Du är här

2014-05-08

East Capital Explorer AB: East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 85 SEK per aktie den 30 april 2014

Utveckling av NAV och aktiekurs

* Preliminärt NAV per aktie den 30 april 2014 uppgick till 9,39 EUR (85 SEK),
vilket motsvarar ett sammanlagt NAV på 295 MEUR (2 658 MSEK) för East
Capital Explorer NAV per aktie (EUR) ökade med 2,6 % (3,7 % i SEK) jämfört
med den 31 mars 2014
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 30 april
2014 till 1,70 EUR (15 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 53 MEUR (480
MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 30 april 2014 var SEK 52,50 (5,83 EUR), en
ökning med 7,0 %1)jämfört med den 31 mars 2014
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 april 2014 var
31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 9,01 SEK per den 30 april 2014

1) Justerat för värdet på inlösenrätten (motsvarande 1,53 SEK den 30
april)

Händelser under månaden

* Den 16 april meddelade bolaget att East Capital Special Opportunities Fund
II, som startades 2010 med en planerad livslängd på fyra år, kommer att
avvecklas under 2014. East Capital har påbörjat försäljningen av fondens
tillgångar och likviden kommer att betalas ut i etapper. Utbetalning av den
första etappen om cirka 80 % av innehaven förväntas ske vid månadsskiftet
maj-juni och av den resterande delen under hösten 2014. Värdet på East
Capital Explorers innehav i fonden per den 30 april 2014 var 19,6 MEUR. Den
genomsnittliga årsavkastningen på innehavet är cirka -15 procent
* Den 22 april meddelade East Capital Explorer att bolaget har kommit överens
med sin förvaltare East Capital om ett antal förändringar i
avgiftsstrukturen. Förändringarna innebär bland annat att inga
resultatbaserade avgifter betalas ut förrän substansvärdet per stamaktie
överstiger 100 SEK, att förvaltningsavgiften sänks på
fastighetsinvesteringar och halveras på portföljvärden som överstiger 400
MEUR. Därtill introduceras mekanismer som begränsar förvaltarens rätt att
ta ut resultatbaserade avgifter på direktinvesteringar. Detta gav en
positiv påverkan om 9,0 MEUR på substansvärdet per den 30 april, i och med
att tidigare reserver har lösts upp
* East Capital Explorers årsstämma den 22 april beslutade om att fortsätta
det pågående inlösenprogrammet, varvid bolaget erbjuder att lösa in var
20:e aktie till februari månads substansvärde på 83 SEK per aktie. Vid full
acceptansnivå betalas totalt 14,6 MEUR ut till aktieägarna i juni.
Årsstämman förnyade även styrelsens mandat att ge ut preferensaktier enligt
förslaget som antogs vid bolagets extra bolagsstämma den 24 mars

Portföljen den 30 april 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Värde- Värde- Substans-värde per aktie, Substans-värde, % Andel av NAV |
| |
| förändring1, % april förändring1, % 2014 |
| EUR MEUR |
| |
|Direktinvesteringar |
|Melon Fashion Group 0,0% -12,0% 1,97 62,0 21% |
|Starman 0,0% 0,0% 0,80 25,0 8% |
|Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,31 9,8 3% |
|Komercijalna Banka Skopje 6,7% 1,9% 0,21 6,7 2% |
| 0,4% -7,4% 3,30 103,6 35% |
| |
|Fondinvesteringar |
|East Capital Deep Value Fund 0,4% 0,5% 1,48 46,4 16% |
|East Capital New Markets Fund 0,6% -4,9% 1,33 41,9 14% |
|East Capital Russian Domestic Growth Fund -7,4% -35,2% 0,87 27,4 9% |
|East Capital Baltic Property Fund II 0,0% -0,5% 0,65 20,6 7% |
|East Capital Bering Ukraine Fund R -1,1% -18,1% 0,07 2,1 1% |
| -1,3% -10,9% 4,40 138,4 47% |
| |
|Kortfristiga placeringar |
|Kortfristiga placeringar2 0,63 19,7 7% |
|Likvida medel 1,07 33,7 11% |
| 1,70 53,3 18% |
| |
|Totalt portföljen 9,40 295,3 100% |
| |
|Netto övriga tillgångar och skulder -0,01 -0,3 0% |
|Substansvärde 2,6% -5,1% 9,39 295,0 100% |
|1) Beräkningen är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, |
|dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående värde plus |
|investeringar under perioden och utgående värde plus under perioden mottagna |
|medel |
|2) På grund av den pågående avvecklingen av East European Debt Finance och |
|East Capital Special Opportunities Fund II särredovisas inte längre dessa |
|innehav utan inkluderas i kortfristiga placeringar då de kvarvarande |
|tillgångarna är begränsade och förväntas vara avyttrade under 2014 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalender för finansiell information

* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014, 22 maj 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014, 21 augusti 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014, 7 november 2014

Kontaktinformation

Catharina Hagberg
, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52

Lena Krauss
, Head of Investor Relations&Finance, East Capital Explorer, 073 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs
också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Mid Cap.

Notering:
NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap -Ticker:
ECEX -ISIN:
SE0002158568 -

Reuters:
ECEX.ST -Bloomberg:
ECEX SS Equity

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 08:00 CET.

140508 - Substansvärderapport april 2014
http://hugin.info/143006/R/1783509/610798.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1783509

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.