Du är här

2018-08-31

DexTech: Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· De sista patientbesöken i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex
blev klara i juni. Studierapporten beräknas vara klar i oktober 2018.

· I juni erhöll DexTech ett nytt patent för en ny PSMA-bindande
förening avseende målspecifik behandling av prostatacancer.

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,3) MSEK
· Resultat per aktie* -0,17 (-0,15) SEK
Helår (2017-07-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -8,8 (-7,9) MSEK
· Resultat per aktie* -0,60 (-0,54) SEK
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3,6 (13,3) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier för 12
månader och 14 752 833 för fjärde kvartalet. Belopp inom parentes
avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

DexTech har idag en patenterad teknologiplattform som möjliggör
utveckling av nya läkemedels-kandidater. DexTechs huvudfokus är den
kliniska utvecklingen av OsteoDex, en av DexTechs fyra
läkemedelskandidater. OsteoDex är en potentiellt aktivt
sjukdomsbromsande läkemedelskandidat mot obotlig prostatacancer.

I juni blev de sista patienterna i DexTechs fas IIb-studie för
OsteoDex färdigbehandlade. Arbetet har därefter fokuseras på
färdigställandet av den formella studierapporten. Denna väntas vara
färdig under oktober månad 2018. DexTechs fas IIb-studie har
bedrivits vid 8 centers i 4 länder, i Sverige (Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och
Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University
Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University
Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och
Daugavpils Regional Hospital).

DexTech erhöll i juni ett nytt patent för en innovation avseende
målspecifik behandling av prostatacancer. DexTech har utvecklat en ny
PSMA-bindande förening med hjälp av bolagets teknologi-plattform. Den
nya substansen har unika egenskaper i det att den har multipla
PSMA-bindande delar samt kan bära större last av celldödande
substanser än vad som varit möjligt med hittills framställda
PSMA-specifika molekyler. Produktionen av den nya substansen kan
relativt enkelt anpassas till bolagets GMP-plattform (dvs.
tillverkning som är godkänd för kliniskt bruk). Den aktuella
patentansökan har nu godkänts i Finland och kompletterar och
förstärker bolagets övriga patentfamiljer. Globalt i världen finns
endast cirka 13 godkända patent inom området. Innovationen är s.k.
first in class, dvs. ny och unik. DexTech lämnade under hösten 2017
in en internationell patentansökan (s.k. PCT-ansökan).

Det fortsatta pre-kliniska utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan.

Delresultaten i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex har varit
positiva. Intentionen med OsteoDex är att uppnå? en bromsande effekt
på skelettmetastaserna, dvs de metastaser som står för dödligheten i
denna sjukdom. Även om avkodningen (dvs vilken dos respektive patient
fått vilket är blindat i studien) i denna randomiserade studie inte
kommer att kunna göras förrän senare under året uppvisade flertalet
av patienterna avsaknad av radiologisk sjukdomsprogress såväl i
skelettet som utanför detsamma. Med hjälp av BSI (bone scan index),
en datoriserad metod att kvantifiera de sjukdomsrelaterade
radionuklidupptagen vid skelettscintigrafi, noteras att drygt hälften
av patienterna erhåller förbättrade värden. Resultatet är helt i
paritet med de som hittills rapporterats för de övriga nya läkemedlen
vid denna sjukdom (Xtandi, Zytiga, Docetaxel, Xofigo). Ingen
allvarlig läkemedelsrelaterad bieffekt har setts hos någon av
patienterna.

Det här är viktiga resultat som indikerar att behandlingen med
OsteoDex inte enbart bromsar progress utan de facto förbättrar
sjukdomen i skelettet. Den goda tolererbarheten hos OsteoDex är unik
för cancerläkemedel.

EY's globala arbete med identifiering och kontakter med intressenter,
fortlöper enligt plan.

EY fick i början av räkenskapsåret exklusivt uppdrag att globalt
identifiera intressenter avseendes licensiering av DexTechs
forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex. Samarbetet med EY och dess
globala närvaro, ger DexTech en optimal exponering mot potentiella
intressenter. Det team som DexTech arbetar med leds av
sektorspecialiserade EY-medarbetare inom Life Science.

Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att behovet av nya
aktiva läkemedel är mycket stort, dels för att OsteoDex till skillnad
från exempelvis andra cytostatika, visat sig ha få och lindriga
biverkningar. Den sistnämnda egenskapen är mycket viktig för att
preparatet skall kunna ges till patienter med CRPC
(kastrationsresistent prostatacancer) då patienten ofta är skör och
känslig för behandlingsbiverkningar. DexTechs prekliniska studier har
även tydligt visat att OsteoDex har potential för behandling av
avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Prekliniska resultat i
djur indikerar att OsteoDex även har betydande aktivitet mot tumörer
i mjukdelar, trots sin specificitet till skelettmetastaser.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2018.

Se hela rapporten:

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock
Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/bokslutskommunike-1-juli-2017---30-j...
http://mb.cision.com/Main/11652/2605694/900844.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.