Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Dicot AB (publ): Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad

Företrädesemissionen om 20,3 MSEK som offentliggjordes den 23 juli
2019 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller
"Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Teckningsperioden avslutades
den 17 september 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt
244 procent, varav cirka 92 procent tecknades med stöd av uniträtter
och cirka 152 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta
följer att garantiåtagandena inte kommer att användas. Genom
Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,3 MSEK före
emissionskostnader. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen
övertecknades, och som tidigare har kommunicerats, överväger
styrelsen i Dicot att besluta om en övertilldelningsemission.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i
enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i
investeringsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas
separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare
erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från
respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Dicot att öka med
973 852,88 SEK genom utgivande av 7 790 823 aktier. Efter
Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 947
705,75 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 15 581 646
aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

De teckningsoptioner av serie 2019/2020 som har emitterats i
Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny
aktie i Dicot under teckningsperioden från den 1 oktober 2020 till
den 15 oktober 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd
av teckningsoptioner kommer att motsvara 70 procent av volymviktad
genomsnittskurs av Bolagets aktier enligt det officiella priset på
Spotlight Stock Market för perioden från den 14 september 2020 till
och med den 25 september 2020, men kommer inte vara lägre än 2,60 SEK
eller högre än 5,20 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till
handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har
registrerats hos Bolagsverket.

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknades, och som
tidigare har kommunicerats, överväger styrelsen i Dicot att besluta
om en övertilldelningsemission genom att använda bemyndigandet från
årstämman som ägde rum den 16 maj 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband
med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare
till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: julie.silber@dicot.se
www.dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för
behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi
upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid
lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra
en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna
introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på
Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer
information, se www.dicot.se.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 september 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier,
teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Dicot och
investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än
på grundval av informationen i det investeringsmemorandum som Dicot
offentliggjorde på Bolagets webbplats den 2 september 2019.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU"), nyemitterade aktier
eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon
amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av
pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas,
registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom
investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte
distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet ("EES") än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Dicot lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/dicots-foretradesemission-k...
https://mb.cision.com/Main/17172/2910766/1109303.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.