Du är här

2017-03-29

Duni AB: Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 3 maj 2017

I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB
även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den
3 maj 2017.

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
3 maj 2017 kl. 15.00 på Akvariet, Dockplatsen 12 i Malmö.
Inregistrering inleds kl. 14.15.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara
registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 26 april 2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid
stämman senast samma dag (den 26 april 2017). Anmälan ska ske
skriftligen till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö,
per e-mail bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före
stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt via Dunis hemsida, www.duni.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den
26 april 2017, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Verkställande direktörens anförande
9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
10. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det
fall stämman beslutar om vinstutdelning

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter samt till revisor

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
18. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Magnus
Yngen ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för
det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 5 maj
2017. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2017.

Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter;
fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt av revisor

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter
oförändrat ska vara fem och att omval ska ske av styrelseledamöterna
Johan Andersson, Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren och
Magnus Yngen. Magnus Yngen föreslås väljas till ordförande i
styrelsen.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns på
Dunis hemsida, www.duni.se. Informationen kommer även att finnas
tillgänglig på stämman.

Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet till styrelsens
ordförande ska utgå med 562 000 kr (tidigare 535 000 kr) och till
övriga ledamöter som utsetts av stämman med 300 000 kr (tidigare 285
000 kr) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med
63 000 kr (tidigare 60 000 kr) till ordföranden i
ersättningsutskottet och med 29 000 kr (tidigare 27 500 kr) till
övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 121 000 kr (tidigare
115 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och med 57 000 kr
(tidigare 54 000 kr) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
Valberedningen har vidare föreslagit, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers
AB har meddelat att Eva Carlsvi kommer fortsätta som huvudansvarig
revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor arvoderas
med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas
med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya
aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot
betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna, samt rätt att
besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses i
13 kap 5 § första stycket sjätte punkten, 14 kap 5 § första stycket
sjätte punkten eller 15 kap 5 § första stycket fjärde punkten
aktiebolagslagen. Beslut om apportemission med stöd av bemyndigandet
ska ske för att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra
företag eller verksamheter där betalning ska ske med egna aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för emissionskursen
ska vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i
företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och
övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar
och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i
förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade med
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga
lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av
anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl
motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det
normala fallet vara 65 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer
endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Förslag till beslut om valberedning
Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska
utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt
största aktieägarna per den 30 september 2017 som vardera ska utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2017. Om någon
av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin
rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar
ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så
bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett
den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör
de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som
tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för
utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut
om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Övrig information

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således
totalt 46 999 032 röster. Duni innehar inte några egna aktier.
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden
som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens
ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i
förväg kan göra det till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201
22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade
yttrande och revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga
beslutsförslag enligt punkterna 10b och 15-17, hålls tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida www.duni.se senast den 12 april 2017
samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Malmö i mars 2017

DUNI AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Mats Lindroth, CFO
Tel 040-106200

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 200 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är
noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "DUNI".

Duni.se (http://www.duni.se/)
--------------------------...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.