Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

ECOMB: Halvårsrapport 2018

Stark framtidstro med två ben

· Nytt fokus med Ocean Recycle
· Ny affär på den stora kinesiska marknaden
· Ett första projekt med OEM konkretiseras
· Driftsättning och intrimning nära på Martinique

Delår 1 januari-30 juni 2018

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 2 175 TSEK ( 2
905 TSEK )

· Resultatet efter finansiella poster -1 014 TSEK ( -1 584 TSEK )
· Resultat per aktie: -0,09 SEK ( -0,14 SEK )
· Antal aktier: 11 477 886 st (11 477 886 st )
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar:
358 TSEK ( 2 987 TSEK )

Q2 1 april-30 juni 2018

· Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 1 994 TSEK ( 1 210 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster 93 TSEK ( -935 TSEK )
· Resultat per aktie: 0,01 SEK ( -0,08 SEK )

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat
enligt ny redovisnings metod

Verksamheten under halvåret januari-juni 2018

Ekonomi

Kassan i bolaget har under perioden varit svag och vi arbetar sen en
tid tillbaks med olika alternativ till kapitaltillskott. Vi ser över
förutsättningarna för i princip samtliga alternativ;
företrädesemission eller riktad emission av nya aktier eller andra
finansiella instrument (företrädesvis konvertibler) samt även
crowdfunding (främst Ocean Recycle). Vid utgången av perioden uppgick
likvida medel inkl. kortfristiga placeringar till 0,4 MSEK.
Kundfordringarna uppgick till ca 0,2 MSEK och leverantörsskulderna
till ca 0,4 MSEK.

Våra genomförda kostnadsbesparingar, i form av minskade
personalkostnader och lokalkostnader, har tillsammans med
reservdelsbeställningar och flera mindre projekt inneburit en
resultatförbättring på 0,6 MSEK (-1,0 MSEK) jämfört med första
halvåret 2017 (-1,6 MSEK).

Nettoomsättningen minskade dock med 0,7 MSEK under samma period.

Marknad

Ocean Recycle löser kostnadseffektivt accelererande globala
vattenproblem

Vår patenterade "icke-stationära" teknik för selektiv syresättning av
döende eller helt döda bottnar har en mycket stor potential.
Målgruppen är nu inte bara stora världshav som t.ex. Östersjön utan
även innanhav, havsvikar och mindre sjöar lider av samma problem.
Övergödningen är tveklöst ett globalt problem som kommer att få stora
konsekvenser framöver, men redan idag är problemen akuta på många
håll. Algblomningmed ökad produktion av cyanobakterier är numera en
välkänd företeelse. I takt med ett varmare klimat tyder allt på att
problemen kommer att förvärras då högre vattentemperaturer gynnar de
negativa konsekvenserna. Detta gäller även dricksvattentäkterna, ett
marknadssegment vi kommer att fokusera mer på i det korta
perspektivet. Beräkningar visar att vår selektiva syresättningsteknik
har alla förutsättningar att utvecklas till en mycket
kostnadseffektiv metod för att lösa dessa globala problem.

Fokus på konvertering av stora kolpannor med OEM-bolaget

Vårt samarbete med det brittiska OEM(Original Equipment
Manufacturer)-bolaget fortsätter och nu med fokus på konvertering av
stora kolpannor till olika typer av förnyelsebara bränslen. För
närvarande tittar vi på ett specifikt case där Ecotube-systemet ska
ingå, dels för NOx-reduktion men även för att öka livslängden på
pannans centrala delar, som pannväggar och överhettare.

Förbränningsanläggningar i Kina

Den kinesiska marknaden är med sina 1,4 miljarder människor den i
särklass enskilt största marknaden för våra produkter. Vår nya
kinesiska samarbetspartner har på kort tid genomfört ett imponerande
jobb med ett flertal intressanta kundkontakter och en av dessa har
redan resulterat i vår första affär på mycket länge. Vi ser därför
med stor tillförsikt på den närmaste framtiden.

Projekt

Kapitalanskaffning ECOMB Ocean Recycle

Styrelsen i ECOMB AB (publ) har för sitt nya affärsområde med bifirman
Ocean Recycle beslutat att konvertera bifirman till ett helägt
dotterbolag.

Skälet är att den nya verksamheten är relativt avgränsad från ECOMBs
kärnverksamhet samt att finansieringsbehovet genom externt kapital
förväntas kunna tillgodoses på ett enklare och tydligare sätt.

Vi har i denna process tagit fram ett "Investeringserbjudande", som
inte är riktat specifikt till ECOMBs aktieägare utan till ett fåtal
investerare och ska ses som en ren information till våra aktieägare,
andra intressenter i bolaget och den övriga marknaden.

Kapitaliseringsbehovet i Ocean Recycle uppskattades till en början
till 20 MSEK, men efter en smärre justering av upplägget i den
initiala fasen kan projektet komma igång med betydligt mindre
kapital, uppskattningsvis 5 MSEK. Nödvändiga resurser kommer då att
föras över från moderbolaget ECOMB AB till Ocean Recycle. Vi ser en
mycket stor potential i det nya affärsområdet.

Nära driftsättning och intrimning på Martinique

Allt tyder på att den långa väntan på Martinique är över. Utrustningen
till den nya biobränsleeldade pannan levererades i april 2016 och nu
- 2½ år senare(!) - har vi blivit kallade av vår kund ACBoilers för
att åka över till Västindien. Skälen till förseningarna har varit
många, från orkaner till driftstörningar i närliggande sockerbruk.
Men nu ska hindren vara undanröjda.

I september beräknas därför driftsättning och intrimning av vår
utrustning för NOx-reduktion kunna starta.

Panndiagnos på speciell panna i Finland

Vi har fått ett uppdrag om en ny panndiagnos i Finland, ett annat av
Finlands pappers- och massabruk som måste minska NOx-utsläppen för
att klara kraven i IED (Industrial Emission Directives inom EUs
regelverk). Pannan eldas med olika sorters fasta bränslen som
biobränsle, torv och periodvis även kol. Eldstaden är relativt liten,
vilket ger en kort uppehållstid och höga temperaturer - en stor
utmaning för våra konkurrenter och samtidigt en speciell design som
passar Ecotube-systemet. Under 2019 måste NOx-reduktionssystemet vara
installerat och driftsatt. Projektet kommer att genomföras och
avrapporteras under Q3 och ordervärdet uppgår till ca 200 tkr.

Skärpta miljökrav i Kina öppnar ny marknad - panndiagnos beställd

Den kinesiska marknaden för avfallseldning har formligen exploderat
under 2000-talet. Antalet avfallseldade anläggningar har ökat från
endast ett fåtal till att idag omfatta över 1000 pannor i drift.
Under senare tid har miljökraven skärpts och den nya administrationen
strävar efter att kopiera de villkor som gäller för avfallspannorna
inom EU. Det inkommande avfallet är ofta osorterat i Kina, en mer
heterogen blandning jämfört med de europeiska anläggningarna. Detta
ställer högra krav på pannorna och Ecotube-systemet är ett unikt
verktyg som alltid påverkar förbränningsprocessen gynnsamt och jämnar
ut förhållandena i eldstaden.

Vi har sen en tid tillbaks diskuterat ett samarbete med en ny partner
i Kina och beställningen av en panndiagnos är en ny milstolpe i vår
historia och ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Den avfallseldade pannan ligger i de östra delarna av Kina och ägs av
ett av de större energibolagen. Ordervärdet uppgår till ca 400 tkr
och projektet kommer att slutföras under hösten.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång,
utöver vad som ovan angivits.

Framtidsutsikter

Med det nya affärsområdet ECOMB Ocean Recycle håller vi på att bygga
ett nytt ben att stå på och vi ser en mycket stor potential i den nya
patenterade tekniken. Vi hoppas inom kort komma i mål med
kapitalanskaffningen och därefter omgående starta projektet.

Ökad fokus på klimatneutrala energisystem har resulterat i starka
marknadskrafter mot ett mer elektrifierat samhälle och ECOMB ska vara
en del av denna framtid.

Kraven på lägre utsläpp av miljöstörande ämnen i rökgaser från
förbränningsanläggningar världen över kommer att öka och nu tar man
detta på allvar även i Kina, vilket kan öppna upp en mycket stor
marknad för Ecotube-systemet och våra andra produkter inom
förbränningsområdet.

Övrigt

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen som BFNAR 2012:1 (K3) vid
upprättande av finansiell rapport.

Granskning

Denna rapport har inte blivit granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse Q3 lämnas den 29 november 2018.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger
en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står
inför är belysta till bästa förmåga.

Södertälje den 30 augusti 2018

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD

Göran Ernstson, Ordförande
Eric Norelius, Ledamot
Martin Ridderheim, Ledamot
Lars Sjödin, Ledamot
Ulf Hagström, VD

Vid frågor om denna kommuniké kontakta :

Ulf Hagström, VD

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se

Kommunikén finns tillgänglig på www.ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 augusti 2018.

ECOMB AB (publ)
Box 2017
Tallvägen 2
151 02 Södertälje
Tfn.08-550 12 550
www.ecomb.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecomb/r/halvarsrapport-2018,c2604715
http://mb.cision.com/Main/11614/2604715/900148.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.