Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

DevPort: DevPort AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 14 maj 2019

Press release · 12 april, 2019 08:45 CEST

Aktieägarna i DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") kallas
till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 16:00 på Bolagets
huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 8 maj 2019; och

· dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 8 maj 2019, per
post via DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg, per
e-post till marie.fritzell@devport.se eller per telefon +46 733
989045. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två)
lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8
maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.devport.se) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. VD:s genomgång av viktiga händelser under 2018 samt genomgång av
kvartalsrapport för perioden januari - mars 2019

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer samt revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och
revisorssuppleanter

15. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om bemyndigande för nyemissioner av aktier
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Göran Kroon, utsedd av SEBI Holding
AB, Per Rodert, representerade sitt eget samt närståendes innehav,
samt Mats Andersson, utsedd av Nordea Småbolagsfond Norden, föreslår
att Göran Kroon utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att kontantutdelning lämnas med 0,75 kronor per
aktie (föregående år, 0 kronor per aktie) motsvarande totalt 7 558
097 kronor och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås den 16 maj 2019. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från
Euroclear den 21 maj 2019.

Punkt 12: Fastställande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att sju ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utan
revisorssuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till
bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med totalt 1 350 000
kronor (480 000 kronor föregående år), att fördelas med 600 000
kronor, inkl. 30 000 kronor för utskottsarbete, till styrelsens
ordförande (240 000 kronor föregående år) och 150 000 kronor, inkl.
30 000 kronor för utskottsarbete, till var och en av övriga
styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (60 000 kronor
föregående år). Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer
och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Göran Kroon, Sören
Brekell, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Per Rodert och Nils Malmros
som ordinarie ledamöter samt att nyval ska ske av Augusta Speiser som
ordinarie ledamot. Slutligen föreslås omval av Göran Kroon som
styrelseordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i
årsredovisningen och på Bolagets webbplats, www.devport.se.

Augusta Speiser, född 23 november 1982, är för närvarande jurist och
director of compliance & Ethics, Global Protection Officer på
Dentsply Sirona. Augusta Speiser innehar inga aktier i bolaget.
Augusta Speiser bedöms vara oberoende i förhållande till såväl
bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation,
omval av den auktoriserade revisorn Jesper Ahlqvist som revisor.

Punkt 15: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för
valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Principer för Valberedningsutseende framgår av DevPorts dokument för
Bolagsstyrning. Nedanstående principer gäller för beslut om utseende
av Valberedning. Principerna föreslås vara oförändrade enligt nedan:

Valberedningen består av företagets tre största aktieägare (exkl.
företagets verkställande direktör) som accepterat att ingå i
valberedningen per den 31/12 varje år. Styrelsens ordförande, skall
kontakta valberedningen, i syfte att till bolagsstämman lämna förslag
till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga
ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och
arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning
samt ordförande vid årsstämma. I valberedningen skall styrelsens
ordförande vara ordförande i valberedningen om denne representerar
huvudägaren. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende
valberedning. I den mån oenighet råder i valberedningen så är det
valberedningens ordförande, om han kan samla en majoritet i antal
röster som har utslagsröst. Samtliga aktieägare har beretts möjlighet
att vända sig till valberedningen med förslag på exempelvis
styrelseledamöter för vidare utvärdering inom ramen för
valberedningens arbete. Som underlag för sin utvärdering av
styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till den
utvärdering styrelsen genomfört samt även haft möjlighet att träffa
styrelsens ledamöter individuellt. Baserat på denna utvärdering samt
möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar
valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som lämnas i samband
med kallelsen till den kommande årsstämman. På årsstämman redogör
valberedningen för sitt arbete. Revisor utses av årsstämman varje år.
Vid revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela
styrelsen med undantag av den verkställande direktören)
valberedningen vid framtagandet av förslag. Nuvarande revisor Jesper
Ahlkvist, Mazars SET Revisionsbyrå AB valdes till revisor av
ordinarie bolagsstämma år 2018.

Punkt 16: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i
enligt följande:

4. Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000
000.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000
000 kronor.

5. Antalet aktier

Nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan
villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om
nyemission av aktier serie B. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet
ska sammanlagt uppgå till högst 1 120 000 stycken, vilket motsvarar
en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 krävs att förslaget
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen samt fullständiga
förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor
på Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg och på bolagets
webbplats (www.devport.se) senast från och med tre veckor före
årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på årsstämma...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.