Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017 - Rättelse

Rättelse avseende koncernens "Kostnad för sålda varor" i kvartalet.

I Koncernens resultaträkningar samt Koncernens kvartalsvisa
resultaträkningar i sammandrag har "Kostnad för sålda varor" för
kvartalet april-juni 2017 blivit fel. Det var rapporterat -780 MSEK
och ska vara -800 MSEK. Bruttoresultatet på 302 MSEK samt
bruttomarginalen i kvartalet på 27,4 % är korrekt rapporterat och
kommenterat på i rapporten i övrigt.

Stark tillväxt och förvärv på Nya Zeeland

1 april - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 1 101 (1 013) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,3 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 (1,54) SEK.
· Duni ökar sin närvaro i Asien och Oceanien genom att den 3 maj
förvärva Sharp Serviettes på Nya Zeeland.

· Solid tillväxt inom affärsområde Table Top.
1 januari - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 2 106 (1 973) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,3 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,75 (2,69) SEK.
· Råmaterialpriser på fortsatt höga nivåer, pressar
bruttomarginalen.

· Resultatförbättring till följd av ökade volymer och ett högt
kapacitetsutnyttjande.

· Investering på 55 MSEK i en logistikfastighet i Tyskland.
Nyckeltal

MSEK 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån
april april- juni januari- januari- juli-juni januari-
- juni 2016 juni juni 2016/ december
2017 2016 2017 2016
2017
Nettoomsättning 1 101 1 013 2 106 1 973 4 404 4 271
Operativt 110 108 199 194 507 502
resultat 1)
Operativ 10,0 10,6 % 9,4 % 9,8 % 11,5 % 11,8 %
rörelsemarginal %
1)
Resultat efter 98 94 176 167 450 441
finansiella
poster
Resultat efter 73 72 132 127 339 334
skatt

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet "Operativt
resultat".

VD's kommentar

"Kvartalets försäljning ökade med 88 MSEK motsvarande 8,7 % i
förhållande till föregående år, justerat för valutakursförändringar
en ökning med 5,3 %. Tillväxten är i huvudsak genererad från högre
organisk tillväxt i Table Top, förvärv i New Markets och fortsatt
ökade marknadsandelar i take-away-segmentet inom Meal Service.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 1 101 (1 013) MSEK och den
organiska tillväxten, rensat för valuta och förvärv, stärktes till
2,6 %. Operativt resultat ökade till 110 (108) MSEK men i linje med
den kommunikation som lämnades i föregående kvartalsrapport tyngs
kvartalets bruttomarginal av prisökningar på råmaterial. Dessa
kostnadsökningar blir i huvudsak kompenserade mot marknaden under
kvartal tre. Periodens operativa kassaflöde uppgick till 95 (39) MSEK
och utöver normala underhållsinvesteringar påverkades periodens
kassaflöde och nettoskuld av förvärvet av Sharp Serviettes på Nya
Zeeland. Nettoskulden vid periodens utgång uppgick till 1 109 (920)
MSEK.

Sharp Serviettes har en ledande position som producent och distributör
av dukningsprodukter mot den Nya Zeeländska marknaden. Bolagets
omsättning uppgick föregående år till cirka 60 MSEK och under de
senaste åren har man påvisat en mycket god försäljningstillväxt.
Genom Sharp Serviettes blir Duni marknadsledare på Nya Zeeland
samtidigt som det stärker vår närvaro i de högt prioriterade
marknaderna i Asien och Oceanien. Sharp Serviettes, tillsammans med
Terinex Siam och Duni Song Seng, skapar också en stark plattform för
ökad närvaro i Australien.

Affärsområde Table Top växte i kvartalet med 6,9 % och vi ser en
mycket god utveckling i flera större försäljningsregioner. Den starka
trenden i södra Europa kvarstår samtidigt som efterfrågan i
Centraleuropa stabiliserats. Nettoomsättningen ökade till 605 (566)
MSEK och försäljningsaktiviteterna, initierade på grund av den svaga
försäljningstrenden vid inledningen av 2016, bidrar nu till en bättre
utveckling. Det operativa resultatet ökade till 95 (87) MSEK och
rörelsemarginalen förstärktes till 15,7 % (15,4 %).

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa snabbare än marknaden
och i kvartalet uppnåddes en tillväxttakt på 7,5 % i relation till
föregående år. Investeringar i utökade säljresurser fortgår och
sortimentsomställningen till mer miljöanpassade produkter är helt i
linje med kundernas efterfrågan. Nettoomsättningen uppgick till 194
(180) MSEK och det operativa resultatet uppgick till 15 (19) MSEK.
Resultatet påverkades negativt av ökade inköpspriser på plastbaserade
produkter.

I affärsområde Consumer uppgick nettoomsättningen till 211 (213) MSEK
och det operativa resultatet minskade till -6 (-1) MSEK. Lägre
försäljning och en mer ofördelaktig produktmix i Tyskland bidrar till
det sämre resultatet. Den europeiska konsumentmarknaden är volatil
och en relativt hög andel av försäljningsvolymen är kopplad till
uppdragsproduktion. I syfte att öka effektiviteten och bättre anpassa
oss till kundernas efterfrågan ser vi nu över hur vårt erbjudande kan
förstärkas.

Affärsområde New Markets ökade sin nettoomsättning till 78 (42) MSEK
och det operativa resultatet till 5 (2) MSEK. Utvecklingen är i
huvudsak driven av genomförda förvärv men vi ser också en bättre
försäljningstrend på våra exportmarknader. Terinex Siam och Sharp
Serviettes, som primärt haft inhemsk distribution, integreras nu i
Dunis asiatiska försäljnings- och distributionsstruktur. Vi ser
därmed goda förutsättningar för utökad export till närliggande
marknader.

Sammantaget är kvartalets tillväxt tillfredsställande och vi har
lyckats balansera utmaningen med råmaterialpriser. Kostnadsökningen
kommer att vara kompenserad i kvartal tre och givet de senaste
månadernas förbättrade försäljningstrend ser vi med viss tillförsikt
fram emot att gå in i den mer intensiva höstsäsongen.", säger Thomas
Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

::
För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::
Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 300 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN
-kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att
offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
juli 2017 klockan 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-j...
http://mb.cision.com/Main/295/2307564/700355.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.