Du är här

2016-02-17

Detection Technology Oyj: Kutsu Detection Technology Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 17.2.2016 klo 14.00

Kutsu Detection Technology Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina10.3.2016
klo 15.00 Ahti Business Parkissa, osoitteessa Ahventie 4, FI-02170 Espoo.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta
päättäminen, sekä varojen jakamisesta sijoitetun vapaan omapääoman
rahastosta:

Detection Technology Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 25 504 198,58 euroa, johon
sisältyy tilikauden voitto 270 947,45 euroa. Hallitus ehdottaa 10.3.2016
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2015 voitto
lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,07 euroa osakkeelta.
Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 14.3.2016 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 21.3.2016.

Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on
12 950 975 kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen kokonaismäärä on 906
268 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus esittää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen palkkiot pidetään muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille,
jotka valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle
toimikaudelle, maksetaan näin ollen kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 1 750 euroa.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallitus esittää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti lisäksi, että
yhtiö suorittaisi palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen
hallituksen jäsenille.

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun
mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi
toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Heikki Allonen, Petri Niemi,
Henrik Roos, Ari Saarenmaa ja Andreas Tallberg.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Detection
Technology Oyj:n internetsivuilla www.deetee.com.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan seuraavaksi toimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst&Young Oy. Ernst&Young Oy
on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Juha
Hilmola toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
650 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien
erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä
enintään 1 300 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien
osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet
ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen,
investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen
rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana
kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen
on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus kumoaa
aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Detection Technology Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.deetee.com. Detection Technology Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 17.2.2016. Päätösehdotukset ja
muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
24.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on29.2.2016
(yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.3.2016 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivuilla olevan ilmoittautumislinkin kautta www.deetee.com;

b) puhelimitse numeroon 040 632 7200; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Detection Technology Oyj, Elektroniikkatie 10, 90590
Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Detection
Technology Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
29.2.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2016 kello
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan al...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.