Du är här

2017-05-23

Ecoclime: Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) årsstämma den 23 maj 2017

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) höll årsstämma
tisdagen den 23 maj 2017 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de
viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse lades fram. Resultaträkning och
balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson,
Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål, Roger Östlin och
Jenny Löfgren.

Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Nygårds.

Till revisor valdes Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som
huvudansvarig revisor.

Arvoden

Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med
ett prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens ordförande med två
prisbasbelopp, 88 600 kr.

Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av
bolaget godkänd kostnadsräkning.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande informerade bolagets VD Lennart Olofsson aktieägarna
om utvecklingen under verk-samhetsåret 2016.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av
aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets
aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 900.000 kronor
motsvarande högst 9.000.000 st. Avvikelse ska därvid kunna ske från
aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna
ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra
kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller
delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget att genom
teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla
kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer
detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 83 % baserat på
nuvarande antal aktier i bolaget.

Ändring i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
Bolagsordningen så att bolagets firma ändras till Ecoclime Group AB.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/kommunike-fran-ecoclime-comfort-cei...
http://mb.cision.com/Main/11665/2272612/679021.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.