Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

Delete Group Oyj: Delete Group Oyj undersöker möjligheterna att emittera ytterligare obligationer inom obligationsramen f...

DELETE GROUP OYJ, BÖRSMEDDELANDE 25.3.2019 KL 11:01 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER
DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA
OLAGLIG.

Delete Group Oyj undersöker möjligheterna att emittera ytterligare
obligationer inom obligationsramen för deras upp till 130 Meur
seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta som förfaller 2021

Delete Group Oyj ("Bolaget") undersöker möjligheterna att emittera
ytterligare obligationer med ett nominellt värde om 25 miljoner euro
("Nya Obligationer") inom obligationsramen för Bolagets upp till 130
miljoner euro seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta. De
Nya Obligationerna kommer att emitteras under de obligationsvillkor
(med undantag av utgivningsdag, startdag för ränteberäkning och
emissionspris) som gäller för Bolagets emitterade seniora
säkerställda obligationer med rörlig ränta om 85 miljoner euro som
emitterats 19.4.2017 och som tagits upp till handel på Nasdaq
Helsingfors Ab 19.4.2018 med handelssymbolen "DELJVAH21" och som
förfaller till betalning 2021 (ISIN: FI4000252119).

Emissionslikviden från den tilltänkta obligationsemissionen kommer
huvudsakligen att användas för att återbetala medel som dragits under
Bolagets revolverande kreditfacilitet om 25 miljoner euro samt för
att återbetala Bolagets övriga befintliga skulder.

Nordea Bank Abp ("Lead Manager") har mandaterats som lead manager för
den tilltänkta obligationsemissionen. Bolaget har gett Lead Managern
i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare med början
den [26.3.2019]. Med förbehåll för rådande marknadsförutsättningar
samt det slutliga beslut som Bolaget fattar kan en ytterligare
obligationsemission komma att genomföras.

Närmare information:

Ville Mannola, CFO

telefon: +358 400 357 767

e-post: ville.mannola@delete.fi

KORTFATTAT OM DELETE GROUP

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster
som erbjuder specialkompetens och specialiserad utrustning inom tre
affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och
Återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av
Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata
riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort 34
förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning.

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på
fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige.

Viktig information

Det här meddelandet är upprättat enbart i informationssyfte och utgör
inget erbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa
eller teckna värdepapper av något slag. Det har inte skett och kommer
inte heller att ske något erbjudande till allmänheten av de Nya
Obligationerna. Informationen i detta meddelande riktar sig inte,
varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, till och får inte
offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Singapore eller ett annat land där offentliggörandet
eller distributionen skulle strida mot lagar och regler i sådant
land. Personer som tar del av det här meddelandet är skyldiga att
själva hålla sig informerade och iaktta alla sådana restriktioner.
Varken Bolaget, Lead Manager eller deras respektive representanter
accepterar något rättsligt ansvar för överträdelse orsakad av annan,
oavsett huruvida de som överväger att investera i eller avhända sig
Bolagets värdepapper, inklusive de Nya Obligationerna, är medvetna om
sådana restriktioner eller inte. Bolaget har inte godkänt att de Nya
Obligationerna erbjuds till allmänheten i någon medlemsstat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Alla erbjudande till
allmänheten inom EES kommer att göras i enlighet med ett undantag i
prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG, såsom i kraft från tid till
annan), såsom det är implementerat i medlemsstaterna inom EES (var
och en definierad som en "Relevant Medlemsstat"), från kravet att
upprätta ett prospekt under prospektdirektivet för erbjudande av
värdepapper. Ett erbjudande till allmänheten av de Nya Obligationerna
får inte göras i den Relevanta Medlemsstaten, förutom om erbjudandet
till allmänheten i den Relevanta Medlemsstaten får göras i enlighet
med följande undantag i prospektdirektivet, om dessa har
implementerats av den Relevanta Medlemsstaten: (a) en juridisk person
som är en kvalificerad investerare enligt prospektdirektivet, (b)
färre än 150 fysiska eller juridiska personer (som inte är
kvalificerade investerare enligt prospektdirektivet), som är tillåtet
enligt prospektdirektivet, eller (c) under någon annan omständighet
faller in under Artikel 3(2) i prospektdirektivet, under
förutsättning att inget sådant erbjudande av värdepapper skall
resultera i ett krav för Bolaget eller Lead Manager att offentliggöra
ett prospekt enligt Artikel 3 i prospektdirektivet eller göra tillägg
till prospekt enligt Artikel 16 i prospektdirektivet. Uttrycket
"erbjudande till allmänheten" betyder, i förhållande till de Nya
Obligationerna i de Relevanta Medlemsstaterna, ett meddelande oavsett
form eller medium som innehåller tillräcklig information om villkoren
för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare
skall ha förutsättningar att fatta beslut om att förvärva
värdepapperen, då betydelsen av detta kan komma att förändras i en
Relevant Medlemsstat genom en implementering av prospektdirektivet i
en sådan Relevant Medlemsstaten.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i USA. De Nya Obligationerna har inte och kommer inte att
registreras enligt U.S. Securities Act of 1933, såsom i kraft från
tid till annan ("Securities Act"), eller någon annan tillämplig
amerikansk värdepapperslag och får inte, varken direkt eller
indirekt, erbjudas eller säljas i USA, eller till, åt eller till
förmån för, amerikanska personer (såsom definierat i Regulation S
enligt Securities Act) utom i enlighet med tillämpliga undantag från,
eller i, en transaktion som inte omfattas av registreringskraven
enligt Securities Act.

Lead Manager agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med
emissionen av de Nya Obligationerna och kommer inte att kunna hållas
ansvarig av någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd
för sina klienter och inte heller för rådgivning ifråga om
investeringar eller andra typer av rådgivning i relation till de Nya
Obligationerna eller någon annan transaktion eller annan angelägenhet
omnämnd i detta meddelande.

MIFID II PRODUKTSTYRNING / GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA
KUNDER ENBART - Producentens målmarknad är godtagbara motparter och
professionella kunder (alla distributionskanaler).

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING TILL ICKE-PROFESSIONELLA KUNDER INOM EES - De
Nya Obligationerna är inte avsedda för att erbjudas, säljas eller att
på annat vis göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller
på annat vis göras tillgängliga till icke-professionella kunder inom
EES. För dessa syften, betyder en "icke-professionell kund" en
person som är något (eller flera) av följande: (i) en
icke-professionell kund som definierat i punkt 11 i Artikel 4.1 i
Direktiv 2014/65/EU (såsom i kraft från tid till annan, "MiFID II");
(ii) en kund i den betydelse som ges detta begrepp i Direktiv
2002/92/EG (såsom i kraft från tid till annan), där sådan kund inte
uppfyller kriterierna för att räknas som professionell kund som detta
begrepp definieras i punkt 10 i Artikel 4.1 i MiFID II; eller (iii)
inte en kvalificerad investerare såsom detta begrepp är definierat i
Direktiv 2003/71/EG (såsom i kraft från tid till annan). Följaktligen
krävs inget faktablad enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (såsom i
kraft från tid till annan, "PRIIP-förordningen") för att erbjuda
eller sälja de Nya Obligationerna eller på annat vis göra dem
tillgängliga för icke-professionella kunder inom EES, har inte
beretts och kommer inte heller att beredas och, därför kan det i
enlighet med PRIIPs förordningen vara olagligt att erbjuda eller
försälja de Nya Obligationerna eller att på annat vis göra dem
tillgängliga för icke-professionella kunder inom EES.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/delete-group-oyj/r/delete-group-oyj-undersoke...
https://mb.cision.com/Main/13354/2771273/1012953.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.