Du är här

2018-08-30

Dome Energy AB: Dome Energy ingår låneavtal och riktar emission av teckningsoptioner för att göra stort borrprogram, fö...

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget")
har beslutat ingå låneavtal med Bustein AS, Kvalitena AB (publ),
respektive Trention AB (publ) ("Långivarna") om totalt cirka 46 MSEK.
Låneavtalen ingås i syfte att tillföra Bolaget likvida medel för ett
aggressivt borrprogram i Illinois Basin, men också till allmänna
bolagsändamål. Lånefaciliteten kan nyttjas fram till och med den
första bankdagen i januari 2019 och ska vara fullt återbetald 24
månader efter första nyttjandetillfället. Lånet löper med en fast
årlig ränta om 9,0 procent. Återbetalning får ske genom kvittning.

Vidare har styrelsen i Bolaget beslutat, under förutsättning av
godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra en emission av
högst 1 226 667 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt ("Emissionen") till Långivarna där Bustein AS erhåller
490 667 teckningsoptioner, Kvalitena AB (publ) erhåller 368 000
teckningsoptioner samt Trention AB (publ) erhåller 368 000
teckningsoptioner.

Skälet till genomförande av Emissionen till Långivarna är att Bolaget
åtagit sig att genomföra Emissionen som ett villkor i avtalet mellan
Bolaget och Långivarna om ställande av ovan beskriven lånefacilitet
till Bolaget. Bolagets huvudägare har förklarat att de står bakom
genomförande av Emissionen.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 september 2018.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna
ges ut vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till
teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 37,50 SEK
per aktie. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan
parterna om ovan nämnda låneavtal. Teckningskursen vid nyteckning av
aktie med stöd av en teckningsoption ska erläggas kontant eller genom
kvittning, under de förutsättningar som anges i 14 kap. 48 §
aktiebolagslagen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
bestämmelser om omräkning av teckningskurs vid vissa bolagshändelser.

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kan ske
under perioden från och med datumet för registrering av
teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 1 september
2020.

Nya aktier i Bolaget som tillkommer vid nyttjande av
teckningsoptionerna ska berättiga till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning från och med den dag de blivit
införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets
aktiekapital att öka med 6 133 335 SEK (från dagens 36 908 645 SEK
till 43 041 980 SEK) och antalet aktier med 1 226 667 aktier (från
dagens 7 381 729 aktier till 8 608 396 aktier). Den totala
emissionslikviden som tillförs Bolaget efter utnyttjande av samtliga
utgivna teckningsoptioner är cirka 46 MSEK. Utspädningen för
aktieägare vid utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner
kommer uppgå till 14,25 procent utifrån totalt antal aktier i
Bolaget.

Bolaget och respektive långivare i låneavtalen har avtalat att
långivaren har rätt att kvitta sina fordringar enligt låneavtalet mot
Bolagets krav på betalning av teckningskursen vid låntagarens
utnyttjande av sina teckningsoptioner.

Styrelseledamöterna Mats Gabrielsson (även styrelseordförande i
Trention (publ)) och Knut Pousette (även verkställande direktör i
Kvalitena AB (publ)) deltog inte i besluten att ingå låneavtalen och
att genomföra Emissionen på grund av jäv.

Styrelsens beslut är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma
i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

Paul Mørch, CEO/VD: "Vi är glada att stänga denna lånefinansiering som
medger ett mer aggressivt borrprogram under de närmaste månaderna.
Våra kassaflöden skulle möjliggöra att några brunnar kan borras, men
med det extra kapitalet kan vi borra så mycket som 12 brunnar före
årets slut. Vi arbetar för närvarande med detaljerna kring rigg- och
färdigställandekapaciteten i Illinois Basin, och vi kommer
vidareutveckla med mer detaljer om vårt program under nästa vecka."

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 14:15 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger
i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och
produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer
information besök www.domeenergy.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA"), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/dome-energy-ingar-laneavtal-o...
http://mb.cision.com/Main/10080/2604862/900231.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.