Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-29

ECOMB: Halvårsrapport Januari-Juni 2016

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed
avge följande

delårsrapport för det första halvåret 2016;
Fokus på koleldade pannor i Europa

· Stark position i Polen
· Nytt samarbete i England tar sikte på riktigt stora kolpannor
· Mer komplexa projekt i Sverige

Delår 1 januari-30 juni 2016

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 9 003 TSEK ( 4
323 TSEK )

· Resultatet efter finansiella poster -333 TSEK ( -306 TSEK )
· Resultat per aktie: -0,03 SEK ( -0,03 SEK )
· Antal aktier: 11 477 886 st (11 477 886 st )
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar:
3 300 TSEK

( 4 137 TSEK )
Q2 1 april-30 juni 2016

· Resultatet efter finansiella poster 39 TSEK ( 6 TSEK )
· Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 3 121 TSEK ( 3 142 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat
enligt ny redovisnings metod

Orderstocken kvartalsvis under 2014-2016

Orderstocken** har minskat i takt med att vårt stora projekt på
Martinique upparbetats och inga nya stororder kommit in. Se nedan
kvartalsvisa jämförelser.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten
minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse, senaste kvartalet

Q2 2016: 3 140 TSEK / Q2 2015: 19 641 TSEK

Kvartalsvis löpande senaste året

Se diagram i bifogad pdf

Verksamheten under halvåret januari-juni 2016

Ekonomi

Kassasituationen i bolaget är god och vid utgången av perioden uppgår
likvida medel inkl. kortfristiga placeringar till 3,3 MSEK.
Kundfordringarna uppgår till ca 7 MSEK och leverantörsskulderna till
ca 1 MSEK

Nettoomsättningen ökade rejält jämfört med första halvåret 2015.
Resultatet var dock negativt, en stor del av detta kan förklaras med
en förlängd tidplan i Martinique-projektet, något som även orsakat
merkostnader.

Marknad

Fortsatt offensiv i Polen

Den första installationen på varje ny enskild marknad är
utomordentligt viktig att lyckas med, det är inget nytt. Vår
referensanläggning i Polen, med Ecotube-system installerat i 3
koleldade pannor i Lublin, uppfyller alla dessa krav. Kunden är
fortsatt mycket nöjd med vårt jobb och en sådan kund är egentligen
den bästa säljare man kan tänka sig. Marknadsföringen och säljarbetet
med nya kundbesök och offerter pågår med oförminskad styrka, totalt
sett spenderas fler timmar på Ecotube i Polen än på någon annan
enskild marknad. Ledtiderna är ofta långa och därför kan vi idag inte
rapportera om någon målgång, men vi har en unik produkt på en mycket
stor marknad.

Språngbräda från England mot de största kolpannorna i Europa

De första Ecotuberna var små och korta, dimensioner som under årens
lopp successivt ökat.

Stora pannor kräver generellt stora Ecotuber och vi har idag lång
erfarenhet av den intrikata konstruktion som krävs för att klara en
lång livslängd i de tuffa förhållanden som råder i en
fastbränslepanna, både avseende de höga temperaturerna och
beläggningsproblematiken.

Vi har under resans gång löst och kommit runt svåra tekniska problem,
skapat en plattform för att ta nästa steg. De riktigt stora pannorna,
upp till 500 MWe (ett halvt kärnkraftverk!) innebär ytterligare en
utmaning när det gäller storleken på Ecotuberna, men nu har vi en
ovärderlig erfarenhetsbank att stödja oss mot. Generellt gäller att
ju större pannan är desto större är konkurrensfördelarna med
Ecotube-systemet och desto större kontrakt ligger i potten. Men för
att komma in på denna marknadsnisch krävs referenser och ECOMB som
litet bolag är i princip helt beroende av ett strategiskt samarbete
för att kunna komma vidare.

Vi har under året träffat ett mycket kompetent företag, en av
leverantörerna av förbränningsteknik till de allra största
fastbränslepannorna i världen och nyligen inlett ett samarbete.
Siktet är därför inställt mot en första referens och installation av
Ecotuber på en riktigt stor kolpanna i Europa.

Lågt elpris förändrar vår svenska marknad

Efter en intensiv säljturné i Sverige ligger vi ute med flera
budgetofferter och fler är på gång. Marknaden är inne i en
förändringsprocess. Historiskt sett har minskade NOx-avgifter varit
huvudanledningen till en Ecotube-installation. Idag är
investeringskalkylen mer komplex. Med fallande elpriser har
förbränningsanläggningarna börjat leta billigare bränslefraktioner
för att få ekonomi i verksamheten. Ofta handlar det om
avfallsklassade bränslen, inte sällan importerade, som är billiga och
i många fall får anläggningsägaren betalt (negativt bränslepris) för
att destruera avfallet. När en anläggning ändrar klassificering till
avfall skärps emissionskraven, samtidigt som emissionerna av NOx och
oförbrända komponenter ökar. Dessutom kan dessa, i många fall mer
eller mindre ospecificerade fraktioner, innehålla komponenter som
försvårar en ideal förbränningsprocess och skapar akuta problem i
pannorna, t.ex. ökad korrosion och beläggningar på eldstadsväggarna.
Att sänka lasten och därigenom minska intäkterna är oftast inget
reellt alternativ för en pannägare. Flygaska (stoftet i rökgasen) är
en annan parameter som Ecotuberna kan förbättra, främst genom att
pannan kan köras med högre verkningsgrad men även luftstrålarnas rent
fysiska påverkan på rökgaserna inne i pannan. Flygaskan från
avfallseldade pannor i Sverige hamnar ofta på en deponi (saltgruva) i
Norge, ett mycket dyrt sätt till slutförvaring av restprodukten.

För att klara av de nya kraven med bibehållen energiproduktion krävs
istället investering i ny teknik. Där har Ecotube-systemet uppenbara
konkurrensfördelar och vi har chans att komma runt den i många fall
tuffa lågpriskampen mot klassisk SNCR-teknik. Med Ecotubernas
radikalt förbättrade omblandning av gaserna i eldstaden och precisa
injektion av förbränningsluft kan mer avfallsbränsle eldas och
generera intäkter som vida överstiger besparingen i form av minskade
NOx-avgifter.

Nysatsning i Tyskland

Under försommaren startade vi upp ett nytt marknadsföringsprojekt
tillsammans med vår nya partner Export-Market Europe AB, ett litet
svenskt bolag med inriktning på marknadsföring och försäljning av
system i Tyskland, framför allt till kraftverk.

Tidigare har fokus i Tyskland legat på de avfallseldade pannorna, men
efter framgångarna med kol i Frankrike och Polen riktar vi in oss på
de koleldade industripannorna. Det finns mängder av pannor i
storleksordningen upp till 100 MW som rimligen har en problembild vi
kan möta med vår kunskap och produkter. I och med
kärnkraftsavvecklingen menar de flesta bedömare att kol, både i form
av stenkol och brunkol (lignit), kommer att finnas kvar på marknaden
under överskådlig framtid. Dessutom har vi nu, efter det lyckade
referensprojektet på kolpannorna i Lublin tillsammans med våra polska
partner, en effektiv och slagkraftig projektorganisation på nära
håll.

Men först handlar det om att kartlägga dessa kunders situation.
Intresse finns och vi räknar med att genomföra de första
kundträffarna under september och oktober månad.

Projekt

Mellanlagring av Ecotube-systemet i Sverige och Frankrike

Byggnationen av själva pannan på Martinique har försenats.
Pannväggarna kommer i sektioner från tillverkningen hos AC Boilers
underleverantör i Indien och där ligger huvudorsaken till det
försenade projektet. Utan pannväggar finns inget behov av att ha
Ecotube-systemet på plats och därför har AC Boilers utnyttjat
"fördröjningsklausulen" i vårt kontrakt, vilket innebär att
utrustningen måste mellanlagras hos våra tillverkare och
underleverantörer i Sverige och Frankrike. All utrustning har därför
stått färdigpackad och leveransklar i flera veckor, utskeppning från
hamnen i franska Le Havre beräknas nu ske tidigast i september.

Osäkerhet efter Brexit

Vi genomförde under mars månad en panndiagnos på en av de större
koleldade pannorna i England, ett mycket lyckat projekt som
resulterade i ett projektförslag där Ecotube-systemets unika
egenskaper skulle komma till sin rätt. Kraftfulla reduktioner av CO
och oförbränt i flygaskan skulle tillsammans med en sänkning av
NOx-utsläppen till nivåer under gällande EU-krav utgöra en mycket
attraktiv lösning med kort pay-off tid. Brexit har skapat en stor
osäkerhet kring framtida elpriser och certifikat, bränslesubventioner
(biobränslen) och gällande emissionskrav. Vi inväntar svar på vår
offert och ett nytt möte, men befarar att detta kan dröja.

Positivt och negativt om Tereos

Beräkningsfasen (CFD-beräkningar) i det pågående projektet i Lillers i
norra Frankrike kommer att avslutas under Q3. Den koleldade pannan i
sockerbruket ägs av Tereos, en av världens största producenter inom
jordbruksindustrin. Beräkningarna redovisades på ett möte med högsta
ledningen i augusti. Utmaningen att samtidigt reducera NOx och CO
under svåra driftbetingelser (mycket korta uppehållstider etc) med
Ecotube-systemet kunde styrkas, här kommer de unika egenskaperna till
sin rätt. Negativt under mötet var att projektets tidplan kommer att
skjutas framåt i tiden, då Tereos fått dispens i ytterligare ett år.
I den positiva vågskålen ligger ett större projekt i potten, nu vill
man att vi även ser över möjligheterna att inkludera svavelrening.
Ett alternativ som vi lagt fram är en möjlig övergång till
biobränslen, t.ex. torrefierade (rostade) träpellets, som inte
innehåller något svavel alls. Marknadspriset för träpellets är
betydligt högre än för det stenkol som idag eldas och Tereos har inga
planer på en konvertering till biobränslen i någon form, därför måste
en reningsutrustning även för SOx installeras.

P-Ecotube mot första testerna

Vår ambition har sen en tid tillbaka varit att hitta en lämplig kund
och panna för att kunna testa våra nya, modifierade Ecotuber för
tillförsel av ett s.k. reburningbränsle (sekundärt bränsle) i
fastbränslepannor, dels för att sänka NOx-utsläppen men framförallt
för att öka effekten i pannan. Med ett billigare bränsle,
företrädesvis fastbränsle, i pulverform kan detta ge
anläggningsägaren en avsevärt förbättrad ekonomi. Sjösättning av
liknande utvecklingsprojekt i vår historia har mer eller mindre krävt
en intresserad kund. De flesta kunder vill ju endast ha färdiga
lösningar, därför är det inte så lätt att hitta en kund som är villig
att ställa upp på tester av något nytt i sin panna.

Det handlar inte så mycket om ekonomi utan mer om resurser, där
pannägarens personalstyrka ofta är maximalt nedbantad. Nu för vi en
positiv dialog med en intresserad kund och förhoppningen är att kunna
starta projektet under Q4.

1. Ägarförhållandet i ECOMB AB (publ) per 30 juni 2016

Se tabell i bifogad pdf.

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.