Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

Dometic Group: Kallelse till årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) hälsas
välkomna till årsstämma tisdagen den 9 april 2019 klockan 13.00 på
Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm. Inregistrering
sker från klockan 12.00.

Deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
3 april 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 3 april
2019. Anmälan kan göras via formulär på bolagets hemsida,
www.dometic.com, per telefon 08-402 91 26 under vardagar kl.
09.00-16.00 eller skriftligen per post till Dometic Group AB (publ)
c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm. Vid
anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid),
person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella
ombud/biträden. Se nedan för information om behandling av
personuppgifter.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som
utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i
original och eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman
sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida, www.dometic.com, och sänds till
de aktieägare som begär det. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet
eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst
fem år. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller på
dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år
vid tidpunkten för årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut ska för att ha rätt att delta i stämman låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den
3 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum ska underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av bolagets verkställande direktör.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om:
ads. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

adt. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, och

adu. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Valberedningens förslag avseende principer för utseende av
valberedning.

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
verkställande direktören och koncernledningen.

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av
aktier.

16. Stämmans avslutande.
Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning för 2018 om
2,15 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara torsdagen
den 11 april 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta
förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden
AB tisdagen den 16 april 2019.

Styrelse m m (punkterna 1 och 9-12)
Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Joachim Spetz
(Swedbank Robur Fonder), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring),
Filippa Gerstädt (Nordea Fonder) och Fredrik Cappelen,
styrelseordförande i Dometic, föreslår följande:

· Styrelsens ordförande Fredrik Cappelen utses till ordförande på
årsstämman (punkt 1).

· Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan
revisorssuppleant (punkt 9).

· Styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2020 ska utgå
med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 420 000 kronor
vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare
ska arvode för kommittéarbete utgå med 120 000 kronor till
revisionsutskottets ordförande och 65 000 kronor vardera till övriga
ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets
ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta
innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för
kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna
sammansättning, om 3 870 000 kronor, motsvarande en ökning med 170
000 kronor jämfört med föregående år. (punkt 10).

· Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för
offert (punkt 10).

· För tiden intill slutet av årsstämman 2020, omval av samtliga
styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus,
Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E.
Schmückle (punkt 11).

· Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande (punkt 11).
· Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden
intill slutet av årsstämman 2020 (punkt 12).

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
bolagets hemsida, www.dometic.com.

Valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer
för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant
för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i
bolaget per den 31 augusti. För det fall någon av de tre största
aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till
valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa
tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska
sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska
utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om
valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör
de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare
ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit
bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant
till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse
en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största
aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till
ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess
nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad
som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och
koncernledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande
riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och Dometics
koncernledning ("Koncernledningen") att gälla för perioden fram till
och med årsstämman 2020.[1]

Total ersättning

Den sammanlagda ersättningen ska baseras på innehavd position,
individuell måluppfyllelse, Dometic-koncernens resultat samt vara
konkurrenskraftig i anställningslandet. Ersättningen kan bestå av
fast lön, rörlig kontant ersättning baserad på uppfyllelse av
kortsiktiga, årliga resultatmål, långsiktiga incitamentsprogram,
pension och andra förmåner, inklusive icke-monetära förmåner.

Fast lön och rörlig ersättning

Den fasta lönen ska utgöra grunden för den sammanlagda ersättningen.
Den fasta lönen ska vara anpassad efter den lokala marknaden och
reflektera ansvarsnivån för den aktuella positionen. Lönenivåerna för
den fasta lönen ska ses över årligen.

Medlemmar i Koncernledningen ska, utöver den fasta lönen, enligt
årligt beslut av styrelsen kunna få rörlig ersättning baserad på
uppfyllelse av kortsiktiga, årligen förutbestämda och mätbara
resultatmål. Sådan rörlig ersättning ska vara relaterad till innehavd
position och får, för verkställande direktören, uppgå till maximalt
75 % av den fasta lönen, och för övriga medlemmar i Koncernledningen,
uppgå till 30-50 % av den fasta lönen enligt individuella avtal.

Långsiktiga incitamentsprogram

I tillägg till den fasta och rörliga lönen kan långsiktiga
incitamentsprogram implementeras. Sådana program ska vara utformade i
syfte att säkerställa ett långsiktigt engagemang i Dometic-koncernens
utveckling, vara marknadsmässiga och ha en intjänandeperiod som inte
understiger tre år. Aktierelaterade eller aktiekursrelaterade
långsiktiga incitamentsprogram ska godkännas av bolagsstämman.

Pension och försäkringar

Pension och försäkringsförmåner ska reflektera aktuella regelverk och
praxis i anställningslandet. Värdet av förmånerna ska vara i linje
med marknadspraxis i landet och inte överstiga 35% av den årliga
fasta lönen för VD och 30 % av den årliga fasta lönen för resterande
ledande befattningshavare. Om möjligt ska pensionsplaner, i linje med
koncernens ersättningspolicy, vara premiebaserade. Pensionsåldern är
normalt 65 år.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom tjänstebil, sjukförsäkring och liknande, kan
ingå i den totala ersättningen och ska ha till syfte att underlätta
Koncernledningens tjänst och vara rimliga i förhållande till
marknadspraxis i anställningslandet.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Medlemmar i Koncernledningen ska ha 6 månaders uppsägningstid när
uppsägning initieras av den anställde. Om anställningen sägs upp av
bolaget ska 6-12 månaders uppsägningstid gälla. Verkställande
direktören ska ha 6 månaders uppsägningstid om anställningen sägs upp
av bolaget och ska vara berättigad till avgångsvederlag motsvarande
upp till ytterligare ett års fast lön. Avgångsvederlag ska inte
utgöra grund för semesterlön eller pensionsförmåner. Lokala
anställningslagar och regler kan påverka villkoren för uppsägning
från bolagets sida.

Medlem i Koncernledningen får inte konkurrera med bolaget under
uppsägningstiden.

Bemyndigande för styrelsen...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.