Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Delta Minerals: Förslag till beslut i korthet inför extra bolagsstämma 10 november 2016

Punkt 7 - Förslag till beslut om val av styrelse
Hela den nuvarande styrelsen, bestående av Håkan Gustafsson
(ordförande), Christian Bönnelyche och Cornelio Casido, har låtit
meddela att de ställer sina platser i bolagets styrelse till
förfogande med anledning av den uppkomna situationen med Aktietorget.
Samtliga nuvarande ledamöter har dock förklarat sig villiga att
fortsätta sina uppdrag förutsatt att bolagets aktieägare fortfarande
har förtroende för dem och beslutar om att de ska omväljas till
ledamöter i styrelsen för bolaget fram till bolagets årsstämma 2017.
Det föreslås mot bakgrund av bolagets verksamhet och de nuvarande
styrelseledamöternas betydelse för verksamheten att de tre nuvarande
ordinarie ledamöterna får fortsatt förtroende att vara ledamöter i
bolagets styrelse och att nuvarande ordförande åter väljs som
ordförande intill tiden för bolagets årsstämma 2017. Vidare föreslås
nyval av Lennart Eliasson. Lennart är vVD och CFO i Nordic Iron Ore.
Lennart har varit verksam som auktoriserad revisor inom KPMG, där han
var delägare samt arbetade som specialist inom finansiell analys och
värderingsfrågor. Lennart har därefter under tio år arbetat som
rådgivare främst avseende anskaffning av riskkapital och
marknadsnoteringar. Lennart är oberoende i förhållande till bolaget.

Punkt 8 - Förslag till beslut om ersättning till styrelsen
Det föreslås att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat i
förhållande till tidigare beslut på årsstämman, innebärande ett
årligt arvode om 75 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamöter
och 125 000 kr till styrelsens ordförande. För det fall någon
styrelseledamot uppburit annan ersättning för arbete som utförts för
bolaget men som avser arbete utöver det ordinarie styrelsearbetet ska
något styrelsearvode inte utgå. I fall då ledamot uppburit annan
ersättning än styrelsearvode ska ersättningen beslutats i enlighet
med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och
till bolaget närstående konsulter. Styrelsearvode för nya ledamöter
som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen
föreslås utgå med 75 000 kr årligen och kommer justeras i förhållande
till att kvarvarande mandatperiod inte kommer uppgå till ett helt år.

Punkt 9 - Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta
om handel med bolagets aktie på alternativ marknadsplats och
bemyndigande av styrelsen att verkställa beslut om avnotering av
bolagets aktie på Aktietorget och notering av bolagets aktier på
alternativ marknadsplats

Under hösten 2016 har bolagets styrelse och ledning haft ingående
kontakter med Aktietorget. Kontakterna har föranletts av att
Aktietorget ställt omfattande frågor om bolagets verksamhet och då
särskilt avseende den information som bolaget lämnat genom
pressmeddelanden, ekonomiska rapporter m.m. under tiden från bolagets
notering på Aktietorget till sommaren 2016. Bolaget har i stor
utsträckning svarat på frågorna men nu bedömt att bolaget inte kommer
längre i dialogen med Aktietorget, som låtit meddela att rådande
handelsstopp gäller tills vidare. Bolaget har vidtagit de möjliga
åtgärder som stått till buds och bland annat beslutat att föregående
VD Thomas Lundgren inte längre skulle utgöra VD för bolaget och
vidtagit omfattande åtgärder för att undvika brister i bolagets
informationsgivning framöver. Aktietorget har ändå låtit meddela att
ytterligare åtgärder krävs; bland annat att en ny noteringsprocess
ska genomföras. Mot bakgrund av ovanstående ser bolagets styrelse
ingen annan möjlighet för bolagets fortlevnad än att föreslå att
bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
avnotering av Bolagets aktier vid Aktietorget och om handel med
Bolagets aktie på alternativ marknadsplats samt verkställa beslut om
avnotering av bolagets aktier vid Aktietorget och beslut om byte till
alternativ marknadsplats, förutsatt att bolagets styrelse erhållit
besked att det erbjuds möjlighet att låta handel med bolagets aktie
ske på sådan alternativ marknadsplats.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
besluta om att aktien i bolaget ska handlas på alternativ
marknadsplats samt bemyndigar styrelsen att säga upp noteringsavtalet
med Aktietorget och begära avnotering av bolagets aktier på
Aktietorget. Stämman föreslås även fatta beslut om att bemyndiga
styrelsen att besluta om och verkställa övriga nödvändiga åtgärder
föranledda av ovanstående åtgärder med avnotering och ny notering.
Beslut enligt denna punkt kräver enkel majoritet.

Punkt 10 - Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående
konsulter

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att de riktlinjer som framgår
nedan ska gälla för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare (VD och andra ev medlemmar i
koncernledningen) och konsulter som är närstående till bolaget.

Riktlinjer

Den totala ersättning som en ledande befattningshavare/konsult kan
erhålla ska utgå från den aktuella personens befattning/uppdrag,
bästa tänkta prestation för den aktuella befattningen/uppdraget och
vara marknadsmässig i förhållande till det land som personen är
anställd i/utför uppdraget i. Den totala ersättningen består av fast
lön respektive fast timarvodering, pensions- och hälsoförmåner och
övriga sedvanliga förmåner i anställnings-/uppdragslandet. Ersättning
till VD beslutas av styrelsen medan ersättning till övriga ev ledande
befattningshavare och konsulter beslutas av VD.

Pensions- och hälsoförmåner ska utgå i enlighet med de beloppsnivåer
och gällande praxis i det land där personen är anställd/utför
uppdraget. Nu nämnda typer av förmåner får inte utgöra betydande
andel av den totala ersättning som personen ifråga ska erhålla för
utfört arbete/utfört uppdrag.

Uppsägning av ledande befattningshavare eller konsultuppdrag som
föranletts av bolagets initiativ ska högst medföra att den avgående
befattningshavaren/uppdragstagaren erhåller ersättning motsvarande
ett års total ersättning. Bolagets avsikt är att förhindra avgående
befattningshavare/uppdragstagare att arbeta i konkurrerande
verksamhet under uppsägningstiden.

Om det i något enskilt fall kan föreligga särskilda omständigheter för
det kan styrelsen få frångå ovan angivna riktlinjer. Om frångående av
riktlinjerna skett ska styrelsen senast vid nästa ordinarie
bolagsstämma meddela de särskilda skäl som förelegat och på vilket
vis riktlinjerna frångåtts. Styrelsen ska även offentliggöra de
beslut som fattats om ersättning till ledande befattningshavare eller
till bolaget närstående konsult efter att beslut fattats.

Stockholm oktober 2016
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil + 46-73 145 14
41.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/delta-minerals/r/forslag-till-beslut-i-korthet...
http://mb.cision.com/Main/11613/2109210/580487.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.