Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Doxa: Kommuniké från årsstämma 2017 i Doxa

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017 I DOXA

På bolagets årsstämma i Stockholm den 17 maj behandlades togs följande beslut:
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt beslutade att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget överförs i ny räkning.
Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, inga suppleanter.
Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Magnus Wahlbäck (ordförande), Ingrid Atteryd Heiman och Alexander Tasevski. Till nya styrelseledamöter valde stämman Göran Urde och Mats Persson.
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017 ska utgå med 80 000 SEK per ledamot och 160 000 SEK för ordförande.
Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor och att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst tre miljoner femhundra tusen aktier utan företräde för aktieägarna. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande skulle utspädningen uppgå till ca 10%. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. Det noteras att bemyndigandet således inte omfattar s.k. företrädesemission.
Stämman beslutade att Bolagets Principer för Valberedning skall kvarstå i enlighet med det beslut som togs på föregående Årsstämma, 15 juni 2016.

VDs presentation finns att hämta på hemsidan.

Uppsala den 18 maj 2017

För ytterligare information, kontakta Torbjörn Larsson, VD torbjorn.larsson@doxa.se mailto:torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se http://www.doxa.se
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se http://www.ceramir.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20321

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.