Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Dignitana AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 december 2017 kl. 13.00
i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 28 november 2017,

· dels senast tisdagen den 28 november 2017 anmäla sig skriftligen
per brev till Dignitana AB (publ), Traktorgränden 3, 226 60 Lund, via
mail till madelaine.roos@dignitana.se eller per telefon 046-163091.

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om
eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd innan tisdagen den 28 november 2017. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år
från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
Bolaget.

Förslag till dagordning:

0. Öppnande av stämman.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen beslutande om en företrädesemission under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande den 1 november 2017 på i huvudsak följande
villkor:

1. Genom företrädesrättsemissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 20 274 112 kronor och antalet aktier ökas högst med 20 274 112 aktier.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna en (1) ny aktie.

3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:

a. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b. i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

c. i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

4. För varje tecknad aktie ska erläggas två kronor och tio ören (2,10 kr).

5. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 7 december 2017.

6. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden från och med 11 december 2017 till och med 27 december 2017.

7. Betalning för aktier ska ske senast den 29 12 december januari 20178, i enlighet med utsänd avräkningsnota.

8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 7 kräver, och är villkorat av, beslut om
ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om ändring av
bolagsordningen gällande § 4 Aktiekapital samt § 5 Antal aktier.

Nuvarande lydelse § 4 Aktiekapital är: Aktiekapitalet skall vara lägst
7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Styrelsen föreslår att
den ändras till: Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor
och högst 80 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse av § 5 Antal aktier är: Antalet aktier skall vara
lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken. Styrelsen föreslår att
den ändras till: Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst
80 000 000 stycken.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget
från och med måndagen den 20 november 2017. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets kontor med adress Traktorgränden 3, 226 60
Lund, samt på dess hemsida, www.dignitana.se, alternativt skickas
kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter
ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress. Samtliga
övriga handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
finnas tillgängliga vid stämman.

__________________

Lund i november 2017

Dignitana AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 november 2017 kl 7.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/2116/2381011/745379.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.