Du är här

2017-05-19

Dome Energy AB: Dome Energy kallar till ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2017

Pressrelease Stockholm 19 maj 2017 (Nasdaq First North: DOME)

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter "Dome
Energy" eller "Bolaget") (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att
styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma kl 10 den 20 juni 2017.
Se nedan kallelse i sin helhet:

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2017 klockan 10:00
på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 14 juni 2017, samt

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast onsdagen den 14 juni 2017 kl. 12:00. Anmälan ska ske till
Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ),
"Årsstämma 2017", Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32 Stockholm eller
per e-post till Marianne Brandt; mb@domeenergy.com eller per telefon
+46 70 523 9214. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisations-nummer (eller motsvarande), fullständig adress,
telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst
två (2)) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud ska en av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst
ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges
en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från
utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan
angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original ska
under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer
att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under
"Bolagsstämmor" senast tre (3) veckor före stämman och skickas till
de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på
samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk
person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara
verkställd senast onsdagen den 14 juni 2017 och aktieägaren bör
därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer
omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
när sådan förekommer.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt
utseende av styrelseordförande.

11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
13. Beslut om riktad emission av tecknings-optioner, Serie 2017/2020.
14. Avslutande av stämman.
Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016.

Arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)
Fullständiga förslag under dessa punkter kommer att finnas
tillgängliga på adressen ovan samt på Bolagets webbplats senast två
veckor före årsstämman.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 11)
Som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018 har föreslagits
omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo Lagerström som ny
huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom
ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den
bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant
betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt
förenas med villkor.

Riktad emission av tecknings-optioner, Serie 2017/2020 (punkt 13)
Fullständiga förslag under denna punkt kommer att finnas tillgängliga
på adressen ovan samt på Bolagets webbplats senast två veckor före
årsstämman.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär
kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets
webbplats senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och röster i Bolaget till 229 292 636, samtliga
av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare
har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

------------------------------
Stockholm i maj 2017
Dome Energy AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 12.00 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger
i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och
produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer
information besök www.domeenergy.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/dome-energy-kallar-till-ordin...
http://mb.cision.com/Main/10080/2269689/677111.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.