Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Drillcon: Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i
Nora.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget
och koncernen enligt

framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2015. Stämman
beslutade att

20 070 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,45 kr per
stamaktie med avstämningsdag 20 Maj 2016. Resterande vinstmedel
balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och
ingen suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2016 omvaldes Mikael
Berglund, Per-Erik Lindström och Carl Östring. Jan Skoglund och
Joakim Skantze hade avböjt omval. Till ny ledamot valdes David
Tunberger. Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med
sammanlagt 400 000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till
ordföranden och 80 000 kr var till ordinarie ledamöter. Vid det
efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Carl Östring som
ordförande.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Drillcon AB, ges möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget
bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall
arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag.
Därtill utgår mervärdesskatt på fakturerat belopp

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jonas
Bergström valdes för en mandatperiod om 1 år.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att
styrelsen bemyndigas att

besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för
aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet
omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av

bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr.
Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma. Vid utnyttjandet av
bemyndigandet utan företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas
till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om
viss rabatt. Vid emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt
att besluta om emissionskurs.

Övrigt

Årsredovisning för 2015 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också
tillgänglig på: www.drillcon.se

Delårsrapport för perioden januari - juni 2016 lämnas onsdagen den 17
augusti.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Rylander, VD

Drillcon AB

Telefon: 0587-82824

E-post: patrik.rylander@drillcon.se

WEB: www.drillcon.se

Certified Adviser på NASDAQ First North är Remium Nordic AB

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon
Drilling Equipment AB, Drillcon Iberia SA och Drillcon Norway AS
utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska
gruv- och anläggningsindustri.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 279 Mkr under 2015.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier vilket är en
alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm
AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att
följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande
regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/drillcon/r/arsstamma-i-drillcon-ab--publ-,c201...
http://mb.cision.com/Main/991/2012136/517493.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.