Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

DGC One: Uttalande från styrelsen i DGC med anledning av EQT:s budpliktsbud

Styrelsen i DGC rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera EQT:s
kontanta budpliktsbud

Onsdag, den 7 juni 2017

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen[1]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
("Styrelsen") för DGC One AB (publ) ("DGC" eller "Bolaget") i
enlighet med punkten II.19 i regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

EQT[2]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
("EQT"), som indirekt äger 100 procent av IP-Only Holding AB ("IP
Only"), har genom DGC One Holding AB[3]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
("Budgivaren"), förvärvat aktier i DGC motsvarande 85,2 procent av
det totala antalet aktier och röster i Bolaget[4]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
till ett pris om 250 kronor per aktie. Förvärven skedde från DGC:s
huvudägare, inklusive David Giertz, Jörgen Qwist, Lannebo Fonder, AMF
Aktiefond Småbolag och flera nyckelanställda, (tillsammans
"Huvudägarna"). Dessutom har aktieägare som representerar 3,7 procent
av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, och vilkas innehav
finns placerat i kapitalförsäkringar, åtagit sig att tillse att
aktierna överlåts till Budgivaren.

Genom förvärven har Budgivaren passerat budpliktsgränsen om 30 procent
av rösterna i DGC och har därför i enlighet med 3 kapitlet, 1 § lag
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden idag
den 7 juni 2017 offentliggjort ett kontant budpliktsbud till
aktieägarna i DGC om förvärv av samtliga utestående aktier i DGC till
ett pris om 250 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet").[5]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
Erbjudandet värderar Bolaget till cirka 2,3 miljarder kronor.[6]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
EQT innehar 7 649 263 aktier i DGC, motsvarande 85,2 procent av det
totala antalet aktier och röster i Bolaget.[7]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)

Priset i Erbjudandet motsvarar det högsta pris som EQT har betalat vid
förvärv av aktier i DGC. Priset i Erbjudandet om 250 kronor motsvarar
en premie om:

· cirka 59,2 procent i förhållande till stängningskursen om 157
kronor för DGC:s aktie på Nasdaq Stockholm den 5 juni 2017, vilket
var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

· cirka 74,9 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen om 143 kronor för DGC:s aktie på Nasdaq
Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet; och

· cirka 78,0 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen om 140,50 kronor för DGC:s aktie på Nasdaq
Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
David Giertz har till följd av sin försäljning av aktier i Bolaget
till Budgivaren inte medverkat i styrelsens beslut om att
rekommendera Erbjudandet.

[2]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
EQT Mid Market GP B.V, som agerar i sin kapacitet såsom general
partner för EQT Mid Market Limited Partnership.

[3]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
Under namnändring från Goldcup 14879 AB.

[4]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
Baserat på 8 977 968 aktier, vilket är det totala antalet utestående
aktier i Bolaget.

[5]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Bolaget genomför
utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid
redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att
minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan
utdelning eller värdeöverföring.

[6]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
Baserat på 8 977 968 aktier, vilket är det totala antalet utestående
aktier i Bolaget, samt beräknad kostnad om cirka 55 miljoner kronor
för förvärv av teckningsoptioner i Bolaget utanför Erbjudandet.

[7]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)
Baserat på 8 977 968 aktier, vilket är det totala antalet utestående
aktier i Bolaget.

Erbjudandet är inte föremål för några villkor och är fullt finansierat
genom banklån. Vidare följer av pressmeddelandet varigenom
Erbjudandet offentliggjorts att acceptfristen för Erbjudandet
beräknas inledas den 29 juni 2017 och avslutas den 21 juli 2017.
Utbetalning av likvid beräknas påbörjas redan den 6 juli 2017 och
sker successivt veckovis.

Erbjudandet omfattar inte de 368 000 teckningsoptioner som Bolaget har
emitterat inom ramen för incitamentsprogram. Budgivaren kommer att
tillse att teckningsoptionsinnehavarna ges en skälig behandling
utanför Erbjudandet, innebärande att Budgivaren kommer att erbjuda
samtliga teckningsoptionsinnehavare att överlåta sina
teckningsoptioner till Budgivaren till ett pris motsvarande
vederlaget per aktie i Erbjudandet, med avdrag för inlösenpriset för
respektive teckningsoption.

Styrelsen har, efter begäran av EQT, medgivit EQT att genomföra en
begränsad företagsundersökning, så kallad due diligence, av
bekräftande karaktär i samband med förberedelserna inför Erbjudandet,
bestående av möten med ledningen för Bolaget och en begränsad
granskning av dokument i anslutning därtill. EQT har inte mottagit
någon insiderinformation under denna företagsundersökning.

Erbjudandets inverkan på anställda m.m.
Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på vad EQT uttalat i
Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet
av Erbjudandet kommer att ha på DGC, särskilt sysselsättningen, och
sin uppfattning om EQT:s strategiska planer för DGC och de effekter
dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där DGC
bedriver verksamhet.

Styrelsen noterar att EQT värdesätter DGC:s ledning och medarbetare
och förutser att Erbjudandet på lång sikt skapar tillväxt och
positiva effekter för såväl DGC:s medarbetare som övriga
intressenter. EQT anger vidare i pressmeddelandet varigenom
Erbjudandet offentliggjorts att de inte förutser några negativa
effekter av Erbjudandets genomförande för DGC:s medarbetare,
inklusive anställningsvillkor, eller de platser där DGC har kontor.

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i
relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen grundar sin rekommendation på en samlad bedömning av ett
antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen
av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade
till, DGC:s nuvarande ställning, värderingen av DGC i relation till
jämförbara noterade bolag, kursutveckling, DGC:s förväntade framtida
utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen konstaterar att Erbjudandet innebär en premium om cirka 59,2
procent i förhållande till stängningskursen om 157 kronor för DGC:s
aktie på Nasdaq Stockholm den 5 juni 2017, vilket var den sista
handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet och en premie om
74,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga
betalkursen om 143 kronor för DGC:s aktie på Nasdaq Stockholm under
de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Som ett led i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen
ombett Swedbank att avge ett värderingsutlåtande avseende
Erbjudandet. Av Swedbanks värderingsutlåtande, vilket biläggs detta
pressmeddelande, framgår att Swedbank anser att Erbjudandet är att
betrakta som skäligt för aktieägarna i DGC ur en finansiell
synvinkel.

Vid Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen även beaktat
att DGC:s huvudägare, inklusive David Giertz, Jörgen Qwist, Lannebo
Fonder, AMF Aktiefond Småbolag och flera nyckelanställda, som
gemensamt representerar 85,2 procent av det totala antalet aktier och
röster i Bolaget, bedömt priset i Erbjudandet så pass attraktivt att
de har sålt sina aktier till EQT till detta pris.

Styrelsen har även vid sin utvärdering av Erbjudandet jämfört detta
med ett indikativt erbjudande som lämnats från en annan potentiell
budgivare.

Slutligen är Styrelsen även av uppfattningen att transaktionen är
logisk utifrån ett industriellt perspektiv och att DGC och EQT:s
dotterbolag IP-Only, som genom transaktionen kommer att bli
systerbolag, kompletterar varandra väl.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt DGC:s aktieägare
att acceptera EQT:s Erbjudande.[8]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet...)

Tillämplig lag
Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas
i enlighet härmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet
ska avgöras av svensk domstol.

Rådgivare
Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Stockholm, 7 juni 2017
Styrelsen för DGC

----------------------------------------------------------------------

[8]
(http://file///C:/Users/jakob.tapper/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet......

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.