydande omsättnings- och resultattapp jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Effekterna av Covic-19 har påverkat samtliga våra tjänsteområden, men av olika anledningar och omfattning.

Verksamheten inom läkar- och sjuksköterskebemanningen mötte en ökad efterfrågan inom de delar som påverkats av pandemin, såsom intensivvården. Andra delar, som planerade insatser inom både sluten- och öppenvården har skjutits på framtiden och därav minskade behovet av läkartjänster. På sköterskesidan var efterfrågan god, men begränsades också av karantänregler och sjukdom hos vår egen personal. Vi har fortsatt styra om våra resurser efter sjukvårdens hastigt förändrade behov och planerar för en höst med en återgång till mer normala beställnings-mönster.

Verksamheten inom skolbemanning har drabbats av stängda enheter och kraftigt minskade verksamheter hos kunderna, med stora volymtapp som konsekvens. Ovissheten kring höstens utveckling är fortfarande stor, men med två nya ramavtal i Stockholms stad och Södertörn har vi förhoppning om en vändande trend. Socionombemanningen har påverkats av kundernas restriktiva inköpsmönster vad gäller externa resurser med beaktande av coronaviruset.

Inom executive search påverkades verksamheten av pandemin i slutet på första kvartalet och effekterna förstärktes sedan under efterföljande kvartal. Kunderna inom offentlig sektor har en underliggande efterfrågan, men många processer och rekryteringsbeslut har stoppats för tillfället då fokus riktats mot att hantera konsekvenserna av Covid-19.

Baserat på pandemin mötte också specialistrekryteringen och interimsverksamheten inom privat sektor en markant minskad efterfrågan från kunderna i andra kvartalet, vilket påverkat omsättningen negativt. Framtiden i det korta perspektivet är fortsatt oviss, men vår uppfattning är att efterfrågetappet bottnat och vi börjar steg för steg arbeta oss tillbaka med målsättning att nå mer normala nivåer.

Sammanfattningsvis befinner vi oss fortsatt i en extrem situation med stora inslag av ovisshet och oförutsägbarhet. Vi har dock fortsatt hålla i vår försäljning och vår dialog med våra kunder och står redo att möta en ökad efterfrågan. Vi har också genomfört en rad åtgärder för att minska våra kostnader och med hjälp av statligt stöd i form av korttidsarbete har vi kunnat behålla värdefull intern kompetens som är förutsättningen för vår verksamhet. Vi har dock parallellt med detta tvingats genomföra ett mindre antal uppsägningar.

Mycket är oskrivet inför den höst som ligger framför oss, men vår utgångspunkt är ett scenario där våra respektive marknader kommer ha en stabilare situation än vad som varit fallet från mars. Vår personal har gjort ovärderliga insatser för samhällsviktiga funktioner under rådande pandemi och jag vill tacka alla för ert stora engagemang och flexibilitet i att hitta nya lösningar för våra kunder. Ert tålamod och ihärdighet i den nya situation vi befunnit oss är imponerande och med helt ändrade förutsättningar har vi fortsatt leverera i våra viktiga uppdrag och visat att vi står redo att gemensamt möta personal- och rekryteringsbehoven hos våra kunder i höst.

 Ingrid Nordlund, verkställande direktör

 

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 klockan 12:15. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

 

 

 

Bilaga

Författare NGS Group AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.